Quyết định 323/QĐ-UBND

Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Chương trình giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Chương trình giống cây nông lâm nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG CÂY NÔNG, LÂM NGHIỆP, GIỐNG VẬT NUÔI VÀ GIỐNG THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 6203/UBND-VP ngày 13 tháng 9 năm 2010 về việc tham mưu, đề xuất ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí chương trình giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 192/TTr-SNN-KH ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Tờ trình số 273/TTr-SNN-KH ngày 21 tháng 10 năm 2010; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 135/SKHĐT-TH ngày 27 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên chương trình: Giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Mục tiêu:

a) Tăng nhanh tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất đại trà phù hợp với điều kiện của từng địa phương, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần tăng sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho nông dân, cụ thể:

- Đối với trồng trọt:

+ Tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt 90% và chấm dứt tình trạng các hộ gia đình tự sử dụng lúa thịt để làm giống.

+ Giống cây ăn quả trên 70% là giống đã qua bình tuyển, chọn lọc công nhận là giống tốt, sạch bệnh có chất lượng cao.

+ Cây công nghiệp dài ngày: 90% diện tích cây điều sử dụng giống mới; 75% diện tích tiêu sử dụng giống sạch bệnh, chất lượng cao; 95% diện tích cao su sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật,...

- Đối với chăn nuôi:

+ Giống heo: sử dụng giống thương phẩm lai hướng nạc đạt tỷ lệ trên 90%.

+ Giống gà: gà công nghiệp chuyên thịt, chuyên trứng chiếm tỷ lệ 55 - 60%, gà thả vườn chiếm tỷ lệ 35%, còn lại là các giống gà địa phương.

+ Giống bò thịt: tiếp tục đẩy mạnh chương trình Zebu hóa đàn bò, sản xuất giống bò cái nền lai Zebu trên 70%, phục vụ chương trình sản xuất giống bò lai hướng thịt có năng suất và chất lượng cao.

- Đối với lâm nghiệp: bảo đảm cung cấp 80% giống được công nhận, trong đó 50% giống sinh dưỡng cho trồng rừng.

- Đối với thủy sản: đảm bảo 75% giống phục vụ nuôi trồng thủy sản là giống sạch bệnh, có chất lượng cao được sản xuất trong nước. Năng suất nuôi trồng các loại thủy sản tăng trên 50%.

b) Nâng cao năng lực, chất lượng chọn, sản xuất giống nguyên chủng, giống bố mẹ, cây đầu dòng trong tỉnh, đặc biệt ứng dụng công nghệ cao trong việc chọn, tạo giống để sản xuất nhanh các giống mới có đặc tính tốt, năng suất, chất lượng cao; phục tráng một số giống đặc sản địa phương gắn với việc xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý.

c) Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực chọn, tạo, sản xuất giống tốt để góp phần sản xuất và cung ứng giống ở địa phương.

d) Bảo vệ và phát triển nguồn giống sinh sản tự nhiên, đảm bảo tài nguyên động vật, thực vật hoang dã và thủy sản phát triển bền vững.

4. Nội dung:

a) Tiếp tục đầu tư để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ về giống.

b) Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các cơ sở giống theo hướng đồng bộ, hiện đại hoá.

c) Sản xuất giống nguyên chủng, giống xác nhận, giống ông bà, bình tuyển cây đầu dòng và xây dựng vườn đầu dòng của cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm, xây dựng rừng giống, vườn giống lâm nghiệp.

d) Đầu tư nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giống.

5. Các dự án thực hiện chương trình:

a) Dự án phát triển giống cây nông nghiệp, gồm 02 dự án:

- Dự án sản xuất giống lúa nguyên chủng, xác nhận.

- Dự án phát triển giống cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày.

b) Dự án phát triển giống vật nuôi, gồm 03 dự án:

- Dự án phát triển giống bò thịt.

- Dự án giống gà thả vườn.

- Dự án giống heo.

c) Dự án phát triển giống cây lâm nghiệp, gồm 02 dự án:

- Dự án xây dựng bổ sung lâm phần tuyển chọn giống và cây mẹ để xin công nhận nguồn giống các loài Dầu cát, Bình linh, Bằng băng, Chiêu liêu và Sao đen.

- Dự án lâm phần tuyển chọn giống và cây mẹ để nhân giống các loài Thanh trà, Sến cát, Xây, Trâm và Cẩm lai Bà Rịa.

d) Dự án phát triển giống thủy sản, gồm 02 dự án:

- Trại thực nghiệm nuôi thủy sản nước ngọt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Dự án hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất giống thủy sản tập trung 33,3 ha tại xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

e) Dự án tăng cường năng lực quản lý giống nông nghiệp, gồm 03 dự án:

- Dự án tăng cường năng lực quản lý giống cây trồng.

- Dự án tăng cường năng lực quản lý giống vật nuôi.

- Dự án tăng cường năng lực quản lý giống thủy sản.

6. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện sẽ được xác định khi chủ trương trình xây dựng dự toán chi phí theo khối lượng công việc cụ thể và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Nguồn vốn đầu tư: vốn chương trình, đề án của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015.

8. Thời gian thực hiện chương trình: 2011 - 2015.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ chương trình, có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện chương trình theo đúng các mục tiêu đặt ra, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 323/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu323/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2011
Ngày hiệu lực14/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 323/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Chương trình giống cây nông lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Chương trình giống cây nông lâm nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu323/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành14/02/2011
        Ngày hiệu lực14/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Chương trình giống cây nông lâm nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 323/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Chương trình giống cây nông lâm nghiệp

            • 14/02/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực