Quyết định 3272/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định 3272/QĐ-BNN-TCLN năm 2014 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo vệ và cải tạo rừng nghiên cứu Kiểm lâm vùng I giai đoạn 2015 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3272/QĐ-BNN-TCLN 2014 đầu tư Bảo vệ cải tạo rừng nghiên cứu Kiểm lâm vùng I 2015 2020


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3272/QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO RỪNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM KIỂM LÂM VÙNG I GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;

Xét Tờ trình số 178/TTr-KLV I ngày 25/06/2014 của Kiểm lâm vùng I về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: “Bảo vệ và cải tạo rừng nghiên cứu thực nghiệm của Kiểm lâm vùng I giai đoạn 2015 - 2020”;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: “Bảo vệ và cải tạo rừng nghiên cứu Kiểm lâm vùng I giai đoạn 2015 - 2020 thuộc nguồn kinh phí Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020, với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Dự án Bảo vệ và cải tạo rừng nghiên cứu thực nghiệm của Kiểm lâm vùng I giai đoạn 2015 - 2020.

2. Chủ đầu tư: Kiểm lâm vùng I.

3. Địa điểm đầu tư: Tiểu khu rừng thực nghiệm do Kiểm lâm vùng I quản lý. Địa chỉ: Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư quản lý, cải tạo và phát triển rừng bền vững cho kiểm lâm vùng I góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao kết quả tiến bộ khoa học kỹ thuật lâm nghiệp làm cơ sở tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực, triển khai mở rộng sản xuất lâm nghiệp vùng núi phía Bắc, ứng phó với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

5. Nguồn vốn đầu tư: Thuộc nguồn vốn Đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

6. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2015 - 2020.

Điều 2. Căn cứ chủ trương được nghiên cứu thực nghiệp Kiểm lâm vùng I giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai các bước tiếp theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; Giám đốc Kiểm lâm vùng I và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Bộ KH&ĐT, Bộ TC;
- Kho bạc NNTW, Hà Nội;
- Lưu: VT; TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3272/QĐ-BNN-TCLN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3272/QĐ-BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực25/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3272/QĐ-BNN-TCLN

Lược đồ Quyết định 3272/QĐ-BNN-TCLN 2014 đầu tư Bảo vệ cải tạo rừng nghiên cứu Kiểm lâm vùng I 2015 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3272/QĐ-BNN-TCLN 2014 đầu tư Bảo vệ cải tạo rừng nghiên cứu Kiểm lâm vùng I 2015 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3272/QĐ-BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành25/07/2014
        Ngày hiệu lực25/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3272/QĐ-BNN-TCLN 2014 đầu tư Bảo vệ cải tạo rừng nghiên cứu Kiểm lâm vùng I 2015 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3272/QĐ-BNN-TCLN 2014 đầu tư Bảo vệ cải tạo rừng nghiên cứu Kiểm lâm vùng I 2015 2020

            • 25/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực