Quyết định 3242/QĐ-UBND

Quyết định 3242/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 3242/QĐ-UBND kế hoạch cải cách hành chính Sơn La 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3242/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH SƠN LA NĂM 2016

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 625/TTr-SNV ngày 21 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2016.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo, Lưu trữ;
- Lưu: VT, NC, D80b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH SƠN LA NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy hành chính các cấp; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao mức độ hài lòng của người dân với cơ quan hành chính nhà nước.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Tập trung chỉ đạo thực hiện thống kê, rà soát, hệ thống hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Phấn đấu trên 90% TTHC được thống kê, rà soát, cập nhật bổ sung, hệ thống hóa, niêm yết công khai; trên 70% thủ tục hành chính được niêm yết, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

2.2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án tổng thể tổ chức mô hình Bộ phận một cửa hiện đại đồng bộ tại UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La. Phấn đấu đến cuối năm 2016, trên 90% các huyện, thành phố áp dụng phần mềm một cửa vào thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân theo hướng mô hình một cửa hiện đại để phục vụ nhân dân.

2.3. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung và trình tự, thủ tục và thể thức trình bày theo đúng luật ban hành văn bản. Hoàn thành 80% trở lên kế hoạch rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành.

2.4. Tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thường xuyên rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan hành chính ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị theo Nghị định của Chính phủ và Thông tư liên bộ: Bộ Nội vụ và Bộ ngành chủ quản. Tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh phân cấp quản lý giữa các cấp chính quyền địa phương.

2.5. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập để xác định số lượng biên chế của từng cơ quan, đơn vị cho phù hợp. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chính sách về tinh giản biên chế.

2.6. Đổi mới cơ chế tài chính cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công theo hướng tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính cho các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp giai đoạn ổn định ngân sách 2016 - 2020. Từng bước mở rộng, đa dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ; bảo đảm sử dụng có hiệu quả Ngân sách nhà nước.

2.7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp, áp dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu trên 70% các cơ quan, đơn vị đưa phần mềm vào hoạt động thường xuyên. Duy trì cải thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các cơ quan hành chính nhà nước, phấn đấu trên 70% các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện công bố việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo TCVN 9001:2008. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị làm việc cho UBND các xã còn khó khăn để thực hiện CCHC.

2.8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác cải cách hành chính. Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác CCHC, phấn đấu hoàn thành trên 70% kế hoạch đề ra.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016.

Nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh được cụ thể hoá như sau:

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH NĂM 2016

TT

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm đầu ra

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Kinh phí thực hiện

(Tr. đồng)

1

2

3

4

5

6

7

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC

 

 

 

 

1

Quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) về cải cách hành chính.

- Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016 - 2020.

- Báo cáo kết quả thực hiện

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành,

Quý IV năm 2015 và thực hiện thường xuyên

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

2

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2016.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành,

Quý IV năm 2015 và thực hiện thường xuyên

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

3

3.1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định của UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

Tháng 2 năm 2016

20

3.2. Đánh giá công tác Cải cách hành chính sau kiểm tra CCHC

Báo cáo tự kiểm tra

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

Sở Nội vụ

Tháng 4 năm 2016

 

Báo cáo kết quả kiểm tra

Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh

Các thành viên Đoàn kiểm tra

Quý III năm 2016

 

3.3. Ban hành văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục sau kiểm tra công tác CCHC.

Văn bản chấn chỉnh sau kiểm tra

Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sau các đợt kiểm tra

 

4

4.1. Hướng dẫn đánh giá chỉ số Cải cách hành chính năm 2015 đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Văn bản hướng dẫn đánh giá chỉ số CCHC năm 2015.

Sở Nội vụ

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Quý II + III

20

4.2. Tổ chức điều tra xã hội học về để đánh giá chỉ số CCHC năm 2015 các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Kế hoạch, báo cáo kết quả điều tra, công bố

Sở Nội vụ

Tổ chức, công dân, Doanh nghiệp.

Quý I + II

55

4.3. Hoàn thiện đánh giá chỉ số CCHC năm 2015

- Báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá chỉ số CCHC năm 2015.

- Quyết định công bố kết quả xếp hạng công tác CCHC năm 2015

Hội đồng đánh giá cấp tỉnh

Sở Nội vụ

Quý II + III

25

5

Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Quý II

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

6

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền công tác CCHC năm 2015

- Kế hoạch

- Báo cáo

- Sở Nội vụ

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Báo Sơn La.

- Đài Phát thanh, TH tỉnh

Thường xuyên

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

- Báo cáo công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2016

- Báo Sơn La

- Đài PT và Truyền tình tỉnh.

Sở Nội vụ

Thường xuyên

7

Tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo của UBND tỉnh

- Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện;

Quý IV

50

8

Tổ chức các Hội nghị, các lớp đào tạo bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính.

Kế hoạch của Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2016

160

II

CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1

1.1. Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2016

Quyết định của UBND tỉnh về ban hành chương trình VBQPPL

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ngành có liên quan

Tháng 12 năm 2015

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

1.2. Thực hiện Chương trình xây dựng VBQPPL theo Chương trình đề ra

Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh

Các sở, ngành được giao nhiệm vụ tham mưu VBQPPL

Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh

Theo chương trình xây dựng VBQPPL

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

2

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016.

Kế hoạch của UBND tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện,

Quý I năm 2016; Báo cáo quý, 6 tháng, năm

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

3

Ban hành văn bản công bố danh mục các văn bản QPPL do HĐND và UBND các cấp ban hành đã hết hiệu lực.

Quyết định của UBND tỉnh.

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện,

Thường xuyên

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

III

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

1

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thống kê, rà soát, sửa đổi, bổ sung bộ, hệ thống hóa thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Kế hoạch của UBND tỉnh

- Báo cáo của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn.

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành;

Tháng 1 năm 2016,

Báo cáo quý, 6 tháng, năm

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

2

Công bố công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tại trụ sở cơ quan; trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Quyết định của UBND tỉnh.

- Báo cáo của UBND tỉnh.

- Báo cáo của các sở, ban, ngành.

Sở Tư pháp, Sở Thông tin và TT, Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Sở Thông tin và TT, Sở Nội vụ, Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

Tháng 1 năm 2016,

Báo cáo quý, 6 tháng, năm

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

3

Công bố Bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

4

Tổ chức thực hiện đúng quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy định

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

5

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016.

- Quyết định của UBND tỉnh.

- Báo cáo của UBND tỉnh.

- Báo cáo của các sở, ban, ngành.

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.

Tháng 01 năm 2016, và thường xuyên

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

6

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Báo cáo của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên trong năm 2016

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

7

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn.

Tổ chức niêm yết, công khai

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Sở Tư pháp, Sở Thông tin và TT.

Thường xuyên trong năm 2016

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

IV

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trình cấp có thẩm quyền Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các sở, ngành

Quyết định

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

2

Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức, bộ máy, quản lý biên chế..

Kế hoạch của Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố

Quý I năm 2016

3

Rà soát, tăng cường kiểm tra, đánh giá phân cấp nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chính phân cấp quản lý nhà nước cho phù hợp, khắc phục hạn chế, bất cập trong phân cấp.

- Quyết định

- Báo cáo

Các sở, ban, ngành

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

4

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 về Chính sách tinh giản biên chế.

- Báo cáo kết quả thực hiện

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Sở Nội vụ

Hàng quý

 

V

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

 

 

 

1

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã năm 2016.

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC,VC của sở, ban, ngành.

Báo cáo đánh giá kết quả đào tạo

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Các cơ sở đào tạo trong tỉnh,

Sở Nội vụ

Quý, 6 tháng, năm

Kinh phí đào tạo bồi dưỡng

2

Tổ chức các kỳ thi: Thi tuyển đầu vào công chức, viên chức; Tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh.

- Kế hoạch tổ chức từng kỳ thi.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các kỳ thi

- Công bố kết quả thi

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp huyện

Năm 2016

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

3

Nghiên cứu xây dựng Đề án Ứng dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp tỉnh Sơn La

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Quý II năm 2016

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

4

Tiếp tục rà soát hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án

- Báo cáo

Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Thường xuyên

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

5

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Quyết định ban hành quy chế

- Báo cáo kết quả

Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Thường xuyên

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

6

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để chuẩn hóa đội ngũ cán cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

- Quyết định

- Báo cáo

UBND các huyện, thành phố;

Sở Nội vụ

Thường xuyên

7

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ và chấp hành các quy định của nhà nước về công chức, công vụ (thực hiện định kỳ, đột xuất).

- Kế hoạch thanh tra

- Báo cáo kết quả thanh tra

- Văn bản chấn chỉnh, xử lý sau thanh tra.

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

Thường xuyên

VI

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

 

 

 

 

 

1

Giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ, thời kỳ ổn định ngân sách, giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã

Quý I năm 2016

 

2

Giao thực hiện chế độ tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, thời kỳ ổn định ngân sách 2016 - 2020

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã

Quý I năm 2016

 

3

Tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành bổ sung, sửa đổi các văn bản thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, văn hóa, thể thao...

- Quyết định

- Báo cáo kết quả thực hiện xã hội hóa

- Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động-TB &XH

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Thường xuyên

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

VII

HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

1

Tiếp tục đưa Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện vào hoạt động thường xuyên. Nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La.

Báo cáo

Các sở, ban, ngành

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý II + Cả năm

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện

UBND các huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý II + Cả năm

2

Tiếp tục triển khai tổ chức hoạt động và đưa phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc vào hoạt động thường xuyên, tạo sự thống nhất thực hiện trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện

Các sở, ban, ngành

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý II + Cả năm

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện

UBND các huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý I + II

3

Công bố công khai Thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 2, trong đó có 15% trở lên ở mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

- Quyết định công bố, công khai.

- Báo cáo kết quả thực hiện

Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

4

Tiếp tục thực hiện Công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Quyết định công bố

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, thành phố

Thường xuyên

Kinh phí cho hoạt động của BCĐ ISO của tỉnh

5

Đánh giá tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, thành phố

Thường xuyên

6

Xây dựng Đề án bổ sung trang thiết bị làm việc UBND các xã vùng đặc biệt khó khăn

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Năm 2016

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

VIII

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

1

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La. về việc phê duyệt Đề án tổng thể tổ chức mô hình Bộ phận Một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố .

- Quyết định

- Kế hoạch

- Báo cáo kết quả thực hiện

- Sở Nội vụ,

- UBND các huyện, thành phố.

Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông,

Năm 2016

10.000

2

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn.

Quyết định của sở, ban, ngành;

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Sở Nội vụ

Thường xuyên

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

3

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Báo cáo thực hiện của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp.

Sở Nội vụ

4

Đánh giá kết quả triển khai Đề án tổng thể tổ chức mô hình Bộ phận Một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La

Báo cáo kết quả thực hiện

UBND các huyện, Thành phố.

Sở Nội vụ

Quý IV

Kinh phí hoạt động theo dự toán được duyệt

 

Tổng kinh phí dự kiến (Không bao gồm kinh phí thường xuyên, kinh phí chi cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Kế hoạch của UBND tỉnh và kinh phí của UBND cấp huyện, cấp xã)

10.330 triệu

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2016; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 và triển khai thực hiện. Nội dung của Kế hoạch phải xác định được đầy đủ các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện, sản phẩm, phân công trách nhiệm cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ gắn với thời gian hoàn thành từng nội dung nhiệm vụ đã đặt ra. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính đúng thời gian quy định về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2013 của HĐND tỉnh Sơn La lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm gửi cơ quan tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chung trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

2. Sở Nội vụ

2.1. Chủ trì việc triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Chủ trì tổ chức triển khai Đề án cải cách công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh; Đề án một cửa liên thông hiện đại tại cấp huyện. Theo dõi việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại trên địa bàn tỉnh.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

2.3. Báo cáo kết quả, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền những giải pháp để đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

2.4. Tổng hợp xây dựng báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh báo cáo với Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

2.5. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của UBND tỉnh.

4. Sở Tư pháp

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan cải cách thể chế; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; cải cách tư pháp; cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính.

5. Sở Tài chính

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc công tác cải cách tài chính công; hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thực UBND tỉnh về việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện các Đề án, dự án liên quan đến công tác cải cách hành chính. Đề xuất những chính sách và giải pháp nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ công của tỉnh có thể thực hiện được.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở làm việc của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì việc triển khai và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; công tác truyền thông về cải cách hành chính. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.

9. Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc, Trung tâm Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Phối hợp với Sở Nội vụ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung về công tác cải cách hành chính với nhiều hình thức, như: Đăng tin, bài, duy trì chuyên mục cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc (qua Sở Nội vụ) để có giải pháp kịp thời và chỉ đạo thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cầm Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3242/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3242/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực22/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3242/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3242/QĐ-UBND kế hoạch cải cách hành chính Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3242/QĐ-UBND kế hoạch cải cách hành chính Sơn La 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3242/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực22/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3242/QĐ-UBND kế hoạch cải cách hành chính Sơn La 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3242/QĐ-UBND kế hoạch cải cách hành chính Sơn La 2016

         • 22/12/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực