Quyết định 3244/QĐ-CT

Quyết định 3244/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 3244/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3244/QĐ-CT

 Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính Phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và đào tạo tại Tờ trình số 123/TTr-SGD&ĐT ngày 10/10/2013 và đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 783/TTr-STP ngày 17/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc (Có danh mục và nội dung cụ thể của TTHC kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH




Phùng Quang Hùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3244/QĐ-CT ngày 11/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên Thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Văn bằng chứng chỉ

1

Thủ tục Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

2

Thủ tục Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THPT, THPT hệ bổ túc

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (Số 541 - đường Mê Linh - phường Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

 - Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

 - Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc:

 + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết giấy hẹn cho người nộp;

 + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 - Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức gửi trả lại hồ sơ cho người gửi.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận bản sao bằng tốt nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc và phải xuất trình chứng minh thư nhân dân.

 - Trường hợp cấp cho người được ủy quyền:

 + Nộp Giấy ủy quyền của cá nhân có bản chính (Có chữ ký của cá nhân ủy quyền và cá nhân được ủy quyền, có xác nhận của cơ quan cá nhân ủy quyền hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cá nhân ủy quyền có hộ khẩu thường trú).

 + Xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (hoặc bản sao có chứng thực).

 - Trường hợp cá nhân gửi hồ sơ xin cấp và nhận bản sao qua đường bưu điện thì phải trả lệ phí cấp bản sao và cước phí bưu điện cho cơ quan cấp bản sao.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc.

- Qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 + Đơn xin cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (tự viết);

 + Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác (hoặc bản sao có chứng thực );

 + Bản chính Bằng tốt nghiệp THPT (nếu có);

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (03 ngày đối với trường hợp gửi qua bưu điện tính từ ngày nhận hồ sơ do bưu điện chuyển đến).

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Bản sao bằng tốt nghiệp

Phí, lệ phí (nếu có)

Lệ phí cấp bản sao: 9.000đ/1 bản sao (Theo Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 về việc sửa đổi NQ 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu hoặc điều kiện TTHC

Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:

a) Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

b) Người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

c) Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết.

(Theo Khoản 1 điều 27 Thông tư 22/2012/TT-BGD&ĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giáo dục năm 2005;

- Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ tịch;

- Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

 - Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 Thông tư liên tịch Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sai, lệ phí chứng thực;

- Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo.

- Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 về việc sửa đổi NQ 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Thủ tục: Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học phổ thông hệ bổ túc

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc (Số 541 - đường Mê Linh - phường Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc).

 - Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

 - Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc:

 + Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết giấy hẹn cho người nộp;

 + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 - Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức gửi trả lại hồ sơ cho người gửi.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận bản sao bằng tốt nghiệp đã được chỉnh sửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trong Văn phòng Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc (Số 541, đường Mê Linh, phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) và phải xuất trình chứng minh thư nhân dân.

 + Trường hợp cá nhân gửi hồ sơ xin chỉnh sửa và nhận bản sao qua đường bưu điện thì phải trả lệ phí cấp bản sao và cước phí bưu điện cho cơ quan cấp bản sao.

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc.

- Qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 a) Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ (tự viết);

 b) Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

 c) Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

 d) Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

 đ) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

 e) Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

 Tại các điểm b, c, d, đ, e có thể là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

2) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Bản sao bằng tốt nghiệp đã được chỉnh sửa

- Quyết định chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp (đối với trường hợp không thuộc diện cải chính hộ tịch)

Phí, lệ phí (nếu có)

Lệ phí cấp bản sao 9.000đ/1 bản (Theo Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 về việc sửa đổi NQ 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu hoặc điều kiện TTHC

Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

1. Sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người được cấp văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

2. Người học đã ký nhận văn bằng, chứng chỉ nhưng nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

(Theo Điều 21a Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giáo dục năm 2005;

- Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ tịch;

- Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

 - Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 Thông tư liên tịch Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sai, lệ phí chứng thực;

- Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo.

- Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 về việc sửa đổi NQ 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3244/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3244/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3244/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 3244/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3244/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3244/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3244/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3244/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc

            • 11/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực