Quyết định 3224/QĐ-UBND

Quyết định 3224/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 3224/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính hỗ trợ lao động do COVID19 tỉnh Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3224/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 23 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1220/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 111/TTr-SLĐTBXH ngày 12/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Sở TT&TT (p/h cập nhật các phần mềm);
- Sở Nội vụ (phòng CCHC);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC.Huy

CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Phong

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 TỪ QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí ?
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ dịch vụ công

Thực hiện qua dịch vụ BCCI

Lĩnh vực việc làm (03 TTHC)

1

2.002437

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

- 05 ngày làm việc (đối với danh sách theo mẫu số 02)

- 10 ngày làm việc (đối với danh sách theo mẫu số 03)

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa bảo hiểm xã hội cấp huyện (Riêng địa bàn thành phố Phan Thiết thì thực hiện tại Bảo hiểm xã hội tỉnh).

- Cơ quan giải quyết: Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Mức độ 4

Không

- Luật Việc làm.

- Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- TTHC đã được rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định của BHXH Việt Nam.

- Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện theo Công văn số 3068/BHXH- CSXH ngày 01/10/2021 của BHXH Việt Nam.

2

2.002438

Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

10 ngày làm việc

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Bảo hiểm xã hội cấp huyện (Riêng địa bàn thành phố Phan Thiết thì thực hiện tại Bảo hiểm xã hội tỉnh).

- Cơ quan giải quyết: Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Mức độ 4

Không

- Luật Việc làm.

- Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện theo Công văn số 3068/BHXH- CSXH ngày 01/10/2021 của BHXH Việt Nam.

3

2.002439

Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

12 tháng

(kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022)

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Bảo hiểm xã hội cấp huyện (Riêng địa bàn thành phố Phan Thiết thì thực hiện tại Bảo hiểm xã hội tỉnh).

- Cơ quan giải quyết: Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Mức độ 4

Không

- Luật Việc làm.

- Nghị quyết số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

- Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện theo Công văn số 3068/BHXH- CSXH ngày 01/10/2021 của BHXH Việt Nam.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3224/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3224/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2021
Ngày hiệu lực01/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(24/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3224/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3224/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính hỗ trợ lao động do COVID19 tỉnh Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3224/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính hỗ trợ lao động do COVID19 tỉnh Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3224/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tuấn Phong
        Ngày ban hành23/11/2021
        Ngày hiệu lực01/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (24/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3224/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính hỗ trợ lao động do COVID19 tỉnh Bình Thuận

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3224/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính hỗ trợ lao động do COVID19 tỉnh Bình Thuận

              • 23/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/10/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực