Quyết định 326/QĐ-SXD

Quyết định 326/QĐ-SXD năm 2008 ban hành Quy chế phối hợp trong lĩnh vực kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị do Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 326/QĐ-SXD Quy chế phối hợp trong lĩnh vực kiểm tra


UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 326/QĐ-SXD

Vị Thanh, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG LĨNH VỰC KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ.

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 24 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm xây dựng trật tự đô thị;
Căn cứ Quyết định số 91/2004/QĐ.UB ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng Hậu Giang;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này “Quy chế phối hợp trong lĩnh vực kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- UBND các Huyện - thị ;
- Phòng QLĐT, Công thương;

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thiện Nhơn

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP

TRONG LĨNH VỰC KIỂM TRA XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:326 /QĐ-SXD ngày 30 tháng 05 năm 2008 của Giám đốc Sở Xây dựng Hậu Giang)

Nhằm thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng với các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Công thương trong lĩnh vực kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng ngay từ giai đoạn lập thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng đến khi khởi công xây dựng công trình và đưa công trình vào khai thác sử dụng, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật; đồng thời từng bước hạn chế tối đa việc xây dựng không phép và sai phép; qua bàn bạc, góp ý của Thanh tra Sở Xây dựng cùng các phòng cấp huyện; Sở Xây dựng Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp trong lĩnh vực kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị như sau:

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi phối hợp

Quy chế này quy định phạm vi phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng với các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Công thương (gọi tắt là Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện) trong lĩnh vực trật tự xây dựng ở địa phương. Việc phối hợp dựa trên nguyên tắc phát huy tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ chung theo quy định của Pháp luật. Đối với các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị cần phải được xử lý kịp thời theo chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Xây dựng, Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện và Ủy ban nhân xã phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) theo thẩm quyền để phối hợp thực hiện.

Điều 2. Cơ quan chủ trì phối hợp

Theo kế hoạch định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất:

- Kiểm tra theo định kỳ: Đầu năm theo kế hoạch được Lãnh đạo Sở phê duyệt, Thanh tra Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện kiểm tra trật tự xây dựng tại các huyện, thị nhằm nắm lại tình hình trật tự xây dựng đô thị ở các địa phương.

- Kiểm tra đột xuất: Theo chức năng và nhiệm vụ Thanh tra Sở Xây dựng có thể thông báo phối hợp kiểm tra hoặc không thông báo tùy từng trường hợp cụ thể, việc kiểm tra đột xuất là nhằm kiểm tra khách quan và theo dõi việc quản lý trật tự xây dựng ở địa phương.

Chương II:

TRÁCH NHIỆM, TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP

Điều 3. Trách nhiệm của các cá nhân tham gia quản lý trật tự xây dựng

1. Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, kiến nghị Giám đốc Sở Xây dựng những trường hợp cần xử lý và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

2. Thủ trưởng cơ quan Quản lý xây dựng cấp huyện đôn đốc, kiểm tra tình hình trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành kịp thời quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng mà Ủy ban nhân dân cấp xã không xử lý kịp thời. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và các thị xã (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo thẩm quyền.

3. Trách nhiệm của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị phải kiểm tra thường xuyên, phát hiện và báo cáo kịp thời những vi phạm trật tự xây dựng đô thị thuộc địa bàn được giao nhiệm vụ quản lý hoặc lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo thẩm quyền.

Điều 4. Trình tự giải quyết công việc và mối quan hệ phối hợp của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cán bộ quản lý xây dựng cấp xã phải thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn được phân công, khi phát hiện hành vi xây dựng không phép, sai phép thì phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và buộc đối tượng vi phạm đình chỉ thi công xây dựng công trình và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định xử phạt hành chính và buộc đối tượng vi phạm đình chỉ thi công xây dựng công trình.

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã gửi văn bản ngay đến Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện đề nghị xác định vị trí xây dựng trên được cấp giấy phép xây dựng hoặc không được cấp giấy phép xây dựng. Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày (tính ngày làm việc).

1. Trường hợp những công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng nhưng đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng: Sau khi được Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện trả lời bằng văn bản đủ điều kiện để xin cấp giấy phép xây dựng, thì cán bộ quản lý xây dựng cấp xã hướng dẫn chủ đầu tư lập thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Sau khi được cấp giấy phép xây dựng, nếu công trình đã xây dựng sai với nội dung giấy phép xây dựng được cấp thì chủ đầu tư phải tự tháo dỡ phần sai so với nội dung trong giấy phép xây dựng, sau đó chủ đầu tư mới được tiếp tục thi công xây dựng.

2. Trường hợp những công trình xây dựng theo quy định phải có giấy phép xây dựng, khi xây dựng không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng. Sau khi được Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện trả lời bằng văn bản không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì Ủy ban nhân dân cấp xã vận động chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình hoặc bộ phần công trình vi phạm, nếu chủ đầu tư không chấp hành thì Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Điều 5. Trình tự giải quyết công việc và mối quan hệ giải quyết công việc của Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện.

1. Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra tình hình trật tự xây dựng tại các trung tâm đô thị và các điểm dân cư trên địa bàn nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các trường hợp xây dựng sai phép, không phép.

2. Khi cán bộ kiểm tra phát hiện có trường hợp xây dựng không phép, sai phép chưa được Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết phải báo cáo ngay đến Trưởng Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện sau đó Trưởng Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện có văn bản yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình. Nếu công trình xây dựng đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì cán bộ quản lý xây dựng cấp xã hoặc cấp huyện hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định. Nếu công trình xây dựng không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng thì Trưởng Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo quy định.

3. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không ban hành quyết định cưỡng chế hoặc ban hành quyết định cưỡng chế không kịp thời và có hành vi dung túng bao che cho hành vi vi phạm thì Trưởng phòng xây dựng cấp huyện lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế theo thẩm quyền và trình tự.

4. Trưởng Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định xử lý đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng phòng xây dựng cấp huyện lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế theo thẩm quyền và trình tự.

Điều 6. Trình tự giải quyết công việc và mối quan hệ giải quyết công việc của Thanh tra Sở Xây dựng.

Kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, kiến nghị, báo cáo và đề xuất Giám đốc Sở những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện hoặc các trường hợp xảy ra tranh chấp trong xây dựng giữa các chủ đầu tư xây dựng liền kề, các vấn đề có liên quan đến kỹ thuật xây dựng hoặc các tình tiết phức tạp khác thì Phòng Quản lý xây dựng địa phương tập hợp các hồ sơ có liên quan gửi về Thanh tra Sở Xây dựng trong thời gian sớm nhất để Thanh tra tổng hợp trình xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc sở.

Điều 7. Chế độ báo cáo

Việc kiểm tra trật tự xây dựng tại các địa phương phải được thường xuyên, liên tục và chặt chẽ và có sự phân công giao nhiệm vụ đến các Trưởng ấp, Trưởng khu vực, có sự phân công và kiểm tra giám sát. Khi phát hiện việc xây dựng không phép sai phép phải báo cáo ngay cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã biết để có biện pháp xử lý kịp thời.

Hằng quí (25 của tháng cuối quí), Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo về Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện số vụ việc xây dựng không phép, sai phép. Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện gửi về cho Thanh tra Sở Xây dựng bảng tổng hợp chung về tình hình vi phạm xây dựng vào cuối tháng của các quí (kèm mẫu báo cáo trang sau).

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Quyết định và được triển khai đến các Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện và Ủy ban nhân cấp xã để tổ chức thực hiện.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần phản ảnh báo cáo về Thanh tra Sở Xây dựng để có hướng dẫn hoặc sửa đổi bổ sung Quy chế nhằm thống nhất và tổ chức phối hợp thực hiện được tốt./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 326/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu326/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2008
Ngày hiệu lực30/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 326/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 326/QĐ-SXD Quy chế phối hợp trong lĩnh vực kiểm tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 326/QĐ-SXD Quy chế phối hợp trong lĩnh vực kiểm tra
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu326/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýNguyễn Thiện Nhơn
        Ngày ban hành30/05/2008
        Ngày hiệu lực30/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 326/QĐ-SXD Quy chế phối hợp trong lĩnh vực kiểm tra

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 326/QĐ-SXD Quy chế phối hợp trong lĩnh vực kiểm tra

            • 30/05/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực