Quyết định 327/2005/QĐ-UB

Quyết định 327/2005/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai vùng phân lũ sông Đáy tỉnh Hà Nam theo Quyết định số 132/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung toàn văn Quyết định 327/2005/QĐ-UB duyệt nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai sông Đáy Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/2005/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 25 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÙNG PHÂN LŨ SÔNG ĐÁY TỈNH HÀ NAM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 132/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật xây dựng đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Văn bản số 1067/BXD-PC ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn xử lý chuyển tiếp việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xây dựng năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2004 và Công văn số 1262/CP-NN ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ v/v đầu tư các công trình phân lũ, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng phân lũ, nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng phân lũ theo Quyết định số 132/QĐ-TTG;

Căn cứ Công văn số 336/BNN-ĐĐ ngày 16 tháng 02 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thoả thuận điều chỉnh, bổ sung quy hoạch dự án: Nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai vùng phân lũ sông Đáy tỉnh Hà Nam ;

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-UB ngày 06 tháng 12 năm 2001 của UBND tỉnh Hà Nam v/v phê duyệt quy hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai vùng phân lũ sông Đáy tỉnh Hà Nam đến năm 2005;

Xét tờ trình số 17/TT-NN ngày 22 tháng 02 năm 2005 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nam xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch: Nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai vùng phân lũ sông Đáy tỉnh Hà Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai vùng phân lũ sông Đáy tỉnh Hà Nam theo Quyết định số 132/QĐ-TTG ngày 07/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung sau:

1. Mục tiêu: Kết hợp giữa nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản của nhân dân, của Nhà nước khi phải phân lũ với yêu cầu phục vụ phát triển dân sinh kinh tế xã hội của vùng, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau khi lũ rút.

2. Phạm vi quy hoạch: Vùng ngập do phân lũ sông Đáy được giới hạn bởi tả Đáy ở phía Đông và dãy núi đã vôi của huyện Kim Bảng, Thanh Liêm ở phía Tây, Phía Bắc giáp tỉnh Hà Tây, phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình bao gồm huyện Kim Bảng, Thanh Liêm và thị xã Phủ Lý, trong đó:

- Huyện Kim Bảng gồm 10 xã và 1 Thị trấn: Các xã Ba Sao, Khả Phong, Liên Sơn, Thi Sơn, Thanh Sơn, Tân Sơn, Tượng Lĩnh, Thuỵ Lôi, Ngọc Sơn , Kim Bình và Thị trấn Quế.

- Huyện Thanh Liêm gồm 5 xã và 1 Thị trấn: Thị trấn Kiện Khê, các xã Thanh Thuỷ, Thanh Tuyền, Thanh Tâm, Thanh nghị và Thanh Hải.

- Thị xã Phủ Lý gồm 3 xã và 2 phường: Xã Phù Vân, Châu Sơn, Thanh Châu, phường Lê Hồng Phong và phường Quang Trung.

3 Các hạng mục đầu tư:

a. Các hạng mục công trình đã và đang thực hiện theo Quyết định 1322/QĐ-UB ngày 06/12/2001 của UBND tỉnh Hà Nam (2002-2004):

TT

Tên công trình

Giá trị (Triệu đồng)

1

Đường sơ tán cứu hộ dân kết hợp chắn nước núi Tam Chúc - Khả Phong

76.577

2

Đường sơ tán cứu hộ dân kết hợp chắn nước núi Lạt Sơn - Thanh Sơn

46.703

3

Tràn hồ Tam chức và hồ Tay Ngai

7.979

4

Hệ thống cống trên đường sơ tán cứu hộ dân Tam chúc – Khả Phong

2.370

5

Nạo vét, mở rộng và lăn kênh tiêu Bùi xã Thanh Sơn

2.745

6

Nâng cấp đê chắn nước Bùi

5.666

7

Đập tràn điều tiết hồ Lạt Sơn- Thnh Sơn

9.351

8

Cụm sơ tán dân xã Thanh sơn

3.500

9

Cụm sơ tán dân xã Thi Sơn

4.320

10

Cụm sơ tán dân xã Thanh Nghị

3.783

11

Đường sơ tán dân xã Thanh Thuỷ (bao gồm cả cầu Đồng Ao và 3 cống trên đường

2.686

12

Công trình nâng cấp hệ thống giao thông thuộc quy hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng PCTT vùng phân lũ sông Đáy tỉnh Hà Nam

240.753

b. Các hạng mục công trình bổ sung vào quy hoạch:

Xây dựng, nâng cấp các công trình thuỷ lợi, giao thông, trường học, trạm y tế, trụ sở UBND các xã, phường và các công trình phục vụ dân sinh khác như thoả thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNN tại Công văn số 336/BNN-ĐĐ ngày 16/01/2005 (Có bảng phụ lục chi tiết kèm theo).

4. Dự kiến vốn đầu tư: 1.129.293 triệu đồng.

Trong đó:

- Các dự án đã được phê duyệt: 406.613 triệu đồng

- Các dự án điều chỉnh, bổ sung: 722.680 triệu đồng.

5. Nguồn vốn:

- Ngân sách Nhà nước cấp từ nguồn phân lũ, chậm lũ: 850.000 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 50.000 triệu đồng

- Huy động nhân dân đóng góp: 29.293 triệu đồng

- Các nguồn huy động hợp pháp khác (Tài trợ của các tổ chức chính phủ, các tổ chức Quốc tế): 200.000 triệu đồng.

6. Danh mục ưu tiên đầu tư xây dựng:

- Hệ thống cảnh báo lũ.

- Các tuyến đê, tuyến đường sơ tán cứu hộ dân khi bị ngập lũ.

- Các công trình giao thông liên huyện, liên xã, các bờ bao, hệ thống tiêu.

Uỷ ban nhân dân, trường học, trạm xá các xã, phường.

- Công trình nước sạch, nâng cao nhà dân.

- Nạo vét, nâng cấp hệ thống tưới.

- Cải tạo hệ thống điện, xây dựng các chợ dịch vụ.

7. Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2001.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1322/QĐ-UB ngày 06/12/2001 của UBND tỉnh Hà Nam.

Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT làm cơ quan chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị trong vùng phân lũ quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch. Theo khả năng phân bổ và huy động vốn lập các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên trên để thực hiện đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch Đầu tư, tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm, UBND thị xã Phủ Lý và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

PHỤ LỤC

CÁC CÔNG TRÌNH BỔ SUNG VÀO QUY HOẠCH VÙNG PHÂN LŨ SÔNG ĐÁY TỈNH HÀ NAM
(Kèm theo Quyết định số 327/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2005 của UBND tỉnh Hà Nam)

1. Huyện Kim Bảng:

TT

Công trình

ĐV

 

Quy mô hiện tại

Dự kiến xây dựng

Tổng (triệu)

*

Nông nghiệp, Thuỷ lợi

 

 

 

20.620

+

Trạm bơm

Trạm

 

 

8.250

-

Tiêu Thanh Lộn (nâng cấp)

 

3máy x 1000m3/h

2máy x 4000m3/h

2.500

-

Tưới tiêu Khả phong (Nâng cấp)

 

6máy x 1000m3/h

3máy x 4000m3/h

3.750

-

Tưới Quyển Sơn (Nâng cấp)

 

4máy x 1000m3/h

2máy x 2500m3/h

2.00

+

Cống dưới đê

Cái

 

 

5.200

-

Cống 3 cửa Khả Phong

 

3 cửa (2,3x4)m

3 cửa (2,5x4)m

3.200

-

Cống lấy nước TB Thịnh Châu

 

 

2 cống x(2,3x1,5)m

2.000

+

Kênh

Km

 

 

3.250

-

Ngòi Ruột L=7,5 km

 

 

Nạo vét B=4m, m=2

2.500

-

Thịnh châu B, L=1,2 km

 

 

Nạo vét B=3,5m, m=2

750

+

Kiên cố hoá kênh

Km

 

 

3.250

-

Thi sơn, L=1,5km

 

 

B=1,2m, h=1,1

1.050

-

Kênh K Khả phong, L=2,7

 

 

B=1,2m, h=1,1

1.890

-

Kenh TN Thanh nộn, L=0,9

 

 

B=1,2m, h=1,1

630

+

Công trình cảnh báo lũ, Mốc, biển, bản đồ cảnh bão lũ

Km

 

 

350

*

Giao thông:

Km

 

 

13.570

-

Đường 978, L=5,3 km

 

 

Cấp IV đồng bằng: Móng cấp phối đá dăm, mặt bê tông nhựa

10.070

-

Đường 9032, L=2,5 km

 

 

 

3.500

*

Điện hạ thế

Km

 

58 km

11.600

*

Trường học:

Trường

 

 

37.400

+

Mầm non: Xã Khả phong, Ba sao, Liên Sơn, Thi sơn, Thuỵ Lôi, Ngọc sơn, Kim Bình, TT Quế

Trường

Nhà cấp 4 cũ

10 trường 2 tầng với diện tích 869m2/trường

12.000

+

Tiểu học: Xã Ba sao, Liên Sơn, Thi sơn, A,B xã Thanh Sơn, Tân Sơn, Ngọc sơn

Trường

Nhà cấp 4 cũ

7 trường 2 tầng với diện tích 690m2/trường

13.500

+

Trung học cơ sở: Xã Khả phong, Ba sao, Liên Sơn, Thi sơn, Thanh sơn, Thuỵ Lôi,

Trường

Nhà cấp 4 cũ

6 trường 2 tầng với diện tích 750m2/trường

10.2000

TT

Công trình

ĐV

 

Quy mô hiện tại

Dự kiến xây dựng

Tổng (triệu)

+

Trung học phổ thông Thị trấn Quế

Trường

Nhà mái bằng cũ

1 trường 2 tầng với diện tích 750m2

1.700

*

Trụ Sở UBND xã : Ba sao, Khả phong, Liên sơn

Trụ sở

Nhà cấp 4 cũ

3 trụ sở 2 tầng với diện tích 720m2/trụ sở

4.5000

*

Chợ dịch vụ

Chợ

 

 

5.700

-

Chợ Thanh Sơn

 

Nhà cấp 4 cũ

2000m2

1.600

-

Chợ Thị Trấn Quế

 

Nhà cấp 4 cũ

2000m2

1.600

-

Chợ Thi sơn

 

Nhà cấp 4 cũ

6000m2

500

-

Chợ Khả Phong

 

Nhà cấp 4 cũ

6000m2

500

-

Chợ Hồng Sơn

 

Nhà cấp 4 cũ

6000m2

500

-

Chợ Do lế xã Liên sơn

 

Nhà cấp 4 cũ

6000m2

500

-

Chợ Gốm xã Thuỵ lôi

 

Nhà cấp 4 cũ

6000m2

500

*

Nước sạch:

Trạm

 

 

29.500

-

Xã Ba Sao, Khả Phong, Liên sơn, Thi sơn, Thanh sơn, Ngọc Sơn, Kim Bình, TT Qúê

Trạm

 

14 trạm

21.000

-

Đường ống xã Thanh Sơn

Km

 

6km

8.500

*

Hỗ trợ nhà dân: Cho vay 10 triệu đồng/hộ

Hộ

 

11851

118.510

 

Cộng:

 

 

 

246.900

2. Thị xã Phủ Lý:

TT

Công trình

ĐV

 

Quy mô hiện tại

Dự kiến xây dựng

Tổng (triệu)

*

Nông nghiệp, thuỷ lợi:

 

 

 

45.250

+

Trạm bơm

Trạm

 

 

6.000

-

Trạm bơm Phù vân

 

 

3máy 2.500m3/h

3.000

-

Trạm bơm thôn lạc tràng

 

 

3máy 2.500m3/h

3.000

+

Cống dưới đê

Cái

 

 

1.950

-

Cống D7 thôn 4 Phù vân

 

 

(1,2x1,4)m

850

-

Cống tiêu trạm bơm

 

 

(2x2,5)m

1.100

-

Lạc tràng

 

 

 

 

+

Kênh tiêu TB Phù Vân

Km

L=2km

Nạo vét, B=3, m=2

500

+

Kênh cố hoá kênh cấp 3

Km

 

 

37.050

-

Xã Phù vân

 

L=45,6km

B=0,7, H=1,1m

22.8000

-

Xã Châu Sơn

 

L=12,8 km

B=0,7, H=1,1m

6.400

-

Phường Lê Hồng Phong

 

L=15,7 km

B=0,7, H=1,1m

7.850

+

Công trình cảnh báo lũ: Mốc, biển, bản đồ cảnh báo lũ

 

 

 

250

*

Giao thông

 

 

 

54.000

+

Cầu Phù vận trong sạch

Cái

 

Đảm bảo cho tải trọng H30, XB80

50.000

-

Đường

Km

 

 

4.000

-

Đường PV4

 

L=2km

Mặt nền 3m, nền 5m

900

-

Đường PV3

 

L=1,5km

Mặt nền 2m, nền 3m

600

-

Đường sông Nhuệ

 

L= 2km

Mặt nền 7m, nền 13m

2.500

*

Điện hạ thế

Km

 

55km

110.000

*

Trường học

Trường

 

 

10.000

+

Mầm non: Thịnh Châu, Nam Sơn, Đọi xá

Trường

 

2 tầng, 896m2/trường

3.600

+

Tiểu học: Xóm 2 Phù vân, Lạc tràng

Trường

 

2 tầng, 690m2/trường

3.000

+

Trung học cơ sở: Châu Sơn, Phù vân, Quang Trung, Lê Hồng Phong

Trường

 

2 tầng, 750m2/trường

3.400

*

Trạm y tế: Xã Phù vân, Châu sơn, Phường Quang trung, Lê Hồng Phong

Trạm

 

2 tầng, 280m2/trường

4.400

*

Trụ sở UBND xã: Châu sơn, Phù vân, Thanh châu và phường Quang Trung

T.sở

 

2 tầng, 720m2/trụ sở

6.000

*

Nước sạch xã: Châu sơn, Phù vân, Thanh Châu, Phường quang trung, Lê Hồng phong

Km

 

14,3km

14.300

*

Chợ dịch vụ

chợ

 

 

2.800

-

Chợ Bắc Sơn

 

 

2000m2

1.600

-

Chợ Phù vân

 

 

600m2

600

-

Chợ Phía Nam Châu sơn

 

 

600m2

600

*

Hỗ trọ nhà dân:

(Cho vay 10 triệu/hộ)

Hộ

 

6150

61.500

 

Tổng

 

 

 

209.250

3. Huyện Thanh Liêm:

TT

Công trình

ĐV

 

Quy mô hiện tại

Dự kiến xây dựng

Tổng (triệu)

*

Nông nghiệp, thuỷ lợi

 

 

 

67.650

+

Đê bối

Km

 

 

7.500

-

Xã Thanh Nghị

 

L=5km

B nền=5m, mặt=3m

 

-

Xã Thanh Hải

 

L=3m

B nền=5m, mặt=3m

2.250

-

Xã Thanh Tân (đường)

 

L=2km

B nền=5m, mặt=3m

1.500

+

Hồ Thanh Hải (tràn, cống, kênh)

Cụm

 

9km đê bao

35.000

+

Trạm Bơm

Trạm

 

 

6.500

+

Tân lập(TT Kiện Khê)

 

 

2 máy 1900m3/h

1.300

+

Tân lập(xã Thanh Tân)

 

 

2 máy 1900m3/h

1.300

-

Hiếu hạ (Thanh hải)

 

 

2 máy 1900m3/h

1.300

-

Bồng Lạng Hạ (Thanh nghị)

 

 

2 máy 1900m3/h

1.300

-

Lai Xá (Thanh tuyền)

 

 

2 máy 1900m3/h

1.300

+

Đập tràn: Bến rửa Thanh Đồng

M

L=350m

Đập xây đá H=12

6.500

+

KCH kênh cấp 3

Km

 

2 tầng, 720m2/trụ sở

11.800

-

Thị trấn Kiện Khê

 

L=5km

B=0,7m, H=0,9m

2.000

-

Xã Thanh Thuỷ

 

L=3,5km

B=0,7m, H=0,9m

1.400

-

Xã Thanh Tân

 

L=2km

B=0,7m, H=0,9m

800

-

Xã Thanh Nghị

 

L=8km

B=0,7m, H=0,9m

3.200

-

Xã Thanh Hải

 

L=9km

B=0,7m, H=0,9m

3.600

-

Xã Thanh Tuỳên

 

L=9km

B=0,7m, H=0,9m

61.500

*

Công trình cảnh báo lũ: Mốc, biển báo, bản đồ cảnh báo

 

 

 

350

*

Giao thông

 

 

 

 

+

Đường giao thông

Km

 

 

145.540

-

Đường sơ tán cứu hộ dân kết hợp chắn nước núi Thanh Liêm

 

L=20km

B nền=7m, Bmặt=5m, đổ BT250# dày 20cm, lề mỗi bên 1m, mái =2m

110.000

-

Lâm nghiệp từ núi lời đi QL1A xã Thanh Hương

 

L=3,5km

 

3.500

-

Đường 9028 và nhánh nối ĐT 9028 với ĐT9029

 

L=5,7km

 

7.500

-

Liên huyện từ QL1A đi thôn Lời xã Thanh Hương

 

L=2km

 

2.500

-

Liên xã Thanh Hương- Thanh Liêm

 

L=3km

 

3.000

-

Đường vành đai chân núi Lời

 

L=1,5km

 

1.500

-

Từ Thong 1 đến QL1A Thanh tân

 

L=2,5km

 

2.500

-

Từ tỉnh lộ 9715 đến QL1A

 

L=4,5km

 

4.500

-

Đường bao vùng nước từ thôn Thong 1 đến Thong 4

 

L=2,5km

 

2.500

-

Đường 979 từ cầu Đọ đến Kiện Khê

 

L=2,58km

 

8.040

*

Đường điện hạ thế:

Km

 

32km

6.400

*

Trường học

Trường

 

 

11.400

+

Mầm non: Thanh Tân, Thanh Hải, Thanh Thuỷ, Kiện Khê

 

 

2 tầng, 896m2/trường

4.800

+

Tiểu học Thanh hải

 

 

2 tầng, 690m2/trường

1.500

+

Trung học cơ sở Thnah Hải, Thanh Thuỷ, Kiện Khê, Thanh Tân

 

 

2 tầng, 750m2/trường

5.100

*

Trạm y tế xã: Thanh Tân, Thanh hải, Thanh Thuỷ, Kiện Khê

Trạm

 

2 tầng, 280m2/trạm

4.400

*

Trụ sở UBND xã: Thanh Thuỷ

Trụ sở

 

2 tầng, 720m2/trụ sở

1.500

*

Nước sạch

Km

 

 

5.000

-

Trạm: Thanh nghị, Thanh Hải

Trạm

 

 

3.000

-

Đường ống: Thanh nghị, Thanh hải

Km

 

2 km

2.000

*

Chợ dịch vụ

Chợ

 

 

2.400

-

Thị trấn Kiện khê

 

 

600m2

600

-

Thanh Thuỷ

 

 

600m2

600

-

Thanh Hải

 

 

600m2

600

-

Thanh tân

 

 

600m2

600

*

Hỗ trợ nhà dân:

Cho vay 10 triệu đồng/hộ

 

 

2070

20.700

 

Tổng:

 

 

 

246.990

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 327/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu327/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2005
Ngày hiệu lực25/02/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 327/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 327/2005/QĐ-UB duyệt nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai sông Đáy Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 327/2005/QĐ-UB duyệt nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai sông Đáy Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu327/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýĐinh Văn Cương
        Ngày ban hành25/02/2005
        Ngày hiệu lực25/02/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 327/2005/QĐ-UB duyệt nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai sông Đáy Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 327/2005/QĐ-UB duyệt nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai sông Đáy Hà Nam

            • 25/02/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/02/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực