Quyết định 3273/QĐ-UBND

Quyết định 3273/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 3273/QĐ-UBND 2018 thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2273/QĐ-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THU PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 96/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1285/TTr-STC ngày 07 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án số 2553/ĐA-STNMT ngày 05/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gần nhất.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT - Lê Văn Nưng (b/c);
- Sở Tài chính, Cục Thuế;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Chánh, Phó CVP - Đinh Minh Hoàng;
- Lưu: VT, KTTH, TH.
(Đính kèm Đề án số 2553/ĐA-STNMT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3273/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3273/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2018
Ngày hiệu lực17/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3273/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3273/QĐ-UBND 2018 thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3273/QĐ-UBND 2018 thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3273/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành17/09/2018
        Ngày hiệu lực17/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3273/QĐ-UBND 2018 thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3273/QĐ-UBND 2018 thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất An Giang

            • 17/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực