Quyết định 3267/QĐ-UBND

Quyết định 3267/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3267/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch Chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020 Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3267/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1419/TTr-STP ngày 26/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3267/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược và các nội dung Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các hoạt động; thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Chiến lược và Kế hoạch.

2. Yêu cầu

- Thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ những nội dung trong Chiến lược và Kế hoạch này; các hoạt động đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và hoạt động hành nghề luật sư.

- Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch phải bảo đảm khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ nhau cùng hướng tới mục tiêu của Chiến lược.

- Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; đồng thời đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Phát triển đội ngũ luật sư về số lượng và chất lượng

Phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu dịch vụ pháp lý ‎của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

1.1. Phát triển đội ngũ luật sư về số lượng

- Mục tiêu đến năm 2020: Có 200 luật sư.

Trong đó: 20 luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, 50 luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực tố tụng, 10 luật sư đáp ứng yêu cầu phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

- Mục tiêu cụ thể: Từ năm 2015, mỗi năm phát triển từ 20 đến 30 luật sư.

1.2. Phát triển đội ngũ luật sư về chất lượng

- Đến năm 2020, đảm bảo 100% số lượng luật sư được bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao về nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp theo chuẩn mực nghề nghiệp của luật sư, tạo nguồn lực để bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và chức danh quản l‎ý Nhà nước.

- Có 05 luật sư được đào tạo tại nước ngoài về đầu tư và thương mại quốc tế.

-Có 10 - 20 luật sư được đào tạo trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề của luật sư trong tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật.

Đảm bảo luật sư tham gia đầy đủ vào các giai đoạn tố tụng; 100% vụ án chỉ định và 50% các vụ án khác có luật sư tham gia, đồng thời nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa.

Phấn đấu số lượng công dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn, tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc yêu cầu ngày càng tăng.

Cụ thể: Hàng năm số lượng tổ chức, doanh nghiệp ‎ký hợp đồng dịch vụ thường xuyên từ 20 đến 30; sử dụng dịch vụ không thường xuyên từ 50 - 70.

1.3. Giải pháp thực hiện

- Tổ chức mở 02 khóa đào tạo nghề luật sư tại Thanh Hóa, mỗi khóa đào tạo từ 80 đến 120 học viên nhằm chuẩn bị đủ nguồn nhân lực bổ sung vào đội ngũ luật sư.

+ Đối tượng đào tạo: Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Luật; người có bằng Cử nhân luật trở lên không phải là công chức, viên chức, có hộ khẩu tại Thanh Hóa.

+ Điều kiện tham gia khóa đào tạo: Người tham gia khóa đào tạo luật sư phải cam kết sẽ gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa và hoạt động hành nghề luật sư tại Thanh Hóa sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

+ Về kinh phí đào tạo: Kết hợp quản l‎ý Nhà nước và xã hội hóa.

- Lựa chọn từ 20 đến 25 luật sư tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước theo Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế" của Chính phủ.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các luật sư đăng k‎ý hoạt động hành nghề và hành nghề;

- Phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức hoặc các Trung tâm đào tạo Anh ngữ mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Anh ngữ pháp lý cho các luật sư là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa.

- Tăng cường cơ chế cung cấp thông tin, khả năng tiếp cận giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với dịch vụ pháp lý của luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phòng Thương mại và Công thương Việt Nam tại Thanh Hóa và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2020.

2. Phát triển tổ chức hành nghề luật sư và hoạt động hành nghề luật sư

2.1. Phát triển tổ chức hành nghề luật sư

Phấn đấu đến năm 2020 phát triển được 25 - 30 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, trong đó có 10 tổ chức hành nghề luật sư quy mô từ 10 luật sư trở lên hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, trong đó có 03 tổ chức hành nghề luật sư của tỉnh chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài có khả năng cạnh tranh với các tổ chức luật sư nước ngoài. Các tổ chức hành nghề luật sư phân bố hợp lý giữa các vùng miền, các khu vực kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo các tổ chức, cá nhân phải được sử dụng dịch vụ pháp lý chất lượng cao do luật sư cung cấp.

2.2. Nâng cao chất lượng của tổ chức hành nghề luật sư

- Các tổ chức hành nghề luật sư đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

- Các tổ chức hành nghề luật sư có tính chuyên nghiệp cao, chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực, các tổ chức luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài có từ 01 - 02 luật sư thông thạo ngoại ngữ.

- Tăng cường sự tham gia của Luật sư vào việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, đối tượng chính sách.

2.3. Giải pháp thực hiện

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các luật sư đăng k‎ý hoạt động hành nghề và hành nghề.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa và vai trò của luật sư trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn pháp lý khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại để các đối tượng trên sử dụng dịch vụ pháp lý do luật sư, tổ chức hành nghề luật sư cung cấp.

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường sử dụng dịch vụ luật sư trong các giao dịch, đặc biệt là các dự án kinh tế.

- Tăng cường cơ chế cung cấp thông tin, khả năng tiếp cận giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với dịch vụ pháp lý của luật sư.

- Trung tâm trợ giúp pháp l‎ý tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các tổ chức hành nghề luật sư để thống nhất đưa vào Kế hoạch trợ giúp pháp l‎ý hàng năm, đảm bảo 01 tổ chức hành nghề luật sư tham gia trợ giúp pháp l‎ý lưu động 01 lần trong 01 năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phòng Thương mại và Công thương Việt Nam tại Thanh Hóa và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2020.

3. Tăng cường vai trò tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư

- Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường tập huấn về kỹ năng hành nghề, đạo đức ứng xử nghề nghiệp cho luật sư;

- Đổi mới hoạt động, xây dựng các quy chế hoạt động của Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật; tăng cường hoạt động giám sát của Đoàn luật sư đối với luật sư trong việc tuân thủ pháp luật và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; xử lý kỷ luật và xử lý vi phạm pháp luật đối với luật sư và nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư.

- Xây dựng Quy chế phối hợp về hoạt động hành nghề của luật sư giữa Đoàn Luật sư Thanh Hóa với các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thanh Hóa.

- Xây dựng và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong tổ chức xã hội- nghề nghiệp luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và các đoàn thể.

- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa,‎ các tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2020.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về vị trí, vai trò của luật sư; kích thích nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cá nhân, cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp; từng bước xây dựng hình ảnh của giới luật sư, thói quen sử dụng dịch vụ của luật sư trong xã hội.

- Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá việc tuân thủ pháp luật, của các tổ chức hành nghề luật sư.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề của luật sư, tập sự hành nghề luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 2014 - 2020.

5. Thu hút luật sư giỏi vào các cơ quan Nhà nước

Xây dựng Đề án thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và các vị trí khác trong cơ quan Nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Đề án ở Trung ương được ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nội dung Kế hoạch này trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị.

- Tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả triển khai Chiến lược.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch lập dự toán, quyết toán kinh phí, bố trí nguồn ngân sách hàng năm để triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

3. Trách nhiệm của Đoàn Luật sư tỉnh, các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư

- Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược và Kế hoạch này; định kỳ hàng năm, từng giai đoạn báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) về kết quả tình hình triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch này để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

- Các tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch này nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trên thực tiễn. Các luật sư phải phát huy nội lực, tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ ngoại ngữ và kiến thức pháp luật.

4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Định kỳ hàng năm, trong từng giai đoạn xây dựng báo cáo về tình hình triển khai Chiến lược, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

- Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách Nhà nước được bố trí theo dự toán ngân sách của các cơ quan, tổ chức chủ trì hoạt động triển khai Kế hoạch này.

- Kinh phí xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chiến lược, tổ chức tuyên truyền về nội dung Chiến lược, tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và các nhiệm vụ, giải pháp khác được cấp trong dự toán hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung Kế hoạch này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3267/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3267/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2014
Ngày hiệu lực03/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3267/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3267/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch Chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020 Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3267/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch Chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020 Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3267/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành03/10/2014
        Ngày hiệu lực03/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3267/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch Chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020 Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3267/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch Chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020 Thanh Hóa

           • 03/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực