Quyết định 322/QĐ-UBND

Quyết định 322/QĐ-UBND năm 2018 về quy định mức thu học phí của Trường Thực hành mầm non trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 322/QĐ-UBND 2018 quy định mức thu học phí của Trường Thực hành mầm non Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 322/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU HC PHÍ CA TRƯNG THC HÀNH MM NON TRC THUC TRƯỜNG CAO ĐNG SƯ PHM TNH THA THIÊN HU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi cơ chế hoạt động Trường Thực hành mầm non trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 220/STC-HCSN ngày 23 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trần thu học phí của Trường Thực hành mầm non trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế từ năm học 2017- 2018 đến năm học 2020 - 2021 như sau:

Năm hc

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Mức trn học phí

900.000

990.000

1.090.000

1.200.000

Căn cứ tình hình thực tế, Hiệu trưởng Trường Thực hành mầm non quy định mức học phí cho phù hợp, bảo đảm bù đắp đủ chi phí hợp lý, có tích lũy nhưng không vượt quá mức trn học phí cho từng năm học nêu trên.

Điều 2. Miễn, giảm học phí

Chính sách miễn giảm học phí thực hiện theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy đnh vcơ chế thu, quản lý học phí đi với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, htrợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC- BLĐTBXH ngày ngày 30 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách min, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quản lý và sử dụng học phí

- Trường Thực hành mầm non có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp học phí vào Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để quản lý sử dụng theo quy định; học phí được thu định kỳ hàng tháng, sử dụng chứng từ thu học phí theo quy định của Bộ Tài chính.

- Trường Thực hành mầm non sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; chịu trách nhiệm tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước; thực hiện công tác kế toán, thng kê theo các quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đng Sư phạm, Hiệu trưởng Trường Thực hành mầm non, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 322/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu322/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2018
Ngày hiệu lực02/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 322/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 322/QĐ-UBND 2018 quy định mức thu học phí của Trường Thực hành mầm non Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 322/QĐ-UBND 2018 quy định mức thu học phí của Trường Thực hành mầm non Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu322/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành02/02/2018
        Ngày hiệu lực02/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 322/QĐ-UBND 2018 quy định mức thu học phí của Trường Thực hành mầm non Huế

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 322/QĐ-UBND 2018 quy định mức thu học phí của Trường Thực hành mầm non Huế

         • 02/02/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/02/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực