Quyết định 3273/QĐ-UBND

Quyết định 3273/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 3273/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3273/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 915/TTr-STP ngày 10 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đoàn ĐBQH TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP: Lê Hồng Sơn; Nguyễn Doãn To
n;
- VP
UBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công; Các phòng: NC, KT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tuyên truyền, ph biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Luật đu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 (Luật Đấu giá tài sản năm 2016) đến cán bộ, công chức, viên chức, đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, xác định trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016 hiệu quả, thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật Đấu giá tài sản năm 2016

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

b) Thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2017.

c) Biên soạn, phát hành Sổ tay pháp luật về đấu giá tài sản dành cho đu giá viên.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật

a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: UBND Thành phố.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội; các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2017.

b) Xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật.

- Cơ quan chủ trì: UBND Thành phố.

- Cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.

3. Rà soát đội ngũ đu giá viên, doanh nghiệp đu giá tài sn; bi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đấu giá viên; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản

a) Rà soát đội ngũ đu giá viên, doanh nghiệp đu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: UBND Thành phố.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

b) Bồi dưỡng kỹ năng hành nghề cho đội ngũ đu giá viên; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện quản lý nhà nước về đu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Kiểm tra, thanh tra hoạt động đấu giá tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Kế hoạch;

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp, UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch.

b) Sở Tài chính:

- Chủ trì theo dõi việc bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn thành phố theo quy định;

- Tham mưu UBND Thành phố bổ sung dự toán kinh phí để triển khai Kế hoạch này trong năm 2017.

Hàng năm, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu trình UBND Thành phố cấp kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch.

c) Sở Thông tin và Truyền thông:

Triển khai, hướng dẫn công tác tuyên truyền thi hành Luật Đấu giá tài sản năm 2016 trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố.

d) Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và các cơ quan, t chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch này.

e) UBND các quận, huyện, thị xã:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn quận, huyện, thị xã thuộc phạm vi quản lý;

- Phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn quận, huyện, thị xã hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

f) Các tổ chức đấu giá tài sản: Chủ động rà soát, kiện toàn đội ngũ đấu giá viên, thực hiện việc đăng ký hoạt động theo quy định; cử đu giá viên tham gia bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng đu giá, đạo đức nghề nghiệp.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3273/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3273/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2017
Ngày hiệu lực26/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3273/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3273/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3273/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3273/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành26/05/2017
        Ngày hiệu lực26/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3273/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3273/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản Hà Nội

           • 26/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực