Quyết định 3258/QĐ-UBND

Quyết định 3258/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Quyết định 3258/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 4041/QĐ-UBND 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính môi trường Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 14/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 3258/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3258/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành (15 thủ tục) và bãi bỏ (11 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực Môi trường).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế:

Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

2

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

3

Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án

4

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

5

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

6

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

7

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

8

Xác nhận Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

9

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

10

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

11

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

12

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

13

Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản

14

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

15

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

B. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang:

Số TT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực Môi trường

1

T-TGG- 201882-TT

Cấp Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Chuẩn hóa

2

T-TGG- 2018 85-TT

Cấp lần đầu (hoặc cấp lại) sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

nt

3

T-TGG- 201893-TT

Cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại

nt

4

T-TGG- 201897-TT

Cấp gia hạn Giấy phép hành nghề Quản lý chất thải nguy hại

nt

5

T-TGG- 201903-TT

Cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề Quản lý chất thải nguy hại

nt

6

T-TGG- 201922-TT

Xác nhận gia hạn giấy phép quản lý CTNH đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT (thủ tục giải quyết tạm thời và chỉ xác nhận gia hạn đến 31/12/2015)

nt

7

T-TGG- 201947-TT

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

nt

8

T-TGG- 201950-TT

Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường

nt

9

T-TGG- 236510-TT

Cấp mới, cấp điều chỉnh và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

nt

10

T-TGG- 236502-TT

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

nt

11

T-TGG- 236507-TT

Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết

nt

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3258/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3258/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2017
Ngày hiệu lực07/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3258/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3258/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3258/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường Tiền Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3258/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýLê Văn Nghĩa
       Ngày ban hành07/11/2017
       Ngày hiệu lực07/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3258/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3258/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Môi trường Tiền Giang