Quyết định 3243/QĐ-UBND

Quyết định 3243/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020” tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 3243/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện đề án phát triển đào tạo từ xa Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3243/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO TỪ XA GIAI ĐOẠN 2015 - 2020” TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Thực hiện Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 256/TTr-SGDĐT ngày 10/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020” tỉnh Sơn La.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch ban hành tại Điều 1, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện hàng năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hội khuyến học tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh;
- TT UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Các sở, ban ngành liên quan;
- Các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.VX.50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO TỪ XA GIAI ĐOẠN 2015 - 2020” TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Sơn La.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào việc phát triển đào tạo từ xa góp phần đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời tại các cơ quan, doanh nghiệp, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, các trung tâm học tập cộng đồng.

2. Yêu cầu

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì hoặc tham gia phối hợp phải đảm bảo thực hiện tốt nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch này.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đào tạo từ xa phải phù hợp, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; nhằm tạo bước phát triển toàn diện, sâu rộng phong trào xây dựng xã hội học tập của tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân theo hướng mở, linh hoạt, phù hợp, góp phần xây dựng xã hội học tập.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Tất cả các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng được kiểm định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tất cả các chương trình đào tạo từ xa có đủ học liệu, thiết bị hỗ trợ thực hiện theo tiêu chuẩn quy định.

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên tham gia thực hiện chương trình đào tạo từ xa đều được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về đào tạo từ xa.

- Khuyến khích các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia cung cấp học liệu, công nghệ phục vụ đào tạo từ xa.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

1. Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng và khuyến khích các cơ sở giáo dục áp dụng công nghệ đào tạo từ xa tiên tiến.

- Nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành đối với chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng.

- Ban hành các chính sách khuyến khích các cơ sở giáo dục đầu tư và sử dụng công nghệ đào tạo từ xa tiên tiến để triển khai các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng.

2. Phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục cung cấp các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân, chương trình đào tạo, bồi dưỡng từ xa ngắn hạn, chương trình phổ biến kiến thức phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

- Khuyến khích các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện tham gia đào tạo từ xa đẩy mạnh tự chủ, đổi mới cơ chế hoạt động; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ đào tạo từ xa, công nghệ phát triển và sản xuất học liệu cho các cơ sở đào tạo từ xa trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tham gia các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ, chương trình phổ biến kiến thức tại các cơ sở giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao trình độ dân trí, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân ở địa phương.

- Chú trọng xây dựng và phát triển các chương trình, học liệu đào tạo từ xa các ngành, nghề, lĩnh vực, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, suốt đời của người dân, xây dựng xã hội học tập.

- Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ phát thanh - truyền hình, phần mềm hỗ trợ phục vụ đào tạo từ xa. Khuyến khích các cơ sở giáo dục tham gia cung cấp học liệu phục vụ đào tạo từ xa.

3. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên và giảng viên tham gia đào tạo từ xa.

Tích cực tham gia đầy đủ các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên soạn nội dung, chương trình, thiết kế học liệu, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, nghiệp vụ quản lý và tổ chức đào tạo từ xa cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và các giáo viên, giảng viên làm công tác đào tạo từ xa.

4. Tuyên truyền và quảng bá các thông tin liên quan và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

- Tổ chức triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư về các nội dung của Đề án.

- Tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm để đánh giá kết quả triển khai về đào tạo từ xa.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án chủ yếu từ:

- Nguồn thu của các cơ sở giáo dục.

- Nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần và trực tiếp cho người học thuộc các đối tượng chính sách theo quy định.

2. Các cơ chế tài chính của Kế hoạch thực hiện Đề án

- Các huyện, thành phố có trách nhiệm cân đối ngân sách hỗ trợ cho các hoạt động: tuyên truyền; cung cấp tài liệu học tập phù hợp với địa phương; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

- Huy động thêm nguồn lực của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để bổ sung cho việc thực hiện Kế hoạch của Đề án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020” tỉnh Sơn La.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục áp dụng công nghệ đào tạo từ xa tiên tiến để triển khai đào tạo từ xa.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh các giải pháp cần thiết để triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và hỗ trợ các Trường Cao đẳng nghề, trung cấp nghề, các trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp-Dạy nghề trên địa bàn tỉnh phát triển hình thức đào tạo từ xa.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

4. Sở Tài chính

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục để thực hiện Đề án.

5. Các sở, ngành trực tiếp quản lý cơ sở giáo dục theo thẩm quyền

Chỉ đạo các cơ sở triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án, bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ các cơ sở thực hiện Kế hoạch.

6. Hội Khuyến học tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại các huyện, thành phố và khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia đào tạo từ xa.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ vào nội dung của Kế hoạch và tình hình thực tiễn của địa phương; chủ động triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án theo thẩm quyền, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, các đơn vị liên quan trong huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đề ra giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu Kế hoạch thực hiện Đề án; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác đào tạo từ xa tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020” tỉnh Sơn La; Yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3243/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3243/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực22/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3243/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3243/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện đề án phát triển đào tạo từ xa Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3243/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện đề án phát triển đào tạo từ xa Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3243/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực22/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3243/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện đề án phát triển đào tạo từ xa Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3243/QĐ-UBND kế hoạch thực hiện đề án phát triển đào tạo từ xa Sơn La

            • 22/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực