Quyết định 3224/QĐ-UBND

Quyết định 3224/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hoá lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 3224/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thủy sản Sở Nông nghiệp Phát triển Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định số 2013/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 26/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 3224/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thủy sản Sở Nông nghiệp Phát triển Ninh Thuận


ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 3224/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ng�y 27 th�ng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH ĐƯỢC CHUẨN HO� LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN L� CỦA SỞ N�NG NGHIỆP V� PH�T TRIỂN N�NG TH�N TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương ng�y 19 th�ng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Th�ng tư số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 năm 2014 của Bộ Tư ph�p về việc hướng dẫn c�ng khai ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o t�nh h�nh, kết quả thực hiện kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ng�y 11 th�ng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n ban h�nh Danh mục thủ tục h�nh ch�nh chuẩn ho� thuộc tr�ch nhiệm quản l� Nh� nước của Bộ n�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n;

Căn cứ Quyết định số 3548/QĐ-BNN-TCTS ng�y 29 th�ng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n về việc c�ng bố danh mục thủ tục h�nh ch�nh được chuẩn ho� v� thủ tục h�nh ch�nh bị hủy bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản l� của Bộ N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n tại Tờ tr�nh số 276/TTr-SNNPTNT ng�y 20 th�ng 12 năm 2016 v� � kiến của Sở Tư ph�p tại c�ng văn số 1882/STP-KSThủ tục h�nh ch�nh ng�y 16 th�ng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo quyết định n�y thủ tục h�nh ch�nh được chuẩn ho� lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản l� của Sở N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k� ban h�nh v� thay thế c�c thủ tục h�nh ch�nh số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 7, số 9, số 10, số 11, số 12, số 13 v� số 14 mục VII - Lĩnh vực thủy sản tại danh mục thủ tục h�nh ch�nh ban h�nh k�m Quyết định số 2297/QĐ-UBND ng�y 13 th�ng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m đốc Sở N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n; Gi�m đốc Sở Tư ph�p; thủ trưởng c�c sở, ban, ng�nh thuộc tỉnh; Ủy ban nh�n d�n c�c huyện th�nh phố v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC H�NH CH�NH ĐƯỢC CHUẨN HO� TRONG LĨNH THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN L� CỦA SỞ N�NG NGHIỆP V� PH�T TRIỂN N�NG TH�N
(Ban h�nh k�m theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND ng�y 27 th�ng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH

I. Danh mục thủ tục h�nh ch�nh mới ban h�nh (được chuẩn ho�)

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực).

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

2

Cấp m� số nhận diện cơ sở nu�i v� x�c nhận đăng k� nu�i c� Tra thương phẩm

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

3

Cấp lại m� số nhận diện cơ sở nu�i c� Tra thương phẩm

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

4

Cấp giấy chứng nhận đăng k� t�u c� kh�ng thời hạn (đối với t�u c� nhập khẩu).

Thủy sản

Chi cục Thủy sản/

Ủy ban nh�n d�n tỉnh

5

Cấp giấy chứng nhận đăng k� t�u c� tạm thời (đối với t�u c� nhập khẩu).

Thủy sản

Chi cục Thủy sản/

Ủy ban nh�n d�n tỉnh

6

X�c nhận nguy�n liệu thủy sản khai th�c)

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

7

Chứng nhận thủy sản khai th�c

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

8

Cấp giấy chứng nhận đăng k� t�u c� đ�ng mới

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

9

Cấp giấy chứng nhận đăng k� t�u c� tạm thời

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng k� t�u c�.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

11

Cấp giấy chứng nhận đăng k� t�u c� chuyển nhượng quyền sở hữu.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

12

Cấp giấy chứng nhận đăng k� t�u c� thuộc diện thu� t�u trần hoặc thu� - mua t�u.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

13

Cấp sổ danh bạ thuyền vin tu c�.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

14

Cấp giấy chứng nhận đăng k� b� c�.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

15

Cấp giấy chứng nhận đăng k� t�u c� cải ho�n.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

16

Cấp giấy chứng nhận an to�n kỹ thuật t�u c�.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

17

Cấp giấy php khai thc thủy sản.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

18

Cấp gia hạn giấy php khai thc thủy sản.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

19

Cấp lại giấy ph�p khai th�c thủy sản.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

20

Cấp đổi v� cấp lại giấy ph�p khai th�c thủy sản.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

21

Chứng nhận lại thủy sản khai th�c.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

22

Đưa t�u c� ra khỏi danh s�ch t�u c� khai th�c bất hợp ph�p.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

23

Cấp ph�p nhập khẩu t�u c� đ� qua sử dụng.

Thủy sản

Sở N�ng nghiệp v� PTNT/Chi cục Thủy sản

24

Cấp ph�p nhập khẩu t�u c� đ�ng mới.

Thủy sản

Sở N�ng nghiệp v� PTNT/Chi cục Thủy sản

25

Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai.

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

26

Cấp văn bản chấp thuận đ�ng mới, cải ho�n t�u c�

Thủy sản

Chi cục Thủy sản

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3224/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3224/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2016
Ngày hiệu lực27/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/11/2018
Cập nhật11 tháng trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3224/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3224/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thủy sản Sở Nông nghiệp Phát triển Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3224/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thủy sản Sở Nông nghiệp Phát triển Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3224/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýTrần Quốc Nam
       Ngày ban hành27/12/2016
       Ngày hiệu lực27/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/11/2018
       Cập nhật11 tháng trước
       (10/01/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3224/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thủy sản Sở Nông nghiệp Phát triển Ninh Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3224/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thủy sản Sở Nông nghiệp Phát triển Ninh Thuận