Quyết định 3228/QĐ-UBND

Quyết định 3228/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mức lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 3228/QĐ-UBND 2018 về mức lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3228/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Tây Ninh;

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-HĐQL ngày 15/3/2018 của Hội đồng quản Lý Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh về việc ban hành Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh;

Xét đề nghị của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh tại Tờ trình số 40/TTr-ĐTPT ngày 17/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh, cụ thể như sau:

- Thời gian vay từ 01 năm đến 05 năm: 7,30%/năm;

- Thời gian cho vay từ trên 05 năm đến 10 năm: 7,60%/năm;

- Thời gian cho vay từ trên 10 năm đến 15 năm: 7,90%/năm;

- Thời gian cho vay trên 15 năm: 8,20%/năm.

Điều 2. Cơ chế xác định lãi suất cho vay đầu tư:

- Lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư giảm 15% so với lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành đối với thời hạn cho vay từ 01 năm đến 05 năm. Mức chênh lệch lãi suất cho vay giữa các thời hạn cho vay là 0,3%/năm.

- Khi lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành thay đổi thì khung lãi suất cho vay và lãi suất cho vay cụ thể trên các hợp đồng tín dụng đã ký kết từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành sẽ thay đổi theo cơ chế trên.

- Trường hợp lãi suất cho vay đầu tư giảm 15% so với lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành thấp hơn lãi suất huy động bình quân của các nguồn vốn huy động thì lấy lãi suất bình quân của các nguồn vốn huy động làm lãi suất cho vay.

- Đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định cho vay thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xác định thời gian cho vay và lãi suất cho vay cụ thể cho từng dự án.

Điều 3. Giao Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt và quyết định ban hành khung lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh khi có thay đổi theo lãi suất tín dụng của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP; KTTC;
- Lưu: VT, VP
UBND tnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3228/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3228/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3228/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3228/QĐ-UBND 2018 về mức lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3228/QĐ-UBND 2018 về mức lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3228/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýDương Văn Thắng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3228/QĐ-UBND 2018 về mức lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3228/QĐ-UBND 2018 về mức lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh

              • 28/12/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực