Quyết định 3245/QĐ-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Quyết định 3245/QÐ-BVHTTDL 2023 xây dựng Quy tắc ứng xử người làm công tác di sản văn hóa


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3245/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG QUY TẮC ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DI SẢN VĂN HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3117/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (giai đoạn 2023-2025);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác di sản văn hóa (Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thành lập Tổ Soạn thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác di sản văn hóa gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Tổ Soạn thảo có nhiệm vụ triển khai xây dựng Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác di sản văn hóa đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

Tổ Soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, DSVH, NKN (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Đạo Cương

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DI SẢN VĂN HÓA
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Căn cứ thực hiện

- Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030;

- Căn cứ Quyết định số 3117/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (giai đoạn 2023-2025);

2. Tên nhiệm vụ: Xây dựng Quy tắc ứng xử của người làm công tác di sản văn hóa

3. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích

- Xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử, nhằm thống nhất nhận thức, hành động của người làm công tác di sản văn hóa, ngăn ngừa hiệu quả các hành vi tiêu cực, làm biến dạng, sai lệch và có nguy cơ mai một, biến mất di sản trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

- Góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của người làm công tác di sản trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

b) Yêu cầu

- Đảm bảo tính khách quan, chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa vùng miền của địa phương và điều kiện thực tiễn của từng khu vực.

- Đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

THỜI GIAN

NỘI DUNG

SẢN PHẨM

Tháng 11/2023

- Dự thảo và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định về việc xây dựng Quy tắc ứng xử, thành lập Tổ Soạn thảo.

- Xây dựng dự thảo Đề cương chi tiết.

- Quyết định

- Dự thảo Đề cương chi tiết

- Họp Tổ Soạn thảo góp ý đề cương chi tiết.

- Xây dựng Dự thảo lần 1.

- Họp Tổ Soạn thảo góp ý Dự thảo lần 1.

- Hoàn thiện, xây dựng Dự thảo lần 2.

- Gửi Dự thảo lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương, đối tượng chịu tác động và đơn vị, cá nhân liên quan.

- Đăng cổng TTĐT của Bộ VHTTDL

- Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý.

- Hoàn thiện Dự thảo lần 3.

- Họp Tổ soạn thảo góp ý, hoàn thiện Dự thảo

- Dự thảo lần 1

- Dự thảo lần 2.

- Công văn đề nghị góp ý.

- Bản tổng hợp ý kiến góp ý.

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến.

- Dự thảo lần 3.

Tháng 12/2023

- Lấy ý kiến Vụ Pháp chế

- Hoàn thiện Dự thảo lần 4.

- Hoàn chỉnh hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

- Ý kiến thống nhất của Vụ Pháp chế.

- Dự thảo lần 4.

- Tờ trình.

- Quyết định ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Di sản văn hóa là đơn vị thường trực của Tổ Soạn thảo, có trách nhiệm: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai xây dựng Quy tắc ứng xử của người làm công tác di sản văn hóa theo Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Cục Di sản văn hóa xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quy tắc ứng xử của người làm công tác di sản văn hóa theo Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

3. Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Di sản văn hóa xây dựng và góp ý thẩm định hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

4. Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định dự toán kinh phí xây dựng theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Quy tắc ứng xử của người làm công tác di sản văn hóa. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ./.

DANH SÁCH

TỔ SOẠN THẢO QUY TẮC ỨNG XỬ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DI SẢN VĂN HÓA
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Tổ trưởng;

2. Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL, Tổ phó;

3. Ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL, Tổ viên;

4. Ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL, Tổ viên;

5. Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VHTTDL, Tổ viên;

6. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL, Tổ viên;

7. Ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Bộ VHTTDL, Tổ viên;

8. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, Tổ viên;

9. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tổ viên;

10. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Tổ viên;

11. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Tổ viên;

12. Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Tổ viên;

13. Bà Phạm Lan Oanh, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Tổ viên;

14. Bà Trần Thị Minh Huệ, Phó Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, Tổ viên;

15. Ông Nguyễn Hải Ninh, Trưởng phòng Quản lý bảo tàng và di sản tư liệu, Cục Di sản văn hóa, Tổ viên;

16. Ông Nguyễn Viết Cường, Trưởng phòng Quản lý di tích, Cục Di sản văn hóa, Tổ viên;

17. Ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cục Di sản văn hóa, Tổ viên;

18. Ông Phạm Cao Qúy, Phó Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa, Tổ viên;

19. Bà Phạm Thị Khánh Ngân, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo tàng và di sản tư liệu, Cục Di sản văn hóa, Tổ viên;

20. Ông Dương Ngọc Long, Phó Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Tổ viên;

21.Ông Trần Đức Nguyên, Phó Trưởng khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Tổ viên;

22. Ông Trần Cảnh Toàn, Chuyên viên phòng Quản lý di tích Cục Di sản văn hóa, Tổ viên;

23. Ông Nguyễn Khắc Đoài, Chuyên viên phòng Quản lý bảo tàng và di sản tư liệu, Cục Di sản văn hóa, Tổ viên;

24.Bà Phạm Thị Khánh Trang, Chuyên viên Quản lý bảo tàng và di sản tư liệu, Cục Di sản văn hóa, Tổ viên;

25. Ông Nguyễn Đạt Thức, Chuyên viên chính phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa, Tổ viên;

26. Bà Nguyễn Kim Ngân, Chuyên viên Văn phòng Cục Di sản văn hóa, Thư ký./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3245/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3245/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(06/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3245/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3245/QÐ-BVHTTDL 2023 xây dựng Quy tắc ứng xử người làm công tác di sản văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3245/QÐ-BVHTTDL 2023 xây dựng Quy tắc ứng xử người làm công tác di sản văn hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3245/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Đạo Cương
        Ngày ban hành02/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (06/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3245/QÐ-BVHTTDL 2023 xây dựng Quy tắc ứng xử người làm công tác di sản văn hóa

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3245/QÐ-BVHTTDL 2023 xây dựng Quy tắc ứng xử người làm công tác di sản văn hóa

              • 02/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực