Quyết định 323/QĐ-BTS

Quyết định 323/QĐ-BTS năm 2006 đính chính Thông tư 02/2006/TT-BTS do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 323/QĐ-BTS đính chính Thông tư 02/2006/TT-BTS


BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 323/2006/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 02/2006/TT-BTS NGÀY 20/3/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN 

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 104/2004/NĐ-CP">04/2005/TT-VPCP ngày 21/3/2005 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS (Quy định khu vực cấm khai thác có thời hạn trong năm) như sau:

- Dòng thứ tự số 4 từ trên xuống cột tọa độ đã viết là: 19o30'N – 1o15'N. Nay sửa lại là: 19o30'N – 21o15'N;

- Dòng thứ tự số 5 từ trên xuống cột tọa độ viết là: 18o58'N – 9o01'N. Nay sửa lại là: 18o58'N – 19o01'N;

- Dòng thứ tự số 7 từ trên xuống cột khu vực cấm đã viết là: Ven bờ biển Cà Mâu. Nay sửa lại là: Ven bờ biển Cà Mau; cột thuộc tỉnh đã viết là: Cà Mâu. Nay sửa lại là: Cà Mau.

- Số thứ tự tại các trang 20, 24; trang 29 Mục 2, sửa 1.1 thành 2.1.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG 
Tạ Quang Ngọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 323/QĐ-BTS

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 323/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/04/2006
Ngày hiệu lực 11/04/2006
Ngày công báo 03/05/2006
Số công báo Từ số 5 đến số 6
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 323/QĐ-BTS

Lược đồ Quyết định 323/QĐ-BTS đính chính Thông tư 02/2006/TT-BTS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 323/QĐ-BTS đính chính Thông tư 02/2006/TT-BTS
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 323/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành Bộ Thuỷ sản
Người ký Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành 11/04/2006
Ngày hiệu lực 11/04/2006
Ngày công báo 03/05/2006
Số công báo Từ số 5 đến số 6
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 323/QĐ-BTS đính chính Thông tư 02/2006/TT-BTS

Lịch sử hiệu lực Quyết định 323/QĐ-BTS đính chính Thông tư 02/2006/TT-BTS

 • 11/04/2006

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/05/2006

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 11/04/2006

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực