Quyết định 3244/QĐ-UBND

Quyết định 3244/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3244/QĐ-UBND tổ chức hoạt động trung tâm phát triển quỹ đất Bình Định 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3244/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 614/TTr-STNMT ngày 24/8/2015 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 646/TTr-SNV ngày 09/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức triển khai các hoạt động của Trung tâm theo đúng nội dung quy định của Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 3244/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năngVị

Trung tâm Phát triển quỹ đất (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; hoạt động theo phương thức tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên.

Trung tâm có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.

Trụ sở đặt tại nhà số 45 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

2. Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

3. Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ việc thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

5. Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai;

7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

8. Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;

9. Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

10. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

2. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan;

3. Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn, thi công xây lắp hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

4. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

5. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm và là người đại diện theo pháp luật của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công. Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với lãnh đạo Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của UBND tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Bồi thường Giải phóng mặt bằng;

- Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất;

- Phòng Kỹ thuật và Thông tin đất đai (thành lập khi đủ điều kiện).

3. Các Chi nhánh trực thuộc Trung tâm tại các huyện, thị xã, thành phố.

Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Chi nhánh và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức này;

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc ở mỗi thời kỳ, Giám đốc Trung tâm có thể xem xét kiện toàn, tổ chức lại các phòng chuyên môn sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 5. Biên chế và người lao động

1. Biên chế của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc biên chế sự nghiệp nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh phân bổ hàng năm trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp gắn với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

2. Giám đốc Trung tâm được phép hợp đồng thêm lao động ngoài biên chế theo quy định của Bộ Luật lao động để thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng và các nhiệm vụ khác trên cơ sở tự cân đối tài chính.

3. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động của Trung tâm phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương III

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 6. Nguồn tài chính sử dụng

1. Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất được ngân sách nhà nước cấp theo quy định hiện hành;

2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, gồm:

a. Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và kinh phí quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

b. Kinh phí quản lý và khai thác quỹ đất đã thu hồi, nhận chuyển nhượng, tạo lập, phát triển; kinh phí quản lý và khai thác quỹ nhà đất đã xây dựng phục vụ tái định cư theo dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c. Phí đấu giá, tiền bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d. Lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, liên kết; lãi tiền gửi tổ chức tín dụng;

đ. Các khoản thu từ thực hiện hoạt động dịch vụ theo hợp đồng ký kết và theo quy định của pháp luật;

e. Các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

3. Nguồn vốn được ứng từ ngân sách nhà nước, từ Quỹ phát triển đất hoặc Quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài chính khác được ủy thác để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng;

5. Nguồn vốn từ liên doanh, liên kết để thực hiện các chương trình, phương án, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

6. Nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nội dung chi

1. Chi thường xuyên, gồm: Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, chi hoạt động thường xuyên phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí của đơn vị, gồm: tiền lương; tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành; dịch vụ công cộng; văn phòng phẩm; các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định;

2. Chi hoạt động dịch vụ, gồm: Tiền lương; tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành; nguyên, nhiên, vật liệu; khấu hao tài sản cố định; sửa chữa tài sản cố định; chi các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; các khoản chi khác (nếu có);

3. Chi không thường xuyên, gồm:

a. Chi thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao. Đối với nhiệm vụ có định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành thực hiện theo đơn giá đã được quy định và khối lượng thực tế thực hiện. Đối với nhiệm vụ chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dự toán, thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước và được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Phân phối kết quả tài chính trong năm

Việc phân phối kết quả tài chính trong năm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Chế độ làm việc

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất làm việc theo chế độ Thủ trưởng;

2. Giám đốc Trung tâm là người chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phân công và quy định trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn, các Chi nhánh trực thuộc Trung tâm.

Điều 10. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:

a. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng và kết quả thực hiện để theo dõi chỉ đạo kịp thời.

b. Trung tâm có mối quan hệ phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc của Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a. Giám đốc Trung tâm chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các công việc có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Nhà nước;

b. Trung tâm chịu sự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Mọi hoạt động của Trung tâm phải tuân theo các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh mới, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3244/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3244/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực21/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3244/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3244/QĐ-UBND tổ chức hoạt động trung tâm phát triển quỹ đất Bình Định 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3244/QĐ-UBND tổ chức hoạt động trung tâm phát triển quỹ đất Bình Định 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3244/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành21/09/2015
        Ngày hiệu lực21/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3244/QĐ-UBND tổ chức hoạt động trung tâm phát triển quỹ đất Bình Định 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3244/QĐ-UBND tổ chức hoạt động trung tâm phát triển quỹ đất Bình Định 2015

           • 21/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực