Quyết định 3224/QĐ-UBND

Quyết định 3224/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 3224/QĐ-UBND 2017 phối hợp xử lý vi phạm bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3224/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CH PHI HP X LÝ VI PHM TRONG QUN LÝ, BO V KT CẤU H TNG GIAO THÔNG ĐƯNG B TRÊN ĐA BÀN TNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 và sửa đổi bổ sung một số điều tại nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020;

Căn cứ Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ tỉnh Sơn La, giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 1876/TTr-SGTVT ngày 01/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải (b/c);
- TT Tnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tổng cục ĐBVN;
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Văn Phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Đạt). 100 bn.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

QUY CHẾ

PHI HP X LÝ VI PHM TRONG QUN LÝ, BO V KT CẤU H TNG GIAO THÔNG ĐƯNG B TRÊN ĐA BÀN TNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3224 ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La)

Để thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh với nội dung sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp hoạt động trong quản lý, bảo vệ, xử lý vi phạm kết cu hạ tầng giao thông đường bộ (KCHT GTĐB) trên địa bàn tỉnh Sơn La giữa Cơ quan quản lý đường bộ; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã); các Sở, Ngành, công an, đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ được hiểu như sau:

1. Cơ quan quản lý đường bộ: Là cơ quan được cấp thẩm quyền giao quản lý đường bộ gồm:

- Cục quản lý đường bộ I: Quản lý quốc lộ 6.

- Sở Giao thông vận tải: Quản lý các tuyến quốc lộ khác và đường tỉnh.

- UBND cấp huyện: Quản lý đường đô thị, đường huyện, đường xã.

2. Đơn vị thực hiện công tác quản lý, Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ: Là tổ chức, cá nhân được giao thực hiện việc bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

3. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm: Công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên đường bộ phục vụ giao thông và hành lang an toàn đường bộ.

4. Đường xã gồm: Đường nối trung tâm hành chính xã đến trung tâm các bản (đường trục xã); đường nối trung tâm bản đến các cụm dân cư trong bản (đường trục bản), đường nối giữa các hộ gia đình trong các cụm dân cư (đường ngõ, xóm) và đường chính nối từ khu dân cư đến khu sản xuất tập trung của bản, xã (đường trục chính nội đồng).

Điều 3. Mục đích của hoạt động phối hợp

1. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ KCHT GTĐB; trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước và ý thức chấp hành quy định pháp luật của nhân dân; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm KCHT GTĐB theo quy định của pháp luật.

2. Là cơ sở để thực hiện thành công Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 29/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ và và Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Điều 4. Nội dung, nhiệm vụ phối hợp:

1. Tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ KCHT GTĐB.

2. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về bảo vệ KCHT GTĐB; thực hiện cưỡng chế và giải tỏa các công trình đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự tháo dỡ và các công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ.

3. Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ KCHT GTĐB: Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trong phạm vi địa giới hành chính địa phương; cơ quan quản lý đường bộ, đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện.

4. Đối với công tác quản lý bảo vệ công trình đường bộ và phần đất của đường bộ đã đền bù, thu hồi: Cơ quan quản lý đường bộ chịu trách nhiệm chính, Ủy ban nhân dân các cấp, lực lượng công an có trách nhiệm phối hợp thực hiện, xử lý vi phạm.

5. Đối với công tác quản lý, bảo vệ HL ATĐB và phần đất của đường bộ chưa được đền bù, thu hồi: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm HL ATĐB trong phạm vi địa giới hành chính do địa phương quản lý; cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ có trách nhiệm phát hiện kịp thời vi phạm, lập biên bản và phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để xử lý vi phạm.

6. Xử lý các trường hợp vi phạm trong HL ATĐB và phần đất của đường bộ chưa được đền bù, thu hồi:

- Công trình nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng đất HL ATĐB nhưng chưa ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ được tạm thời tồn tại nhưng phải giữ nguyên hiện trạng không được cơi nới, mở rộng; người sử dụng đất phải ký cam kết với UBND cấp xã và đơn vị quản lý tuyến đường về việc không cơi nới, mở rộng.

- Trường hợp sử dụng đất HL ATĐB có ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ, cơ quan quản lý đường bộ tiến hành xác định mức độ ảnh hưởng, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất và giải quyết bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất đã có trước khi hành lang an toàn đường bộ được công bố.

Điều 5. Nguyên tắc chung trong hoạt động phối hợp

1. Hoạt động phối hợp giữa các Bên phải tuân thủ các quy định của pháp luật, trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi trách nhiệm của mỗi Bên theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động phối hợp phải đảm bảo đúng nguyên tắc và nhiệm vụ chuyên môn của mỗi Bên; trong phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của các Bên phụ trách phải có nội dung, yêu cầu, kế hoạch cụ thể được cấp lãnh đạo có thẩm quyền của các Bên phê duyệt.

3. Các vướng mắc, phát sinh trong quá trình phối hợp sẽ được bàn bạc thống nhất giải quyết theo yêu cầu nghiệp vụ của mỗi Bên.

4. Việc phối hợp phải đảm bảo ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn.

5. Các thông tin báo chí, phản ánh của người dân cần phối hợp xem xét, xác minh để xử lý kịp thời và đúng quy định.

Chương II

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 6. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý đường bộ:

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ KCHT giao thông các tuyến quốc lộ, đường tỉnh được giao hoặc ủy thác quản lý với các nội dung chính như sau:

1. Chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ:

- Tuần đường đầy đủ, đúng quy định tại Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12/11/2012 của Bộ GTVT; phát hiện kịp thời các hành vi xâm hại công trình đường bộ, các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm chấp hành các quy định của pháp luật, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục nguyên trạng để đảm bảo an toàn giao thông.

- Trường hợp các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, đơn vị thực hiện công tác quản lý, Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ báo cáo cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương thực hiện biện pháp ngăn chặn những hành vi xâm hại đến công trình giao thông đường bộ, vi phạm HL ATĐB; bố trí phương tiện, lực lượng tham gia xử lý vi phạm, tổ chức cưỡng chế, giải tỏa khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.

- Chấp hành chỉ đạo và thường xuyên báo cáo cơ quan quản lý đường bộ, về các vi phạm KCHT GTĐB, HL ATĐB và các vi phạm khác quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

- Trong quá trình thực hiện, nếu đơn vị thực hiện công tác quản lý, Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ không tổ chức lực lượng tuần đường theo quy định, không phát hiện kịp thời hoặc không báo cáo các vi phạm KCHT GTĐB hoặc không thực hiện đầy đủ các điều kiện hp đng, cơ quan quản lý đường bộ căn cứ điều kiện hợp đồng để khấu trkinh phí; trường hợp cố tình không thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục ĐBVN và chấm dứt hợp đồng; đồng thời cấm tham gia đấu thầu công tác bảo trì đường bộ đối với đơn vị thực hiện công tác quản lý, Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ vi phạm nặng, vi phạm tái diễn, cố tình che dấu các hành vi vi phạm.

2. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở GTVT, Đội Thanh tra an toàn - Cục QLĐB I:

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực hiện công tác quản lý, Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ để xử lý vi phạm ngay từ lúc phát hiện, tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm chấp hành các quy định của pháp luật, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục nguyên trạng để đảm bảo an toàn giao thông.

- Trường hợp các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển cho Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong quá trình cưỡng chế giải tỏa.

- Lập biên bản vi phạm hành chính chuyển Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định xử phạt các vi phạm, gồm:

+ Phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông, lâm sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ;

+ Sử dụng, khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ vào mục đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và an toàn giao thông; trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông và chưa được cơ quan quản lý đưng cho phép; họp chợ, mua, bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị; đrác, xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định;

+ Dựng cổng chào hoặc các vật che chắn khác trái quy định trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đặt treo biển hiệu, biển quảng cáo trên đất của đường bộ ở ngoài đô thị; sử dụng trái phép đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị làm nơi sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị, rửa xe, bơm nước mui xe gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ;

+ Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở ngoài đô thị; sử dụng trái phép lòng đường hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị, rửa xe, đặt treo bin hiệu, biển quảng cáo, làm mái che.

- Lập biên bản vi phạm hành chính chuyển Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định xử phạt các vi phạm, gồm:

+ Đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ; tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong HL ATĐB; sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc HL ATĐB làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng khác; bày, bán máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng hoặc sản xuất, gia công hàng hóa trên lòng đường đô thị, hè phố; xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố;

+ Dựng biển quảng cáo trên đất HL ATĐB khi chưa được cơ quan quản lý đường bộ cấp phép;

+ Xây dựng nhà ở, công trình kiên cố khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

- Tham mưu cho cơ quan quản lý đường bộ xây dựng các kế hoạch giải tỏa vi phạm, trong đó tập trung vào kế hoạch tháng cao điểm tuyên truyền vận động thực hiện quy định của pháp luật và xử lý vi phạm về HL ATĐB; tiếp tục thực hiện kế hoạch lập lại trật tự HL ATĐB theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ KCHT GTĐB.

2. Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài HL ATĐB theo quy định của pháp luật; Xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ.

3. Tiếp nhận hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính do Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Đội Thanh tra an toàn - Cục Quản lý Đường bộ I chuyển đến (bao gồm Biên bản vi phạm hành chính và các hồ sơ liên quan) để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, đảm bảo đúng thời gian quy định.

4. Bố trí bộ phận chuyên môn phối hợp với đơn vị thực hiện công tác quản lý, Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tiếp nhận thông tin, chủ trì xử lý các vi phạm đối với HL ATĐB và phần đất của đường bộ chưa được đền bù thu hồi, cụ thể:

- Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm chấp hành các quy định của pháp luật, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục nguyên trạng để đảm bảo an toàn giao thông.

- Nếu các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, ra quyết định cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế theo thẩm quyền và tổ chức cưỡng chế giải tỏa vi phạm.

5. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

6. Quyết định thu hồi đất; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với công trình thu hồi đất trong phạm vi địa giới hành chính thuộc huyện, thành phố quản lý đối với đối tượng thu hồi đất được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.

7. Hàng tháng, quý báo cáo kết quả xử lý các vụ việc vi phạm trên địa bàn quản lý về Sở Giao thông vận tải. Báo cáo tháng trước ngày 10 hàng tháng, báo cáo quý trước ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo để phối hợp theo dõi thi hành và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để làm cơ sở trong việc sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện quy chế này.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân các quy định về phạm vi đất dành cho đường bộ, bảo vệ KCHT GTĐB.

2. Phối hợp với đơn vị thực hiện công tác quản lý, Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ bao gồm cả việc giữ gìn các cột mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng, mốc đất của đường bộ.

3. Quản lý việc sử dụng đất trong và ngoài HL ATĐB theo quy định của pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp lấn chiếm và tái lấn chiếm, sử dụng trái phép thuộc HL ATĐB; ngăn chặn kịp thời các công trình xây dựng trái phép trên đất HL ATĐB.

4. Tiếp nhận hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính do Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Đội Thanh tra an toàn - Cục Quản lý Đường bộ I chuyển đến (bao gồm Biên bản vi phạm hành chính và các hồ sơ liên quan) để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, đảm bảo đúng thời gian quy định.

5. Trường hợp để xảy ra hiện tượng lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất HL ATĐB tại địa phương nếu không có biện pháp phối hợp, xử lý vi phạm kịp thời thì Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

6. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bảo vệ KCHT GTĐB trên địa bàn cấp xã quản lý theo quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Điều 9. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng nghiệp vụ liên quan thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo Thông tư số 39/2011/TT-BCA ngày 21/6/2011 của BCông an; xử lý nghiêm các hành vi phá hoại công trình đường bộ hoặc các hành vi làm mất an toàn giao thông theo quy định.

2. Phối hợp với Sở GTVT, Cục QLĐB I, UBND cp huyện, xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng các công trình, các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, khu thương mại dịch vụ và cửa hàng bán lẻ xăng dầu liên quan đến đất dành cho đường bộ phải đảm bảo nằm ngoài chỉ giới HL ATĐB theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch và xây dựng hệ thống công trình thủy lợi liên quan đến công trình đường bộ; hướng dẫn việc sử dụng đất HL ATĐB để canh tác nông nghiệp, bảo đảm kỹ thuật và an toàn công trình đường bộ.

3. Sở Xây dựng: Phối hợp với Sở GTVT xác định chỉ gii HL ATĐB để chỉ đạo lập, quản lý quy hoạch xây dựng; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng công trình phải nằm ngoài phạm vi HL ATĐB.

4. Sở Tài Nguyên và Môi trường: Phối hợp Sở GTVT tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn việc quy hoạch và sử dụng đất dành cho đường bộ; quy định về bảo vệ môi trường do tác động của giao thông đường bộ gây ra; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định (đối với các công trình đường bộ không ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất).

5. Sở Công thương: Chỉ đạo, hướng dẫn lập, thực hiện quy hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, công trình điện và các cơ sở dịch vụ khác theo Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ KCHT GTĐB, kế hoạch lập lại trật tự HL ATĐB giai đoạn 2014 - 2020; lên án, phê phán các hành vi sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường, phá hoại công trình giao thông, sử dụng trái phép HL ATĐB, v.v... gây mất an toàn giao thông và hư hỏng công trình đường bộ.

7. Sở Tài Chính: Cân đối ngân sách, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Chương III

PHƯƠNG TIỆN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

Điều 11. Phương tiện và kinh phí thực hiện

1. Cơ quan, đơn vị nào sử dụng phương tiện được trang bị của cơ quan, đơn vị đó trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

2. Phương tiện, nhân lực và kinh phí phục vụ công tác cưỡng chế giải tỏa vi phạm trong phạm vi đất của đường bộ chủ yếu do cơ quan quản lý đường bộ bố trí; các cơ quan có liên quan bố trí nhân lực để phối hợp thực hiện trên cơ sở Kế hoạch cưỡng chế.

3. Phương tiện, nhân lực và kinh phí phục vụ công tác cưỡng chế giải tỏa vi phạm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ và đất của đường bộ chưa đền bù, thu hồi chủ yếu do UBND tỉnh, huyện bố trí; cơ quan quản lý đường bộ bố trí nhân lực để phối hợp thực hiện trên cơ sở Kế hoạch cưỡng chế.

4. Đơn vị thực hiện công tác quản lý, Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ bố trí nhân lực, máy móc thiết bị phối hp cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trong phạm vi đất của đường bộ và HL ATĐB khi cơ quan quản lý đường bộ hoặc UBND cấp huyện, cấp xã có yêu cầu.

5. Trong quá trình thực hiện phối hợp, cơ quan, đơn vị nào cử người tham gia thì cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm thanh toán chế độ công tác phí hoặc phụ cấp cho cán bộ, công chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Công tác sơ kết, tổng kết và kiểm tra

1. Công tác sơ kết: Thực hiện 01 năm/lần vào thời gian trước ngày 31/01 của năm sau.

2. Công tác tổng kết: Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các sở ngành, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết Kế hoạch lập lại trật tự hành lang ATĐB tỉnh Sơn La, giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 10/12/2014.

3. Công tác kiểm tra: Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Sở GTVT, Cục QLĐB I, lãnh đạo các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan và lãnh đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế của các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai trong cơ quan, đơn vị mình, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện cũng như giải quyết tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Quy chế này.

2. Quá trình thực hiện nếu có những quy định chưa phù hợp với quy định mới của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì các cơ quan, đơn vị phối hợp có ý kiến phản ánh bằng văn bản về Sở GTVT để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3224/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3224/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3224/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3224/QĐ-UBND 2017 phối hợp xử lý vi phạm bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3224/QĐ-UBND 2017 phối hợp xử lý vi phạm bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3224/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành15/12/2017
        Ngày hiệu lực15/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3224/QĐ-UBND 2017 phối hợp xử lý vi phạm bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3224/QĐ-UBND 2017 phối hợp xử lý vi phạm bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ Sơn La

         • 15/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực