Quyết định 329/QĐ-BGDĐT

Quyết định 329/QĐ-BGDĐT năm 2014 phê duyệt Đề án “Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 329/QĐ-BGDĐT 2014 tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN“THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2013-2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

Căn cứ Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành giáo dục giai đoạn 2011- 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án“Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020” với những nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và kĩ năng về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai cho trẻ em, học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên của ngành Giáo dục và cha mẹ học sinh, cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Bảo đảm đến năm 2015, 80% cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục và cấp quản lí giáo dục được nâng cao nhận thức và kĩ năng thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; đạt 95% vào năm 2020.

- Bảo đảm đến năm 2015, 80% trẻ em các trường mẫu giáo và học sinh, sinh viên các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học được tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, kĩ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai (nhất là các hiện tượng thời tiết bất thường) ở địa phương; đạt 95% vào năm 2020.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai cho 50% cha mẹ học sinh trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông vào năm 2015; đạt 80% vào năm 2020.

- Phối hợp với địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai cho 30% cộng đồng dân cư thuộc địa bàn của trường vào năm 2015; đạt 60% vào năm 2020.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

1. Đối tượng

- Trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non; học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, chuyên nghiệp, đại học.

- Cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

- Cha mẹ học sinh và cộng đồng dân cư nơi trường đóng.

2. Phạm vi: Đề án triển khai tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thông tin, tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai của ngành Giáo dục; xây dựng tài liệu thông tin, tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai phù hợp với các cấp học, ngành đào tạo.

a) Rà soát, hệ thống hóa các văn bản, tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học;

b) Khảo sát, đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành và nhu cầu của trẻ em, học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên về công tác thông tin, tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học;

c) Xây dựng tài liệu thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai phù hợp với từng cấp học, ngành đào tạo.

2. Thông tin tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kĩ năng cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cha mẹ học sinh và cộng đồng.

a) Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, giáo viên chuyên trách của các cơ sở giáo dục về phương pháp, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học;

b) Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn nâng cao kiến thức, kĩ năng cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cha mẹ học sinh và cộng đồng dân cư nơi trường đóng về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học;

c) Tổ chức các hoạt động tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế về công tác thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học;

d) Tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm về thông tin, tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học.

3. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học.

a) Tổ chức, hưởng ứng các ngày, Lễ kỉ niệm (Ngày truyền thống phòng chống lụt bão Việt Nam (22/5), Ngày Nước thế giới (22/3) hàng năm và các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6), Giờ trái đất); các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm … về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học;

b) Xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên các kênh thông tin trong và ngoài ngành;

c) Xây dựng phim phóng sự, phim tài liệu khoa giáo tuyên truyền về mô hình thực hiện tốt công tác tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học;

d) Tổ chức các đoàn phóng viên báo, đài đi thực tế phản ánh về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong nhà trường tại các địa phương.

4. Nâng cao năng lực hệ thống thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai của ngành Giáo dục.

a) Tăng cường cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ cán bộ, phóng viên của Báo Giáo dục và Thời đại, Phòng Báo chí – Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong ngành;

b) Nâng cao năng lực, kiến thức, kĩ năng cho đội ngũ cán bộ tham gia thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của ngành Giáo dục.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án bao gồm ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Ngân sách nhà nước đảm bảo cho các hoạt động sau đây:

a) Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thông tin, tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai của ngành Giáo dục; xây dựng tài liệu thông tin, tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai phù hợp với các cấp học, ngành đào tạo;

b) Thông tin tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kĩ năng cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cha mẹ học sinh và cộng đồng;

c) Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học.

3. Nâng cao năng lực hệ thống thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai của ngành Giáo dục.

4. Đối với kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương bố trí trong dự toán được giao hằng năm để thực hiện theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thành lập Ban Điều hành Đề án “Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020” của Bộ do Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão và triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 phụ trách, điều hành chung.

2. Vụ Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện Đề án có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hằng năm và giai đoạn; đề xuất phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Phối hợp với Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ biên soạn tài liệu thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học phù hợp với từng cấp học, ngành đào tạo;

c) Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học tại các cơ sở giáo dục; định kỳ hằng năm sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm.

3. Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền hằng năm, giai đoạn và triển khai thực hiện Đề án.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên căn cứ nhu cầu đề xuất hoạt động hằng năm của các đơn vị trực thuộc Bộ và khả năng ngân sách được giao cân đối trong dự toán chi ngân sách hằng năm của Bộ, báo cáo Lãnh đạo Bộ để bố trí kinh phí phù hợp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học.

5. Văn phòng Bộ và các Vụ: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Trung học; Giáo dục Thường xuyên; Giáo dục Chuyên nghiệp; Giáo dục Đại học; Báo Giáo dục và Thời đại và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên để tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

6. Các sở giáo dục và đào tạo, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học hằng năm và giai đoạn. Chủ động huy động nguồn lực và lồng ghép với các hoạt động có liên quan của các chương trình khác để đạt được các mục tiêu của Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 329/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu329/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực25/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 329/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 329/QĐ-BGDĐT 2014 tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 329/QĐ-BGDĐT 2014 tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu329/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Quang Quý
        Ngày ban hành25/01/2014
        Ngày hiệu lực25/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 329/QĐ-BGDĐT 2014 tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 329/QĐ-BGDĐT 2014 tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai

           • 25/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực