Quyết định 3261/QĐ-UBND

Quyết định 3261/QĐ-UBND năm 2007 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ban hành bộ đơn giá, định mức xây dựng cơ bản và chuyển sang hình thức công bố do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3261/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ban hành bộ đơn giá


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3261/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 10 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH CÁC BỘ ĐƠN GIÁ XDCB, ĐỊNH MỨC XDCB VÀ CHUYỂN SANG HÌNH THỨC CÔNG BỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây dựng tại văn bản số 536/SXD-QLXD ngày 30/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành các bộ đơn giá XDCB, định mức XDCB dưới dây:

1. Quyết định số 3000/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành "Giá cước vận chuyển hàng hóa cho công trình xây dựng và đơn giá dự toán cho công tác san lấp mặt bằng với phương tiện ghe & máy bơm công suất nhỏ;

2. Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 về việc ban hành bộ "Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - phần xây dựng";

3. Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 về việc ban hành bộ "Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - phần lắp đặt";

4. Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 về việc ban hành bộ "Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - phần khảo sát";

5. Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 về việc ban hành "Hệ số điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình tỉnh An Giang";

6. Quyết định số 232/2001/QĐ-UBND ngày 15/02/2001 về việc ban hành "Giá ca máy xáng cạp trên địa bàn tỉnh An Giang";

7. Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 07/12/2006 về việc ban hành "Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh An Giang".

Điều 2. Nay chuyển thành công bố các bộ đơn giá XDCB, định mức XDCB, hệ số điều chỉnh của các văn bản nêu tại điều 1để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ "về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình" và hướng dẫn tại thông tư sô 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của bộ Xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố và thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Xây dựng; Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư Pháp;
- Website Chính phủ;
- TT. TU, HĐND;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo;
- CVP và các phòng trực thuộc;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Kim Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3261/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3261/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2007
Ngày hiệu lực20/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3261/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3261/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ban hành bộ đơn giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3261/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ban hành bộ đơn giá

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3261/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ban hành bộ đơn giá

         • 10/12/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/12/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực