Quyết định 324/QĐ-UBND

Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 324/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Tân Phú Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 324/QĐ-UBND

Tân Phú, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG B KT QU H THNG HÓA VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT CA HI ĐNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUN TÂN PHÚ K 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 85/TTr-PTP ngày 18 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1, giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận phối hợp với Phòng Tư pháp thực hiện việc niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận và đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các ban ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hứa Thị Hồng Đang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời đim có hiệu lực

Ghi chú

01

Nghị quyết

29/2005/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2005

Về đề án chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của quận Tân Phú

Ngày 05 tháng 8 năm 2005

 

02

Nghị quyết

41/2006/NQ-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2006

Về đề án phân loại đơn vị hành chính 11 phường quận Tân Phú

Ngày 30 tháng 11 năm 2006

 

03

Nghị quyết

48/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2006

Về đề án quy hoạch xây dựng quận Tân Phú

Ngày 28 tháng 12 năm 2006

 

04

Nghị quyết

55/2007/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2007

Về điều chỉnh hủy bỏ một số khu vực, quy hoạch không khả thi trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 22 tháng 5 năm 2007

 

05

Nghị quyết

61/2007/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2007

Về quy mô chợ và điều chỉnh mức thu phí, lệ phí chợ trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 25 tháng 7 năm 2007

 

06

Nghị quyết

74/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2008

Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận Tân Phú, 11 phường của quận Tân Phú

Ngày 17 tháng 8 năm 2008

 

07

Quyết định

11/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2006

Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú Ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đến ngày 31 tháng 12 năm 2005

Ngày 23 tháng 5 năm 2006

 

08

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật Lao động trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 04 tháng 12 năm 2006

 

09

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú

Ngày 08 tháng 4 năm 2009

 

10

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Tân Phú

Ngày 21 tháng 7 năm 2009

 

11

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận

Ngày 10 tháng 9 năm 2009

 

12

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Phú

Ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

13

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009

Quyết định ban hành Quy định về quản lý kiến trúc đô thị trên trục đường Lũy Bán Bích quận Tân Phú

Ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

14

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Ngày 09 tháng 7 năm 2010

 

15

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú

Ngày 28 tháng 3 năm 2011

 

16

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú

Ngày 03 tháng 6 năm 2011

 

17

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Tân Phú

Ngày 30 tháng 9 năm 2011

 

18

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012

Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 26 tháng 6 năm 2012

 

19

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 29 tháng 6 năm 2012

 

20

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2012

Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 và Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

21

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú

Ngày 25 tháng 9 năm 2012

 

22

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013

Quyết định về việc ban hành Quy định về phân công thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú quản lý

Ngày 07 tháng 3 năm 2013

 

23

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2013

Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú

Ngày 05 tháng 9 năm 2013

 

24

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 03 tháng 5 năm 2017

 

25

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Phú

Ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

26

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

27

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

28

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

29

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

30

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

Tổng số văn bản: 30 văn bản (Trong đó: 06 nghị quyết; 24 quyết định)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BCỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lc

I. VĂN BẢN HẾT HIU LC TOÀN B

01

Nghị quyết

39/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006

Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận Tân Phú kỳ họp lần thứ 6 khóa I nhiệm kỳ 2004 - 2009 về việc gia hạn thời gian di dời các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường

Được công bố hết hiệu lực thi hành tại Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của UBND quận Tân Phú về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

Ngày 23 tháng 7 năm 2014

02

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2008

Quyết định ban hành Quy định về tiếp công dân; xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của UBND quận Tân Phú về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 06 tháng 5 năm 2014

03

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng quận Tân Phú và Thanh tra xây dựng phường

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của UBND quận Tân Phú về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 06 tháng 5 năm 2014

04

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 của UBND quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Phú

Ngày 20 tháng 11 năm 2017

05

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

06

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009

Quyết định ban hành Quy định về quản lý kiến trúc đô thị trên trục đường Lũy Bán Bích quận Tân Phú

Căn cứ pháp lý và nội dung quy định không còn phù hợp

 

07

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

08

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 07 năm 2018 của UBND quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 01 tháng 8 năm 2018

09

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2018 của UBND quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên - Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 10 tháng 8 năm 2018

10

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Căn cứ pháp lý và nội dung quy định không còn phù hợp

 

11

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 07 năm 2018 của UBND quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 01 tháng 8 năm 2018

12

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2011

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2018 của UBND quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên - Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Ngày 10 tháng 8 năm 2018

13

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011

Quyết định về việc ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 của UBND quận Tân Phú về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 03 tháng 5 năm 2017

14

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Phú ban hành kèm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 của UBND quận Tân Phú ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Tân Phú

Ngày 20 tháng 11 năm 2017

15

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012

Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Căn cứ pháp lý và nội dung quy định không còn phù hợp

 

16

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú

Căn cứ pháp lý và nội dung quy định không còn phù hợp

 

17

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2013

Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú

Căn cứ pháp lý và nội dung quy định không còn phù hợp

 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN B: Không có

Tổng số văn bản: 17 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, Y BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Ni dung kiến ngh/ Lý do kiến nghị

Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

01

Quyết định

22/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật Lao động trên địa bàn quận Tân Phú

Sửa đổi, bổ sung

Cơ sở pháp lý viện dẫn không còn phù hợp và một số nội dung quy định đã được sửa đổi, bổ sung

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

02

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú

Sửa đổi, bổ sung

Cơ sở pháp lý viện dẫn không còn phù hợp và một số nội dung quy định đã được sửa đổi, bổ sung

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

 

03

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Tân Phú

Ban hành văn bản khác thay thế

Cơ sở pháp lý viện dẫn không còn phù hợp và một số nội dung quy định đã được sửa đổi, bổ sung

Phòng Y tế

 

04

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận

Ban hành văn bản khác thay thế

Cơ sở pháp lý viện dẫn không còn phù hợp và một số nội dung quy định đã được sửa đổi, bổ sung

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

05

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Phú

Ban hành văn bản khác thay thế

Cơ sở pháp lý viện dẫn không còn phù hợp và một số nội dung quy định đã được sửa đổi, bổ sung

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

06

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú

Ban hành văn bản khác thay thế

Cơ sở pháp lý viện dẫn không còn phù hợp và một số nội dung quy định đã được sửa đổi, bổ sung

Phòng Quản lý đô thị

 

07

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú

Ban hành văn bản khác thay thế

Cơ sở pháp lý viện dẫn không còn phù hợp và một số nội dung quy định đã được sửa đổi, bổ sung

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

08

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2011

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận Tân Phú

Ban hành văn bản khác thay thế

Cơ sở pháp lý viện dẫn không còn phù hợp và một số nội dung quy định đã được sửa đổi, bổ sung

Phòng Kinh tế

 

09

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2012

Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 và Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Tân Phú ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

Sửa đổi, bổ sung

Cơ sở pháp lý viện dẫn không còn phù hợp và một số nội dung quy định đã được sửa đổi, bổ sung

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận

 

10

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Phú

Sửa đổi, bổ sung

Cơ sở pháp lý viện dẫn không còn phù hợp và một số nội dung quy định đã được sửa đổi, bổ sung

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình

 

11

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013

Quyết định về việc ban hành Quy định về phân công thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa do Ủy ban nhân dân quân Tân Phú quản lý

Sửa đổi, bổ sung

Cơ sở pháp lý viện dẫn không còn phù hợp và một số nội dung quy định đã được sửa đổi, bổ sung

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Tổng số văn bản: 11 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 324/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu324/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2019
Ngày hiệu lực28/01/2019
Ngày công báo01/04/2019
Số công báoTừ số 25 đến số 26
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 324/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 324/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Tân Phú Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 324/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Tân Phú Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu324/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHứa Thị Hồng Đang
       Ngày ban hành28/01/2019
       Ngày hiệu lực28/01/2019
       Ngày công báo01/04/2019
       Số công báoTừ số 25 đến số 26
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 324/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Tân Phú Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 324/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Tân Phú Hồ Chí Minh

           • 28/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2019

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực