Quyết định 3263/QĐ-UBND

Quyết định 3263/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 3263/QĐ-UBND bổ sung đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3263/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính ph: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất;

Căn cứ Quyết định số 4949/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại T trình số 883/TTr-STNMT ngày 18/8/2016 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch đu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016, cụ thể như sau:

1. Huyện Yên Định

- Tổng số dự án được bổ sung: 03 dự án;

- Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá: 1,80 ha;

- Tổng giá trị quyền sử dụng đất dự kiến thu được: 8.800 triệu đồng.

2. Huyện Hà Trung

- Tổng số dự án được bổ sung: 02 dự án;

- Tổng diện tích đất thực hiện đu giá: 1,50 ha;

- Tổng giá trị quyền sử dụng đất dự kiến thu được: 11.000 triệu đồng.

(Chi tiết các dự án tại phụ lục đính kèm)

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước, UBND huyện Yên Định và UBND huyện Hà Trung triển khai thực hiện.

Các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dng, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Yên Định và UBND huyện Hà Trung thực hiện; đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND huyện Yên Định, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Lưu: VT, KTTC (HYT24146).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Tên Dự án (MBQH)

Địa điểm

Diện tích (ha)

Tiền sử dụng đất dự kiến thu được

Ghi chú

I

Huyện Yên Định

 

1,8

8.800

 

1

Đấu giá đất ở xen cư nông thôn

Xã Yên Lạc

0,4

2.000

Dự án mới

2

Đấu giá đất ở xen cư nông thôn

Xã Định Công

0,8

2.800

Dự án mới

3

Đấu giá đất ở xen cư nông thôn

Xã Định Hòa

0,6

4.000

Dự án mới

II

Huyện Hà Trung

 

1,5

11.000

 

1

Khu dân cư phía nam QL217

Xã Hà Lĩnh

1,2

10.000

Dự án mới

2

Khu dân cư và nhà vườn khu Cống Lạch

Xã Hà Lĩnh

0,3

1.000

Dự án mới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3263/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3263/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2016
Ngày hiệu lực26/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3263/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3263/QĐ-UBND bổ sung đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3263/QĐ-UBND bổ sung đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3263/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýNguyễn Đình Xứng
       Ngày ban hành26/08/2016
       Ngày hiệu lực26/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3263/QĐ-UBND bổ sung đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3263/QĐ-UBND bổ sung đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa 2016

           • 26/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực