Quyết định 3281/QĐ-UBND

Quyết định 3281/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3281/QĐ-UBND liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh thường trú Bình Định


 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3281/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 29/11/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú ngày 20/6/2013;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ tịch và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tư pháp, Y tế, Công an, Bảo hiểm xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh Bình Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, hồ sơ, quy trình và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết hồ sơ và trả kết quả trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi hoặc đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (sau đây gọi chung là liên thông các thủ tục hành chính) khi việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. UBND cấp xã, cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú và cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

2. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. Tuân thủ quy định của Quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

3. Tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cá nhân trong việc thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

4. Bảo đảm kịp thời, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. UBND cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 06 tuổi.

2. Cơ quan đăng ký cư trú cho trẻ em dưới 06 tuổi, cụ thể:

a. Công an xã, thị trấn thuộc huyện đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn xã, thị trấn của huyện.

b. Công an thị xã, thành phố đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thị xã, thành phố.

3. Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội cấp huyện) cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

4. Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều này phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

1. UBND cấp xã là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 06 tuổi; tạm thu lệ phí đăng ký thường trú; lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền để đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

2. Cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến, giải quyết theo thẩm quyền và trả kết quả giải quyết cho UBND cấp xã để trả cho người dân theo đúng thời gian quy định.

Chương II

HỒ SƠ, QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIAO, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỰC HIỆN LIÊN THÔNG
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 6. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nộp 01 (một) bộ hồ sơ; xuất trình các giấy tờ và tạm nộp lệ phí đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật tại UBND cấp xã nơi có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em.

1. Hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

a. Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định);

b. Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh. Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

c. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định);

d. Sổ hộ khẩu.

Trường hợp trẻ em có cha, mẹ nhưng không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của UBND cấp xã; ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ.

đ. Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu quy định).

2. Giấy tờ phải xuất trình:

a. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người yêu cầu làm thủ tục liên thông.

b. Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em thì không bắt buộc phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.

3. Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không có điều kiện trực tiếp đến UBND cấp xã để nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

Điều 7. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế phải nộp 01 (một) bộ hồ sơ, gồm các loại giấy tờ quy định tại Điểm a, b, đ Khoản 1 Điều 6 và xuất trình các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Quy chế này.

Điều 8. Tiếp nhận hồ sơ

1. Công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND cấp xã khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Việc hướng dẫn phải chính xác, đầy đủ và rõ ràng.

2. Trường hợp người dân chưa có Tờ khai đăng ký khai sinh, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế thì công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND cấp xã cấp cho người dân các mẫu giấy tờ đó theo quy định.

3. Trường hợp hồ sơ của người dân đầy đủ, đúng quy định tại Điều 6 Quy chế này thì công chức Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và tạm thu lệ phí để đăng ký thường trú cho trẻ em (nếu có); viết giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân. Trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu của người dân, giấy tờ nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

4. Trường hợp yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan mình thì công chức Tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cụ thể để người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thực hiện đăng ký khai sinh, lập và chuyển hồ sơ giải quyết đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế tại UBND cấp xã

1. Đăng ký khai sinh

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ và tiến hành đăng ký khai sinh ngay trong ngày; trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay trong ngày thì tiến hành giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.

2. Lập và chuyển hồ sơ đăng ký thường trú và hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế

Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày đăng ký khai sinh, công chức Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm:

- Lập và chuyển hồ sơ, lệ phí đăng ký thường trú cho cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú, hồ sơ gồm các loại giấy tờ quy định tại Điểm c, d Khoản 1 Điều 6 của Quy chế này và bản sao Giấy khai sinh;

- Lập và chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi gồm: Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi của UBND cấp xã theo mẫu quy định.

Điều 10. Thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi

1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ và lệ phí đăng ký thường trú (nếu có) do UBND cấp xã chuyển đến cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ, lệ phí đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em và trả kết quả đăng ký thường trú cùng biên lai thu lệ phí đăng ký thường trú cho UBND cấp xã để trả cho người dân. Người được giao chuyển hồ sơ của UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra các thông tin được ghi trong sổ hộ khẩu và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú thông báo cho UBND cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi lại cho cơ quan Công an đăng ký thường trú để đăng ký thường trú cho trẻ em. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ chậm nhất là hai (02) ngày làm việc kể từ khi UBND cấp xã nhận được thông báo của cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú.

3. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú có văn bản trả lời kèm theo hồ sơ trả lại cho UBND cấp xã biết để xử lý theo quy định.

Điều 11. Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến, Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đã nhận được. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và chuyển cho UBND cấp xã tại Bộ phận một cửa của Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì ngay sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông báo cho UBND cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ và gửi lại cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ chậm nhất là hai (02) ngày làm việc kể từ khi UBND cấp xã nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Điều 12. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính và trả kết quả

1. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính được tính từ ngày UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giao giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho công dân.

2. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cụ thể:

a. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

b. Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

c. Trường hợp hồ sơ cần hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú hoặc Bảo hiểm xã hội cấp huyện thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

1. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của ngành mình.

2. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổ chức triển khai kiểm tra, sơ kết việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 14. Trách nhiệm của Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế

1. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của ngành mình.

2. Phối hợp với Sở Tư pháp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Tham mưu, giúp UBND tỉnh bảo đảm về kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho UBND cấp xã thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

Điều 17. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

3. Kiểm tra, xem xét giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ở địa phương.

4. Tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương.

5. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 18. Trách nhiệm của Công an cấp huyện và Công an cấp xã

1. Xem xét, giải quyết đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi theo thẩm quyền.

2. Giải quyết các khiếu nại và xử lý các vướng mắc liên quan đến việc đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi theo thẩm quyền.

Điều 19. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội cấp huyện

1. Thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định.

2. Giải quyết các khiếu nại và xử lý các vướng mắc liên quan đến việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi theo thẩm quyền.

Điều 20. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1. Tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

2. Thông tin, tuyên truyền về liên thông các thủ tục hành chính bằng các hình thức thích hợp; phổ biến rộng rãi để người dân dễ tiếp cận và thực hiện khi có nhu cầu.

3. Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương.

4. Tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương.

5. Niêm yết công khai quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại UBND cấp xã, lệ phí, danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp.

6. Kịp thời phản ánh với UBND cấp huyện về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

7. Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của UBND cấp trên, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của cơ quan mình, gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

8. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3281/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3281/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2015
Ngày hiệu lực22/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3281/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3281/QĐ-UBND liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh thường trú Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3281/QĐ-UBND liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh thường trú Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3281/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNgô Đông Hải
        Ngày ban hành22/09/2015
        Ngày hiệu lực22/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3281/QĐ-UBND liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh thường trú Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3281/QĐ-UBND liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh thường trú Bình Định

            • 22/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực