Quyết định 3258/2008/QĐ-UBND

Quyết định 3258/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Quyết định 3258/2008/QĐ-UBND quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 03/2014/QĐ-UBND trách nhiệm trong hoạt động khoáng sản tỉnh Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 3258/2008/QĐ-UBND quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3258/2008/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 13 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ ĐIỂM VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 và Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định cụ thể một số điểm về quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 891/QĐ-CT ngày 26/3/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc “Quy định trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

QUY ĐỊNH

CỤ THỂ MỘT SỐ ĐIỂM VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3258/2008/QĐ-UBND  ngày 13 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Phú Thọ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định cụ thể một số điểm về quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Những nội dung không nêu tại Quy định này được thực hiện theo Luật Khoáng sản, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản và các quy định của luật pháp có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng cho:

- Tất cả các loại khoáng sản rắn: Kim loại, phi kim loại, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan quản lý Nhà nước về khoáng sản và liên quan đến hoạt động khoáng sản; các tổ chức, cá nhân khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ khoáng sản; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản:

1. UBND tỉnh thống nhất quản lý công tác quy hoạch khoáng sản và mọi hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

2. Mọi hoạt động khoáng sản phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và những quy định cụ thể của UBND tỉnh; các loại khoáng sản chưa được phát hiện, đã được phát hiện, đang được khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh đều được quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ.

3. Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư thăm dò, đánh giá trữ lượng, áp dụng công nghệ khai thác, chế biến tiên tiến nhằm tận thu tối đa tài nguyên khoáng sản, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn để quyết định đầu tư; tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

4. Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn và thông báo kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền các hành vi vi phạm trong hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn tỉnh.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quản lý tài nguyên khoáng sản:

1. Quản lý tài nguyên khoáng sản chưa khai thác:

a) Tài nguyên khoáng sản ở khu vực chưa khai thác được quản lý chặt chẽ, thống nhất từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh. Mọi hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ khoáng sản chỉ được thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh: Công bố công khai các khu vực có tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được UBND tỉnh phê duyệt cho các cấp, các ngành và toàn dân biết để phối hợp quản lý tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.

c) UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn địa phương.

2. Quản lý tài nguyên khoáng sản đã đưa vào khai thác, chế biến, tiêu thụ:

a) Mọi hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ khoáng sản phải theo đúng quy hoạch; đáp ứng yêu cầu và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tận thu tối đa tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, môi sinh.

b) Mọi tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện chế biến theo đúng cam kết và dự án đầu tư đã được chấp thuận, phê duyệt. Trong khi khai thác khoáng sản, nếu phát hiện loại khoáng sản mới, phải kịp thời báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định.

c) Việc vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản phải đúng chức năng, nhiệm vụ, phải có đủ giấy tờ cần thiết và thực hiện đóng góp nghĩa vụ tài chính đầy đủ, đúng thời gian quy định.

d) Nghiêm cấm việc tiêu thụ các loại khoáng sản chưa được chế biến theo đúng cam kết, dự án đã được chấp thuận, phê duyệt.

Điều 5. Quản lý hoạt động khoáng sản:

1. Mọi tổ chức, cá nhân khi tiến hành khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ khoáng sản phải thông báo với chính quyền địa phương; thực hiện đúng nội dung quy định của giấy phép; đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an toàn lao động, bảo vệ môi trường; thực hiện đóng cửa mỏ, hoàn nguyên môi trường sau khai thác theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

2. Các cơ quan quản lý Nhà nước về khoáng sản và liên quan đến hoạt động khoáng sản tham mưu cho UBND tỉnh khoanh vùng khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; vùng được phép khai thác khoáng sản; khu vực khoáng sản dự trữ quốc gia, khu vực quy hoạch khoáng sản của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các hoạt động khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn địa phương.

Điều 6. Quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục, thời gian xin cấp phép hoạt động khoáng sản:

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản:

Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản được lập theo quy định tại Điều 59, Điều 60, Điều 61, Điều 62, Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

Ngoài ra được quy định cụ thể như sau:

a) Hồ sơ xin cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khảo sát, thăm dò khoáng sản: Phải có giấy tờ chứng minh năng lực hoạt động khảo sát, thăm dò khoáng sản; cam kết không yêu cầu bồi hoàn kinh phí khảo sát, thăm dò khi gặp rủi ro, không đạt trữ lượng, chất lượng hoặc không đủ điều kiện để tiến hành khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Hồ sơ được lập thành 4 bộ (riêng đề án thăm dò khoáng sản được lập thành 11 bộ).

b) Hồ sơ xin phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản: Được lập thành 04 bộ (riêng báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản được lập thành 11 bộ).

c) Hồ sơ xin cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản: Được lập thành 4 bộ. Riêng hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản, phải có bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn. Trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác; báo cáo thực hiện nghĩa vụ tài chính, được cơ quan thuế địa phương xác nhận.

d) Hồ sơ xin cấp giấy phép, gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản:

Phải có phương án vùng nguyên liệu, các hợp đồng cung cấp nguyên liệu đã ký kết với các doanh nghiệp có giấy phép khai thác khoáng sản. Hồ sơ được lập thành 04 bộ.

e) Hồ sơ xin chuyển nhượng giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản: Phải có giấy tờ chứng minh năng lực thực hiện của người nhận chuyển nhượng, người được thừa kế; cam kết tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của người chuyển nhượng, người thừa kế trước đây. Hồ sơ được lập thành 05 bộ.

2. Trình tự thủ tục, thời gian thực hiện việc cấp giấy phép:

a) Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh:

Thời gian, trình tự tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp phép hoạt động khoáng sản thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh quy định thực hiện cơ chế một cửa trong cải cách hành chính.

b) Đối với hồ sơ không thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép; Sở Tài nguyên và Môi trường phải đề xuất với UBND tỉnh lập văn bản xin ý kiến các bộ, ngành liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến khoáng sản chỉ được phép khai thác sau khi đã đầu tư xây dựng, lắp đặt dây truyền thiết bị chế biến được từ 80% trở lên theo cam kết của dự án đã được chấp thuận, phê duyệt.

Điều 7. Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khoáng sản:

1. Thanh tra chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động khoáng sản có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra định kỳ theo lĩnh vực quản lý đối với các hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

2. Định kỳ hàng năm hoặc trước khi thay đổi nội dung giấy phép hoạt động khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

3. Khi cần thiết, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất liên ngành để chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cấp, các ngành, trong quản lý tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng ản:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối quản lý Nhà nước về khoáng sản, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ:

a) Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các Dự án khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm, khu vực hạn chế hoạt động tài nguyên khoáng sản; xác định các khu vực đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; hồ sơ xin cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản; hồ sơ xin gia hạn, xin chuyển nhượng, xin thừa kế quyền tiếp tục hoạt động khoáng sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

d) Ký kết hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước; xác định mức nộp tiền đặt cọc hoặc ký quỹ đối với giấy phép thăm dò khoáng sản; mức ký quỹ phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản và nội dung quy định trong giấy phép hoạt động khoáng sản; thanh tra, kiểm tra đột xuất các trường hợp vi phạm hoạt động khoáng sản không phép, trái phép, xử lý, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền; giải quyết hoặc tham gia giải quyết các tranh chấp trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.

e) Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan, UBMT Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể nhân dân tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản các văn bản pháp luật về khoáng sản, các quy định, quyết định, chỉ thị, nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

f) Quản lý, lưu trữ, cho phép tham khảo tài liệu, thông tin báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

2. Sở Công thương:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những tham mưu, đề xuất thuộc lĩnh vực quản lý của ngành liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Hướng dẫn lập, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế khai thác (thiết kế mỏ, thiết kế công nghệ chế biến khoáng sản) của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn lập, thẩm định, trình UBND tỉnh cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản.

d) Hướng dẫn, tập huấn các quy trình, quy phạm trong khai thác, chế biến khoáng sản; bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho Giám đốc điều hành mỏ, chỉ huy nổ mìn, phòng chống cháy nổ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo dự án, thiết kế cơ sở đã được thẩm định, phê duyệt.

3. Sở Xây dựng:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những tham mưu, đề xuất thuộc lĩnh vực quản lý của ngành liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý các vi phạm của các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những tham mưu, đề xuất thuộc lĩnh vực quản lý của ngành liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ:

a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thẩm định hồ sơ xin cấp phép hoạt động khoáng sản tại khu vực có liên quan đến hành lang an toàn của đê, kè, các công trình thủy lợi, công trình phòng chống lụt, bão, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý các vi phạm trong hoạt động khoáng sản liên quan đến hành lang an toàn của đê, kè, các công trình thủy lợi, công trình phòng chống lụt, bão, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những tham mưu, đề xuất thuộc lĩnh vực quản lý của ngành liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định năng lực tài chính, thẩm định và đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện giám sát đầu tư các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các dự án, quy hoạch về hoạt động khoáng sản được quy định tại Điểm b, Khoản 1; Điểm a, Khoản 2; Điểm a, Khoản 3, Điều này.

6. Sở Tài chính:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những tham mưu, đề xuất thuộc lĩnh vực quản lý của ngành liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí cho các dự án, quy hoạch về hoạt động khoáng sản được quy định tại Điểm b, Khoản 1; Điểm a, Khoản 2; Điểm a, Khoản 3 Điều này.

b) Tham mưu trình UBND tỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường; tham mưu trình UBND tỉnh về mức tính thuế tài nguyên trong hoạt động khoáng sản.

7. Cục thuế tỉnh:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những tham mưu, đề xuất thuộc lĩnh vực quản lý của ngành liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác trong hoạt động khoáng sản.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ sản lượng khai thác, chế biến khoáng sản theo giấy phép của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; thanh tra, kiểm tra, thu, truy thu thuế, các loại phí, lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

c) Tham mưu cho UBND tỉnh về xác định mức khoán thu ngân sách cho các đơn vị hoạt động khoáng sản, tiến tới đấu thầu cho một số loại khoáng sản.

8. Công an tỉnh:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những tham mưu, đề xuất thuộc lĩnh vực quản lý của ngành liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản không phép, trái phép; các hoạt động khoáng sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; xử lý, đề xuất xử lý các vi phạm trong hoạt động khoáng sản trái pháp luật theo thẩm quyền.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ cấp phép sử dụng vật liệu nổ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phòng chống cháy nổ của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

9. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những tham mưu, đề xuất thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ:

a) Quản lý tài nguyên khoáng sản chưa khai thác thuộc khu vực đất quốc phòng, khu vực đất ATK trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xem xét cấp giấy phép hoạt động khoáng sản tại các khu vực đất quốc phòng, khu vực đất ATK trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Giao thông vận tải:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những tham mưu thuộc lĩnh vực quản lý của ngành liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ:

Phối hợp với các cơ quan liên quan, giám sát, thanh tra, kiểm tra các phương tiện vận chuyển khoáng sản quá khổ, quá tải gây hư hỏng, xuống cấp, ách tắc cho các tuyến đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những tham mưu, đề xuất thuộc lĩnh vực quản lý của ngành liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ:

a) Phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh kiểm tra các hoạt động liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, bảo hộ lao động trong khai thác, chế biến khoáng sản.

b) Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo chế độ cho người lao động của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp.

12. Kho bạc Nhà nước tỉnh:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những tham mưu, đề xuất thuộc lĩnh vực quản lý của ngành liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trình tự, thủ tục nộp tiền đặt cọc hoặc ký quỹ đối với giấy phép thăm dò khoáng sản, ký quỹ phục hồi môi trường đối với khai thác khoáng sản sau khi có văn bản thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về mức nộp tiền đặt cọc, ký quỹ của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản.

b) Mở tài khoản theo dõi chi tiết, làm thủ tục xác nhận việc nộp tiền đặt cọc, ký quỹ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; thanh toán tiền đặt cọc, ký quỹ cho các tổ chức, cá nhân sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

13. Các sở, ngành khác:

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các sở, ngành có nhiệm vụ:

a) Phối hợp với các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

14. UBND cấp huyện:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về toàn bộ các hoạt động khoáng sản trên địa bàn, có nhiệm vụ:

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt.

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác ở địa phương.

c) Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình giải quyết các điều kiện liên quan đến việc thuê đất, sử dụng cơ sở hạ tầng và các điều kiện liên quan khác cho các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương thực hiện dự án.

d) Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi thăm dò, khai thác, chế biến, thu mua, vận chuyển khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn theo thẩm quyền; giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản và các nội dung quy định trong giấy phép của các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động trên địa bàn nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, môi sinh.

đ) Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản đến các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản và các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

e) Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các vi phạm trong hoạt động khoáng sản, trong việc vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn địa phương.

15. UBND cấp xã:

Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý về mọi hoạt động khoáng sản trên địa bàn, có nhiệm vụ:

a) Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác ở địa phương.

b) Phối hợp với các tổ chức cá nhân hoạt động khoáng sản trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư cho việc thực hiện các dự án hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo quy định.

c) Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi thăm dò, khai thác, chế biến, thu mua, vận chuyển khoáng sản không phép, trái phép trên địa bàn theo thẩm quyền; xử lý, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản tại địa phương; giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản và các nội dung quy định trong giấy phép của các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động trên địa bàn theo thẩm quyền quy định.

d) Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng sản, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về bảo vệ tài nguyên khoáng sản, quản lý hoạt động khoáng sản đến mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại địa phương.

đ) Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh về các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn địa phương.

Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản:

1. Đối với hoạt động thăm dò khoáng sản:

a) Trước khi được cấp giấy phép: Lập văn bản xin chủ trương, lập hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại các điểm a, b khoản 1 điều 6 của quy định này.

b) Sau khi được cấp giấy phép:

- Nộp tiền đặt cọc hoặc ký quỹ đối với giấy phép thăm dò tại Kho bạc Nhà nước theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi tiến hành thăm dò khoáng sản.

- Thông báo kế hoạch thăm dò cho UBND xã, UBND huyện nơi được phép thăm dò trước khi thực hiện.

- Thực hiện thăm dò khoáng sản theo đúng nội dung quy định của giấy phép.

- Bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động trong hoạt động thăm dò khoáng sản.

- Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò khoáng sản gây ra.

- Nộp, trình duyệt báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản trước ngày hết hạn giấy phép thăm dò khoáng sản.

2. Đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản:

a) Trước khi được cấp giấy phép: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định tại Điểm c, Điểm d, Điểm e, Khoản 1, Điều 6 quy định này.

b) Sau khi được cấp giấy phép:

- Chậm nhất 30 ngày sau khi được cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản phải lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ thu hồi đất, giao đất, ký kết hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước theo quy định.

- Phối hợp với UBND các cấp thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho hoạt động khoáng sản theo quy định.

- Lập hồ sơ xin cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với trường hợp có sử dụng vật liệu nổ trước khi tiến hành khai thác khoáng sản.

- Ký quỹ phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại quỹ bảo vệ môi trường trước khi tiến hành khai thác, chế biến khoáng sản.

- Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ, thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của Giám đốc điều hành mỏ cho Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương, Sở Xây dựng trước khi tiến hành khai thác khoáng sản.

- Đăng ký ngày bắt đầu khai thác, chế biến khoáng sản với Sở Tài nguyên và Môi trường; thông báo kế hoạch sản xuất với UBND xã, UBND huyện nơi có mỏ trước khi khai thác.

c) Trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản:

- Khai thác, chế biến khoáng sản theo đúng dự án đầu tư, thiết kế cơ sở đã được chấp thuận, phê duyệt và các nội dung quy định trong giấy phép.

- Tận thu tối đa tài nguyên khoáng sản; bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động công nghiệp; thực hiện bảo vệ môi trường theo đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, chấp thuận.

- Nộp thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và quy định của địa phương.

- Thực hiện báo cáo kết quả khai thác, chế biến khoáng sản 6 tháng, một năm/lần cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương hoặc Sở Xây dựng (đối với khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, trật tự an toàn xã hội; nghĩa vụ về việc bảo đảm quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến.

- Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác, chế biến gây ra.

3. Trước khi kết thúc hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản:

- Lập phương án đóng cửa mỏ và thực hiện việc đóng cửa mỏ theo quy định.

- Hoàn nguyên và phục hồi môi trường theo phương án đã được phê duyệt, trả lại đất đúng trạng thái quy định trong hợp đồng thuê đất trước khi chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản.

4. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các quyết định của cơ quan Nhà nước trong hoạt động khoáng sản; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, để xử lý các vấn đề liên quan đến dự án hoạt động khoáng sản tại địa phương.

Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm:

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản; đấu tranh chống lại mọi hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong việc quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Khoáng sản và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

3. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm hoặc bao che cho người có hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Pháp lệnh cán bộ, công chức hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi việc thực hiện Quy định này; hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo với UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3258/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3258/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2008
Ngày hiệu lực23/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3258/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3258/2008/QĐ-UBND quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3258/2008/QĐ-UBND quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3258/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNguyễn Doãn Khánh
        Ngày ban hành13/11/2008
        Ngày hiệu lực23/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3258/2008/QĐ-UBND quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3258/2008/QĐ-UBND quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ