Quyết định 324/QĐ-UBND

Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh đề cương - dự toán Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng (xe buýt và taxi) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2014 vận tải hành khách công cộng xe buýt taxi Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 324/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỀ CƯƠNG - DỰ TOÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG (XE BUÝT VÀ XE TAXI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Tiếp theo Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương - dự toán Quy hoạch phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét tờ trình số 31/TTr/KHĐT-TH ngày 14/02/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương - dự toán Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với các nội dung như sau:

1. Tên quy hoạch điều chỉnh, bổ sung: Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng (xe buýt và xe taxi) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

2. Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và thành phần hồ sơ: bổ sung phạm vi nghiên cứu, lập quy hoạch phát triển đối với xe taxi theo các đề mục tương ứng đã phê duyệt tại Điều 1, Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh.

3. Dự toán kinh phí quy hoạch điều chỉnh: 630.645.000 đồng.

(Gồm kinh phí quy hoạch phát triển đối với xe buýt đã phê duyệt tại Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh: 448.915.000 đồng và quy hoạch phát triển đối với xe taxi: 181.730.000 đồng).

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 324/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu324/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực21/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 324/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2014 vận tải hành khách công cộng xe buýt taxi Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2014 vận tải hành khách công cộng xe buýt taxi Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu324/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành21/02/2014
        Ngày hiệu lực21/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2014 vận tải hành khách công cộng xe buýt taxi Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 324/QĐ-UBND năm 2014 vận tải hành khách công cộng xe buýt taxi Lâm Đồng

            • 21/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực