Quyết định 3284/QĐ-UBND

Quyết định 3284/QĐ-UBND về thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3284/QĐ-UBND 2020 thành lập đặt tên đổi tên thôn tổ dân phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3284/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP, ĐẶT TÊN VÀ ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 15 về việc thành lập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1980/TTr-SNV ngày 15 tháng 7 năm 2020 về việc thành lập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập, đặt tên 122 thôn, tổ dân phố mới thuộc 15 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau:

1. Quận Ba Đình: Thành lập 01 tổ dân phố mới.

2. Huyện Ba Vì: Thành lập 04 thôn mới.

3. Quận Cầu Giấy: Thành lập 03 tổ dân phố mới.

4. Huyện Chương Mỹ: Thành lập 03 tổ dân phố mới.

5. Huyện Gia Lâm: Thành lập 02 tổ dân phố mới.

6. Quận Hà Đông: Thành lập 10 tổ dân phố mới.

7. Quận Hai Bà Trưng: Thành lập 03 tổ dân phố mới.

8. Huyện Hoài Đức: Thành lập 06 tổ dân phố mới.

9. Quận Hoàng Mai: Thành lập 44 tổ dân phố mới.

10. Quận Long Biên: Thành lập 06 tổ dân phố mới.

11. Huyện Mê Linh: Thành lập 11 thôn mới.

12. Quận Nam Từ Liêm: Thành lập 08 tổ dân phố mới.

13. Quận Tây Hồ: Thành lập 02 tổ dân phố mới.

14. Huyện Thanh Oai: Thành lập 13 thôn, tổ dân phố mới.

15. Huyện Thanh Trì: Thành lập 06 tổ dân phố mới.

(Có các Biểu phụ lục chi tiết từ số 01 đến số 15 về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố của từng quận, huyện kèm theo)

Điều 2. Đổi tên 05 tổ dân phố thuộc 02 quận, huyện cụ thể như sau:

1. Huyện Chương Mỹ: Đổi tên 03 tổ dân phố

2. Quận Đống Đa: Đổi tên 02 tổ dân phố

(Có các Biểu phụ lục chi tiết từ số 16 và số 17 về việc đổi tên tổ dân phố của từng quận, huyện kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND các quận, huyện có tên tại Điều 1 và Điều 2 có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn UBND các xã, phường trên địa bàn:

- Phổ biến, quán triệt Quyết định này đến các thôn, tổ dân phố, khu vực dân cư.

- Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Căn cứ phân cấp kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các trang thiết bị nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng dân cư của các thôn, tổ dân phố mới được thành lập, đặt tên, đổi tên; công khai địa điểm, quản lý sử dụng nhà văn hóa và các cơ sở vật chất phục vụ nhân dân tại các khu dân cư đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích.

2. Giao các sở, ngành của UBND Thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nơi có thôn, tổ dân phố mới được thành lập, đặt tên, đổi tên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND quận, huyện có tên tại Điều 1 và Điều 2; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Thành phố;
- Trung tâm Công báo; Cổng giao tiếp điện tử TP;
- CVP, các PVP UBND TP;
- Các phòng: NC, TH, KG-VX;-
- Lưu: VT, SNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

BIỂU SỐ 01

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN BA ĐÌNH
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Ngọc Khánh

1

Cụm tòa chung cư Vinhome Metropolis

Tổ dân phố số 15

719

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 01

 

BIỂU SỐ 02

DANH SÁCH THÔN MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC HUYỆN BA VÌ
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Thôn được thành lập trên cơ sở chia tách các thôn hiện có.

STT

Tên Thôn thực hiện chia tách

Số hộ gia đình (tại thời điểm chia tách)

Tên Thôn mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã Tản Hồng

1

Thôn La Phẩm

1071

Thôn La Phẩm 1

378

 

Thôn La Phẩm 2

693

 

II

Xã Tòng Bạt

1

Thôn Tòng Lệnh

854

Thôn Tòng Lệnh 1

412

 

Thôn Tòng Lệnh 2

442

 

Tổng số thôn được thành lập mới: 04

 

BIỂU SỐ 03

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN CẦU GIẤY
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Yên Hòa

 

1

Cụm tòa nhà chung cư A14A, A14B bao gồm các tòa nhà A1, A2, B1, B2 khu đô thị Nam Trung Yên

Tổ dân phố số 35

459

 

2

Tòa nhà chung cư Central Point và khu nhà ở thấp tầng Nam Thanh

Tổ dân phố số 39

489

 

II

Phường Nghĩa Đô

 

1

Cụm tòa nhà chung cư Tràng An Complex gồm tòa nhà CT1, CT2 và khu liền kề biệt thự.

Tổ dân phố số 28

476

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 03

 

BIỂU SỐ 04

DANH SÁCH THÔN, TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC HUYỆN CHƯƠNG MỸ
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Thị trấn Chúc Sơn

 

1

Khu Đô thị Lộc Ninh

Tổ dân phổ Ninh Kiều

450

 

2. Thôn được thành lập trên cơ sở chia tách các thôn hiện có

STT

Tên Thôn thực hiện chia tách

Số hộ gia đình (tại thời điểm chia tách)

Tên Thôn mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã Trường Yên

 

Thôn Yên Trường

1.248

Thôn Yên Trường 1

716

 

Thôn Yên Trường 2

532

 

Tổng số thôn, tổ dân phố được thành lập mới: 03

 

BIỂU SỐ 05

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC HUYỆN GIA LÂM
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã Đặng Xá

 

1

Khu Đô thị Đặng Xá gồm các tòa nhà D15, D16 và Lô biệt thự 1,2,3,4

Tổ dân phố số 1

Khu Đô thị Đặng Xá

348

 

2

Khu Đô thị Đặng Xá gồm các tòa nhà CT7A, CT7B, CT8A, CT8B, CT8C và Lô biệt thự 6,7,8,9

Tổ dân phố số 2

Khu Đô thị Đặng Xá

460

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 02.

 

BIỂU SỐ 06

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN HÀ ĐÔNG
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Hà Cầu

 

1

Chung cư CT2 - Khu trung tâm hành chính mới quận Hà Đông.

Tổ dân phố số 1

Tô Hiệu

550

 

II

Phường La Khê

1

Cụm chung cư The Pride: Tòa CT1, CT2, CT3, CT4.

Tổ dân phố số 9

1.242

 

2

Cụm chung cư CT1-Usilk City Văn Khê: Tòa 101, 102, 103 và tòa 104 đang trong quá trình xây dựng.

Tổ dân phố số 10

544

 

3

Tòa chung cư Anland Complex, Anland Prenium; tòa nhà Nam Cường; Biệt thự M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09; M10, M11, M12; L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L13, L15 khu đo thị Dương Nội.

Tổ dân phố số 11

735

 

III

Phường Mộ Lao

 

1

Cụm chung cư MulberyLane gồm 05 tòa A, B, C, D, E

Tổ dân phố số 17

1259

 

IV

Phường Phú La

 

1

Các tòa chung cư: CT10, CT11, CT12; TT18, TT19, TT20, TT21, TT23; BT7, BT9, BT12, V5A, V5B - khu đô thị Văn Phú

Tổ dân phố số 9

470

 

2

Chung cư Victoria Văn Phú, gồm 03 tòa: V1, V2, V3

Tổ dân phố số 11

1.015

 

3

Chung cư The K Park Văn Phú

(03 tòa: K1, K2, K3)

Tổ dân phố số 12

950

 

2. Tổ dân phố được thành lập trên cơ sở chia tách các Tổ dân phố hiện có.

STT

Tổ dân phố thực hiện chia tách

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Phúc La

 

 

 

1

Tổ dân phố số 19

 

 

 

1

BT10, LK4, Các tòa chung cư: CT2A, CT2B, CT3, trung tâm thương mại và văn phòng.

Tổ dân phố số 19

909

 

2

Các tòa Chung cư Nam Xa La; Hemisco; BMM; Trụ sở làm việc và tòa căn hộ chung cư New house; Khu tái định cư thủy nông sông Nhuệ.

Tổ dân phố số 20

1.195

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 10

 

BIỂU SỐ 07

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN HAI BÀ TRƯNG
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Vĩnh Tuy

 

1

Khu chung cư thuộc Dự án Phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức .

Tổ dân phố số 16A

327

 

2

Tòa nhà A - Chung cư Imperia Sky Garden.

Tổ dân phố số 29A

460

 

3

Tòa nhà B - Chung cư Imperia Sky Garden.

Tổ dân phố số 29B

435

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 03

 

BIỂU SỐ 08

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC HUYỆN HOÀI ĐỨC
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã An Khánh

1

Khu đô thị Splendora

Tổ dân phố số 1

576

 

2

Khu chung cư Thăng Long Victory

Tổ dân phố số 2

880

 

3

Khu chung cư The Golden

Tổ dân phố số 3

1420

 

4

Khu chung cư Gemek 1

Tổ dân phố số 4

1245

 

5

Khu chung cư Gemek 2

Tổ dân phố số 5

970

 

II

Xã Kim Chung

1

Khu tập thể 75 - Khu tập thể Chính trị

Tổ dân phố số 1

543

 

Tổng số thôn, tổ dân phố được thành lập mới: 06

 

BIỂU SỐ 09

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN HOÀNG MAI
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Hoàng Liệt

 

 

 

1

Toà nhà chung cư HH1A - Thuộc lô đất CC6 Bán đảo Linh Đàm

Tổ dân phố số 32

713

 

2

Toà nhà chung cư HH1B - Thuộc lô đất CC6 Bán đảo Linh Đàm

Tổ dân phố số 33

725

 

3

Toà nhà chung cư HH1C - Thuộc lô đất CC6 Bán đảo Linh Đàm

Tổ dân phố số 34

618

 

4

Toà nhà chung cư HH2A - Thuộc lô đất CC6 Bán đảo Linh Đàm

Tổ dân phố số 35

615

 

5

Toà nhà chung cư HH2B - Thuộc lô đất CC6 Bán đảo Linh Đàm

Tổ dân phố số 36

652

 

6

Toà nhà chung cư HH2C - Thuộc lô đất CC6 Bán đảo Linh Đàm

Tổ dân phố số 37

592

 

7

Toà nhà chung cư Nam Rice city và Toà nhà Bắc Rice City thuộc khu đô thị Tây Nam Linh Đàm

Tổ dân phố số 38

447

 

8

Toà nhà chung cư HUD3 và Khu nhà biệt thự thấp tầng TT3A, TT3B, TT3C, TT3D, TT4A, TT4B, TT5B, TT5C, TT5D, TT6A, TT6B, TT6C, TT6D thuộc khu đô thị Tây Nam Linh Đàm

Tổ dân phố số 39

480

 

9

Toà nhà chung cư Rice City Mali; Toà nhà chung cư D2-CT2; Toà nhà chung cư B1 và B2 - HUD2 Twin Towers thuộc khu đô thị Tây Nam Linh Đàm

Tổ dân phố số 40

605

 

10

Toà nhà chung cư CT1-A1; Toà nhà chung cư CT1-A2; Toà nhà chung cư CT2-TP; Toà nhà chung cư CT4-A1; Toà nhà chung cư CT2-A1 và Khu nhà biệt thự thấp tầng TT1A, TT1B, TT2

Tổ dân phố số 41

575

 

II

Phường Đại Kim

 

 

 

1

Tòa nhà chung cư HH02 Ecolakeview

Tổ dân phố số 32

571

 

2

Tòa nhà chung cư HH03 Ecolakeview

Tổ dân phố số 33

450

 

3

Tòa nhà chung cư Building đơn nguyên A, B

Tổ dân phố số 34

630

 

4

Tòa nhà chung cư B - Vinaconex, KĐT Kim Văn - Kim Lũ

Tổ dân phố số 35

590

 

5

Tòa nhà chung cư c - Vinaconex, KĐT Kim Văn - Kim Lũ

Tổ dân phố số 36

510

 

6

Tòa nhà chung cư D1 và Khu căn hộ thấp tầng - Vinaconex, KĐT Kim Văn - Kim Lũ

Tổ dân phố số 37

407

 

7

Tòa nhà chung cư CT1A, Tòa nhà chung cư CT1B, Tòa nhà chung cư CT1C do Công ty CTXD Sông Đà đầu tư.

Tổ dân phố số 38

720

 

III

Phường Mai Động

 

 

 

1

Tòa nhà chung cư Park 1 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 22

440

 

2

Tòa nhà chung cư Park 2 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 23

539

 

3

Tòa nhà chung cư Park 3 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 24

577

 

4

Tòa nhà chung cư Park 5 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 25

707

 

5

Tòa nhà chung cư Park 6 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 26

537

 

6

Tòa nhà chung cư Park 7 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 27

513

 

7

Tòa nhà chung cư Park 8 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 28

413

 

8

Tòa nhà chung cư Park 9 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 29

519

 

9

Tòa nhà chung cư Park 10 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 30

608

 

10

Tòa nhà chung cư Park 11 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 31

638

 

11

Tòa nhà chung cư Park 12 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 32

672

 

12

Tòa nhà chung cư N03 - Chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam

Tổ dân phố số 33

480

 

13

Tòa nhà chung cư HH1, Tòa nhà chung cư N01, Tòa nhà chung cư N02 - chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam.

Tổ dân phố số 34

625

 

IV

Phường Yên Sở

 

 

 

1

Tòa nhà chung cư Hateco

Tổ dân phố số 18

737

 

2

Tòa nhà chung cư @ Homes 987 Tam Trinh.

Tổ dân phố số 19

512

 

3

Tòa nhà chung cư CT1-Gelexia Riverside

Tổ dân phố số 20

549

 

4

Tòa nhà chung cư CT2A- Gelexia Riverside

Tổ dân phố số 21

446

 

5

Tòa nhà chung cư CT2B- Gelexia Riverside

Tổ dân phố số 22

440

 

6

Tòa nhà chung cư CT3 và khu nhà vườn- Gelexia Riverside

Tổ dân phố số 23

547

 

V

Phường Trần Phú

 

 

 

1

Tòa nhà chung cư CT3 The One Residence - Khu đô thị Gamuda Gardens

Tổ dân phố số 10

616

 

2

Tòa nhà chung cư CT2 The Two Residence - Khu đô thị Gamuda Gardens

Tổ dân phố số 11

519

 

3

Tòa nhà chung cư CT1 The Zen Residence -Khu đô thị Gamuda Gardens

Tổ dân phố số 12

370

 

4

Khu nhà liền kề, thấp tầng - KĐT Gamuda Gardens

Tổ dân phố số 13

432

 

VI

Phường Vĩnh Hưng

 

 

 

1

Tòa nhà chung cư T&T, 440 Vĩnh Hưng

Tổ dân phố số 32

468

 

2

Khu nhà chung cư Đồng Phát

Tổ dân phố số 33

562

 

VII

Phường Tương Mai

 

 

 

1

Tòa nhà chung cư 60 - 70 Nguyễn Đức Cảnh

Tổ dân phố số 15

426

 

2

Khu nhà chung cư Quân đội - K35 Tân Mai

Tổ dân phố số 19

497

 

Tổng số tổ dân phố thành lập mới: 44

 

BIỂU SỐ 10

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN LONG BIÊN
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Giang Biên

 

1

Cụm tòa nhà Chung cư: Ruby CT1, Ruby CT2 và khu đấu giá TT2, TT3, TT5

Tổ dân phố số 8

507

 

2

Cụm tòa nhà CT 15 (bao gồm 03 toà nhà cao tầng, 03 toà thấp tầng và 18 biệt thự)

Tổ dân phố số 11

482

 

3

Cụm tòa nhà Valencia, Ecocity

Tổ dân phố số 13

487

 

II

Phường Ngọc Lâm

 

1

Chung cư Mipec (gồm 02 toà nhà A và toà nhà B)

Tổ dân phố số 15

625

 

III

Phường Phúc Lợi

 

1

Chung cư Ecohome

Tổ dân phố số 15

679

 

IV

Phường Thạch Bàn

 

1

Khu nhà ở Thạch Bàn (chung cư quân đội) bao gồm toà nhà CT1, CT2 A, CT2B và toàn bộ khu thấp tầng.

Tổ dân phố số 17

1135

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 6

 

BIỂU SỐ 11

DANH SÁCH THÔN MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC HUYỆN MÊ LINH
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Thôn được thành lập trên cơ sở chia tách các thôn hiện có.

STT

Tên Thôn thực hiện chia tách

Số hộ gia đình (tại thời điểm chia tách)

Tên Thôn mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã Mê Linh

1

Thôn Hạ Lôi

3 356

Thôn 1 Hạ Lôi

615

 

Thôn 2 Hạ Lôi

520

 

Thôn 3 Hạ Lôi

1107

 

Thôn 4 Hạ Lôi

1114

 

II

Xã Văn Khê

1

Thôn Văn Quán

1 272

Thôn Văn Quán 1

670

 

Thôn Văn Quán 2

602

 

2

Thôn Khê Ngoại

2 784

Thôn Khê Ngoại 1

500

 

Thôn Khê Ngoại 2

528

 

Thôn Khê Ngoại 3

505

 

Thôn Khê Ngoại 4

903

 

Thôn Khê Ngoại 5

348

 

Tổng số thôn được thành lập mới: 11

 

BIỂU SỐ 12

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUÂN NAM TỪ LIÊM
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tổ dân phố được thành lập trên cơ sở chia tách các tổ dân phố hiện có.

STT

Tên Tổ dân phố thực hiện chia tách

Số hộ gia đình (tại thời điểm chia tách)

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Cầu Diễn

1

Tổ dân phố số 4

1.891

Tổ dân phố số 4

457

 

Tổ dân phố số 16

1.434

 

II

Phường Xuân Phương

1

Tổ dân phố số 3

1.664

Tổ dân phố số 3

455

 

Tổ dân phố số 8

1.209

 

III

Phường Trung Văn

1

Tổ dân phố số 10

1.155

Tổ dân phố số 10

577

 

Tổ dân phố số 20

578

 

2

Tổ dân phố số 17

1.565

Tổ dân phố số 17

782

 

Tổ dân phố số 21

783

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 08

 

BIỂU SỐ 13

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN TÂY HỒ
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 nãm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Xuân La

 

1

Khu vực dân cư Tòa nhà Ecolife Tây Hồ

Tổ dân phố số 16

382

 

2

Khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng

Tổ dân phố số 17

469

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 02

 

BIỂU SỐ 14

DANH SÁCH THÔN, TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC HUYỆN THANH OAI
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành Iập)

Ghi chú

I

Xã Cự Khê

 

1

Khu chung cư HH01A, HH01B, HH01C thuộc Lô B 1.4

Tổ dân phố số 1 Thanh Hà

765

 

2

Khu chung cư HH02-1A, HH02- 1B, HH02-1C thuộc B1.4

Tổ dân phố số 2 Thanh Hà

765

 

3

Khu chung cư HH02-2A, HH02- 2B,HH02-2C thuộc B 1.4

Tổ dân phố số 3 Thanh Hà

765

 

4

Khu chung cư HH03A, HH03B, HH03C thuộc Lô B 1.3

Tổ dân phố số 4 Thanh Hà

702

 

5

Khu chung cư HH03A, HH03B thuộc Lô B2.1

Tổ dân phố số 5 Thanh Hà

646

 

6

Khu chung cư HH03C, HH03D thuộc Lô B2.1

Tổ dân phố số 6 Thanh Hà

646

 

7

Khu chung cư HH03E, HH03F thuộc Lô B2.1

Tổ dân phố số 7 Thanh Hà

646

 

8

Khu chung cư HH02A, HH02B, HH02C thuộc Lô B2.1

Tổ dân phố số 8 Thanh Hà

969

 

9

Khu chung cư HH02D, HH02E thuộc Lô B2.1

Tổ dân phố sổ 9 Thanh Hà

646

 

2. Thôn được thành lập trên cơ sở chia tách các thôn hiện có.

STT

Thôn thực hiện chia tách

Số hộ gia đình (tại thời điểm chia tách)

Tên Thôn mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã Cao Viên

1

Thôn Bãi

1376

Thôn Bãi 1

674

 

2

Thôn Bãi 2

702

 

II

Xã Thanh Cao

1

Thôn Thượng Thanh

1293

Thôn Thượng Thanh 1

542

 

2

Thôn Thượng Thanh 2

751

 

Tổng số thôn, tổ dân phố được thành lập mới: 13

 

BIỂU SỐ 15

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC HUYỆN THANH TRÌ
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã Tả Thanh Oai

1

Tòa nhà chung cư CT8A, CT8B, CT8C và Khu nhà ở liền kề

Tổ dân phố số 8

1769

 

2

Tòa nhà chung cư CT10A, CT10B, CT10C và Khu nhà ở liền kề

Tổ dân phố số 10

1816

 

II

Xã Tân Triều

1

Tòa nhà chung cư Ecogreen

Tổ dân phố số 4

1452

 

2

Tòa nhà chung cư CT5

Tổ dân phố số 5

835

 

3

Tòa nhà chung cư Bệnh viện 103- Học Viện Quân y

Tổ dân phố số 6

687

 

4

Khu nhà ở Tổng cục V - Bộ Công an

Tổ dân phố số 7

521

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 06

 

BIỂU SỐ 16

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ THỰC HIỆN VIỆC ĐỔI TÊN THUỘC HUYỆN CHƯƠNG MỸ
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

STT

Tên Tổ dân phố cũ

Tên Tổ dân phố mới

Ghi chú

I

Thị trấn Chúc Sơn

 

 

1

Tổ dân phố Chùa

Tổ dân phố Chùa Vàng

 

2

Tổ dân phố Xá

Tổ dân phố Đông Sơn

 

3

Tổ dân phố Nội

Tổ dân phố Nội An

 

Tổng số Tổ dân phố thực hiện đổi tên: 03

 

BIỂU SỐ 17

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ THỰC HIỆN VIỆC ĐỔI TÊN THUỘC QUẬN ĐỐNG ĐA
(Kèm theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộỉ)

STT

Tên Tổ dân phố cũ

Tên Tổ dân phố mới

Ghi chú

I

Phường Láng Hạ

 

 

1

Tổ dân phố số 57

Tổ dân phố số 24

 

2

Tổ dân phố số 58

Tổ dân phố số 25

 

Tổng số Tổ dân phố thực hiện đổi tên: 02

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3284/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3284/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2020
Ngày hiệu lực27/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3284/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3284/QĐ-UBND 2020 thành lập đặt tên đổi tên thôn tổ dân phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3284/QĐ-UBND 2020 thành lập đặt tên đổi tên thôn tổ dân phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3284/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành27/07/2020
        Ngày hiệu lực27/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3284/QĐ-UBND 2020 thành lập đặt tên đổi tên thôn tổ dân phố Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3284/QĐ-UBND 2020 thành lập đặt tên đổi tên thôn tổ dân phố Hà Nội

            • 27/07/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực