Quyết định 327/QĐ-TCDL

Quyết định 327/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 327/QĐ-TCDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 327/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan của Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, đào tạo bồi dưỡng và các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực du lịch theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch để trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định:

1.1. Các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo bồi dưỡng và chế độ chính sách theo phân cấp;

1.2. Thành lập mới, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch; kế hoạch biên chế hàng năm của Tổng cục Du lịch;

1.3. Ban hành tiêu chuẩn chức danh trong ngành du lịch theo phân cấp.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chương trình, kế hoạch năm năm và hàng năm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3 . Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch:

3.1. Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch;

3.2. Quyết định việc phân công, phân cấp cho các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục về công tác tổ chức, cán bộ; quyết định về công tác tổ chức, cán bộ của Tổng cục Du lịch;

3.3. Giao hoặc phê duyệt biên chế cho các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch;

3.4. Phê duyệt quy hoạch đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục Du lịch.

4. Thẩm định các đề án, chương trình, quy hoạch, kế hoạch về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định việc thành lập văn phòng đại diện du lịch Việt Nam tại nước ngoài; phối hợp thẩm định việc đặt văn phòng đại diện du lịch của nước ngoài, của tổ chức du lịch quốc tế và khu vực tại Việt Nam.

6. Quản lý các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch, các tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc lĩnh vực được phân công, phân cấp.

7. Tham gia ý kiến về việc quyết định công nhận ban vận động để thành lập hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực du lịch khi được yêu cầu; thành lập, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương và địa phương.

8. Thực hiện công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch, xét nâng ngạch các ngạch chuyên môn thuộc các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Du lịch theo phân cấp và quy định của pháp luật.

9. Đề xuất kế hoạch và thực hiện quy trình thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan hành chính của Tổng cục Du lịch; kế toán trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ, công chức theo phân cấp.

10. Thực hiện quy trình thủ tục điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển công tác, hưu trí, thôi việc và quyết định tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền của Tổng cục Du lịch theo phân cấp và quy định của pháp luật.

11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất nhân sự cho các đoàn của Tổng cục Du lịch đi công tác, học tập nước ngoài; giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục Du lịch ra nước ngoài về việc riêng theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý, cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch. Thống kê cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục Du lịch.

13. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục Du lịch.

14. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ công chức theo chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Du lịch và theo phân cấp.Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất nhân sự tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ở nước ngoài.

15. Phối hợp quản lý đối với các dự án quốc tế tài trợ về đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch.

16. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật.

17. Giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

18. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Du lịch; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

19. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch.

20. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Vụ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

2. Công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 388/QĐ-TCDL ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thi hành);
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, TCCB (150).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 327/QĐ-TCDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu327/QĐ-TCDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2008
Ngày hiệu lực25/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 327/QĐ-TCDL

Lược đồ Quyết định 327/QĐ-TCDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 327/QĐ-TCDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu327/QĐ-TCDL
    Cơ quan ban hànhTổng cục Du lịch
    Người kýTrần Chiến Thắng
    Ngày ban hành25/11/2008
    Ngày hiệu lực25/11/2008
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật16 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 327/QĐ-TCDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 327/QĐ-TCDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

        • 25/11/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 25/11/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực