Quyết định 326/QĐ-UBND

Quyết định 326/QĐ-UBND năm 2009 quy định tuyển dụng công chức cấp xã bằng hình thức xét tuyển đối với người đã qua đào tạo dự nguồn cán bộ xã do tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 326/QĐ-UBND 2009 tuyển dụng công chức cấp xã Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 1956/QĐ-UBND 2014 Quy chế tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 17/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 326/QĐ-UBND 2009 tuyển dụng công chức cấp xã Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 326/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ BẰNG HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ QUA ĐÀO TẠO DỰ NGUỒN CÁN BỘ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tuyển dụng công chức cấp xã bằng hình thức xét tuyển đối với người đã qua đào tạo dự nguồn cán bộ xã.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

QUY ĐỊNH

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ BẰNG HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ QUA ĐÀO TẠO DỰ NGUỒN CÁN BỘ XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh)

Điều 1. Mục đích xét tuyển

1. Tuyển chọn, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, được đào tạo dự nguồn từ các địa phương theo chương trình đào tạo của tỉnh.

2. Góp phần chuẩn hóa, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

3. Tuyển dụng gắn với kiện toàn, sắp xếp tổ chức nhằm mục tiêu bố trí cán bộ, công chức phù hợp với công việc, gắn bó lâu dài với từng địa phương.

Điều 2. Nguyên tắc xét tuyển

1. Đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng xã hội.

2. Tuyển dụng đúng đối tượng, đúng vị trí công tác và có nhu cầu.

Điều 3. Đối tượng được xét tuyển

Người được xét tuyển là người hội đủ các điều kiện sau:

- Đã tham gia công tác tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ít nhất 24 tháng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (có nhu cầu của cơ quan tuyển dụng);

- Có đơn đăng ký và được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho phép đăng ký tuyển dụng;

- Có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương, được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Quyết định cử đi học dự nguồn cán bộ xã, phường, thị trấn theo chủ trương của tỉnh;

- Chuyên ngành được đào tạo phù hợp với yêu cầu chức danh công chức xã phường, thị trấn cần tuyển theo quy đinh tại Quyết đinh số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Đối với người tốt nghiệp Đại học nông nghiệp được hợp đồng vào làm công chức nông nghiệp tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn khi đủ 24 tháng hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ xem xét tuyển dụng sau.

Điều 4. Quy trình xét tuyển

1. Xác định nhu cầu, kế hoạch, thành lập Hội đồng tuyển dụng

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xác định nhu cầu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo đề xuất của Trưởng phòng Nội vụ huyện, thành phố về biên chế cần tuyển dụng và nhu cầu bố trí công chức chuyên môn của từng xã, phường, thị trấn;

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lập kế hoạch nhu cầu của kỳ tuyển dụng, báo cáo Sở Nội vụ xem xét thỏa thuận trước khi tuyển dụng;

- Thành lập Hội đồng xét tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Hội đồng xét tuyển dụng do lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm chủ tịch; thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

2. Thông báo tuyển dụng

- Thông báo xét tuyển dụng, kế hoạch và quy chế của kỳ xét tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn do Hội đồng tuyển dụng công chức huyện, thành phố ban hành.

- Kế hoạch và nhu cầu xét tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn được thông báo công khai, được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

3. Tiếp nhận Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển

Mẫu hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn do Hội đồng tuyển dụng của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành, gồm có:

- Đơn đăng ký tuyển dụng công chức, có xác nhận cho phép đăng ký dự tuyển của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đang quản lý;

- Sơ yếu lý lịch của người đăng ký dự tuyển (có xác nhận của Chính quyền địa phương);

- Chứng nhận đủ sức khỏe đề làm việc (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Bản nhận xét của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong quá trình công tác.

Người dự tuyển có trách nhiệm nộp hồ sơ đúng địa điểm, thời gian theo quy định của Hội đồng tuyển dụng và chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ nếu khai man hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng.

Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một chức danh công chức tại một Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hội đồng tuyển dụng chỉ xét tuyển dụng những người có đăng ký dự tuyển đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định vào một chức danh, tại một xã, phường, thị trấn cụ thể.

Trường hợp có nhiều người đăng ký tuyển dụng cùng một chức danh ở cùng một xã, phường, thị trấn thì ưu tiên xét tuyển cán bộ, công chức là người được đào tạo dự nguồn của chính đơn vị đó; xét chọn người có kết quả điểm học tập từ cao đến thấp; theo điểm trung bình toàn khóa cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

4. Quyết định tuyển dụng

Kết quả tuyển dụng do Hội đồng tuyển dụng xác định và báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành Quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển (sau khi có văn bản thẩm định của Sở Nội vụ).

- Người trúng tuyển nhận công tác và thực hiện tập sự tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của Nhà nước.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên,

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tạo điều kiện bố trí, sử dụng hiệu quả cán bộ, công chức trúng tuyển để bổ sung đội ngũ cán bộ công chức của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc phát sinh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, phản ánh về Sở Nội vụ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 326/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu326/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2009
Ngày hiệu lực05/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 326/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 326/QĐ-UBND 2009 tuyển dụng công chức cấp xã Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 326/QĐ-UBND 2009 tuyển dụng công chức cấp xã Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu326/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành05/05/2009
        Ngày hiệu lực05/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 326/QĐ-UBND 2009 tuyển dụng công chức cấp xã Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 326/QĐ-UBND 2009 tuyển dụng công chức cấp xã Bình Định