Quyết định 329/QĐ-BTC

Quyết định 329/QĐ-BTC năm 2014 về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 329/QĐ-BTC 2014 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 329/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quyết định kèm theo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài chính năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 329/QĐ-BTC ngày 20/02/2014 của Bộ Tài chính)

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính

- Tiếp nhận, xử lý đầy đủ và kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính liên quan đến nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ công tác kiểm soát TTHC là việc làm thường xuyên của các đơn vị.

- Phân công nhiệm vụ cho các phòng, cán bộ phải cụ thể, chi tiết; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kiểm soát TTHC.

- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm và đề ra nhiệm vụ cho năm kế tiếp.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Công tác tham gia ý kiến, thẩm định các văn bản QPPL có quy định TTHC:

Kiểm soát chặt chẽ TTHC ngay từ khi dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC; gắn công tác kiểm soát TTHC với công tác xây dựng văn bản QPPL. Thường xuyên xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm đảm bảo tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC.

Chỉ ban hành các văn bản QPPL sau khi có đánh giá tác động theo đúng quy định của Nghị định 63/2010/NĐ-CP Nghị định 48/2013/NĐ-CP và có ý kiến tham gia, thẩm định của Vụ Pháp chế. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về TTHC.

2. Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC:

Rà soát các quy định, thủ tục hành chính nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp nhằm phát hiện những thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với cá nhân, tổ chức. Căn cứ kết quả rà soát, lập danh sách các thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; xây dựng phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được rà soát. Trên cơ sở đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với cá nhân, tổ chức.

(Phụ lục danh mục TTHC rà soát theo kế hoạch đính kèm)

(i) Tiếp tục triển khai rà soát và thực thi các phương án đơn giản hóa theo Nghị quyết số 25/NQ-CP Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ:

Các đơn vị chưa hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa theo quyết số 25/NQ-CP Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ tiếp tục hoàn thiện phương án, dự thảo các văn bản QPPL thay thế trình cấp có thẩm quyền ban hành. Trong đó tập trung nguồn lực và đặc biệt quan tâm đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật (Hải quan...) để nhanh chóng hoàn thiện việc thực thi các phương án đơn giản hóa tại các Nghị quyết của Chính phủ.

(ii) Tiếp tục rà soát theo Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 05/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ:

Vụ Đầu tư và Kho bạc Nhà nước tập trung rà soát nhóm các TTHC có liên quan đến chi đầu tư phát triển, liên quan đến chi thường xuyên cho các hoạt động sự nghiệp thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo; Y tế; Khoa học và công nghệ. Trên cơ sở đó đề xuất phương án đơn giản hoá TTHC và các văn bản QPPL trình cấp có thẩm quyền ban hành.

(iii) Rà soát theo yêu cầu, nhiệm vụ tại Đề án tổng thể đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896):

Tập trung rà soát các TTHC đã được hệ thống hoá theo Đề án 896 thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị. Từ đó nghiên cứu, đề xuất các phương án đơn giản hoá TTHC, cắt giảm thông tin về công dân trong mẫu đơn, tờ khai, giảm thiểu việc xuất trình hoặc nộp các giấy tờ công dân khi thực hiện TTHC.

3. Công tác đánh giá tác động TTHC:

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ của TTHC ngay từ khâu dự thảo, xây dựng văn bản QPPL có quy định TTHC, chỉ ban hành các văn bản QPPL sau khi có đánh giá tác động đảm bảo các tiêu chí: tính cần thiết; tính hợp lý; tính hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ của TTHC theo đúng quy định của Nghị định 63/2010/NĐ-CP Nghị định 48/2013/NĐ-CP về kiểm soát TTHC.

4. Công tác công bố, công khai các TTHC:

Tổ chức công bố, công khai, cập nhật, niêm yết các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC; đăng tải trên trang thông tin điện tử bộ TTHC của các cơ quan, đơn vị; đăng tải lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1829/QĐ-BTC ngày 01/08/2013 của Bộ Tài chính ban hành quy chế công bố, công khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

5. Công tác kiểm tra Kiểm soát TTHC:

Xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát TTHC; tổ chức kiểm tra trực tiếp, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện, tuân thủ TTHC, nhằm phát hiện những thiếu sót, hạn chế, những tiêu cực để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

6. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị:

Niêm yết công khai về đơn vị, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị; Tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định về TTHC theo quy định tại Quyết định số 2672/QĐ-BTC ngày 28/10/2013 ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính tại Bộ Tài chính.

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định về việc thực hiện các quy định về TTHC; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình xử lý, giải quyết TTHC

7. Các công tác liên quan khác:

(i) Thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức thuộc Bộ Tài chính làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quyết định số 2196/QĐ-BTC ngày 03/09/2013.

(ii) Phổ biến, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức các nội dung quy định tại: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định 48/2013/NĐ-CP; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính; các Quy chế, quy định có liên quan về kiểm soát TTHC (Quy chế công bố, công khai khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia; Quy chế tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị).

Đối với các đơn vị báo chí, thường xuyên viết bài, cập nhật, đăng tải lên báo hoặc website của đơn vị các tin tức về cải cách TTHC; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về công tác cải cách TTHC.

(iii) Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, đào tạo cho các cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính và các cán bộ thường xuyên tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC về đánh giá tác động; tính toán chi phí tuân thủ; công bố công khai TTHC.

(iv) Tăng cường tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để giải đáp, phổ biến các quy định, cơ chế chính sách mới liên quan đến thực hiện TTHC; đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để xử lý kịp thời.

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2014 của đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và có báo cáo Bộ kết quả thực hiện (qua Vụ Pháp chế tổng hợp) theo quy định.

2. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với Vụ Pháp chế bố trí nguồn kinh phí triển khai các nhiệm vụ và chi chế độ hỗ trợ cho cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC theo quy định.

3. Giao Vụ Pháp chế tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức rà soát thủ tục hành chính theo kế hoạch; tổng hợp báo cáo Bộ kết quả thực hiện.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC TTHC RÀ SOÁT THEO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Tên thủ tục hành/quy định hành chính

Căn cứ lựa chọn

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm đầu ra

I

Rà soát quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

1

Thủ tục hải quan đối vơi hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc , nhầm lẫn tại sân bay quốc tế

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ tại Nghị quyết 68/2010/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Kết quả thực hiện

2

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế

Quý III

Phương án đơn giản hoá

3

Thủ tục hải quan nhập khẩu, tạm nhập xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế

Quý III

Phương án đơn giản hoá

4

Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư và đăng ký sản phẩm xuất khẩu (thủ công – điện tử).

Thực tế vướng mắc của HQ địa phương

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế

Quý II

Ban hành VBQPPL thay thế

5

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư (thủ công – điện tử)

Thực tế vướng mắc của HQ địa phương

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế

Quý II

Ban hành VBQPPL thay thế

6

Thủ tục hải quan đối với trường hợp tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hoá theo phương thức quay vòng

Thực tế vướng mắc của HQ địa phương

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế

Quý II

Ban hành VBQPPL thay thế

7

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (thủ công – điện tử)

Thực tế vướng mắc của HQ địa phương

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế

Quý II

Ban hành VBQPPL thay thế

8

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (thủ công – điện tử)

Thực tế vướng mắc của HQ địa phương

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế

Quý II

Ban hành VBQPPL thay thế

9

Thủ tục thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hoá, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử tàu biển nhập cảnh

Thực tế vướng mắc của HQ địa phương

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế

Quý III

Ban hành VBQPPL thay thế

10

Thủ tục thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hoá, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử tàu biển xuất cảnh

Thực tế vướng mắc của HQ địa phương

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế

Quý III

Ban hành VBQPPL thay thế

11

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử)

Thực tế vướng mắc của HQ địa phương

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế

Quý II

Ban hành VBQPPL thay thế

12

Thủ tục thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử)

Thực tế vướng mắc của HQ địa phương

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế

Quý II

Ban hành VBQPPL thay thế

13

Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử)

Thực tế vướng mắc của HQ địa phương

Tổng cục Hải quan

Vụ Pháp chế

Quý II

Ban hành VBQPPL thay thế

II

Rà soát quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế

1

Khai Thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

Tổng cục Thuế

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Phương án đơn giản hoá

2

Nhóm thủ tục khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

Tổng cục Thuế

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Kết quả rà soát, phương án đơn giản hoá

3

Nhóm thủ tục giảm thuế TNCN đối với các đối tượng nộp thuế gặp khó khăn

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

Tổng cục Thuế

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Kết quả rà soát, phương án đơn giản hoá

4

Miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

Tổng cục Thuế

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Phương án đơn giản hoá

III

Rà soát quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

5

Nhóm thủ tục đăng ký, hợp nhất/sáp nhập quỹ

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Kết quả rà soát, phương án đơn giản hoá

6

Đăng ký làm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đối với doanh nghiệp bảo hiểm ngân hàng thương mại

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Phương án đơn giản hoá

7

Bổ sung địa điểm kinh doanh thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Phương án đơn giản hoá

8

Chuyển đổi quỹ đóng thành quỹ mở

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

Ủy ban chứng khoán nhà nước

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Phương án đơn giản hoá

IV

Rà soát quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước

 

Thủ tục thanh toán trái phiếu có ghi tên

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được xác định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30c/NQ-CP

KBNN

Vụ TCNH, Vụ Pháp chế

Quý II-III

Ban hành VBQPPL thay thế

 

Thủ tục phát hành trái phiếu bằng chuyển khoản

KBNN

Vụ TCNH, Vụ Pháp chế

Quý II-III

Ban hành VBQPPL thay thế

 

Thủ tục phát hành trái phiếu bằng tiền mặt

KBNN

Vụ TCNH, Vụ Pháp chế

Quý II-III

Ban hành VBQPPL thay thế

 

Thủ tục thanh toán trái phiếu không ghi tên

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được xác định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30c/NQ-CP

KBNN

Vụ TCNH, Vụ Pháp chế

Quý II-III

Ban hành VBQPPL thay thế

 

Thủ tục chuyển nhượng trái phiếu ghi danh (mua bán, tặng cho, để lại, thừa kế)

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được xác định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30c/NQ-CP

KBNN

Vụ TCNH, Vụ Pháp chế

Quý II-III

Ban hành VBQPPL thay thế

 

Thủ tục xử lý trái phiếu báo mất

KBNN

Vụ TCNH, Vụ Pháp chế

Quý II-III

Ban hành VBQPPL thay thế

 

Thủ tục xác nhận trái phiếu cầm cố, thế chấp

KBNN

Vụ TCNH, Vụ Pháp chế

Quý II-III

Ban hành VBQPPL thay thế

 

Thủ tục lưu giữ, bảo quản trái phiếu hộ khách hang

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được xác định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30c/NQ-CP

KBNN

Vụ TCNH, Vụ Pháp chế

Quý II-III

Ban hành VBQPPL thay thế

 

Thủ tục giao trả trái phiếu đã nhận bảo quản

KBNN

Vụ TCNH, Vụ Pháp chế

Quý II-III

Ban hành VBQPPL thay thế

10

Thủ tục hoàn thuế, các khoản đã thu bằng tiền mặt qua cơ quan Kho bạc Nhà nước

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

KBNN

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Phương án đơn giản hoá

V

Rà soát quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính chung

1

Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến chi đầu tư phát triển như đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Rà soát theo yêu cầu tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Đầu tư

Vụ Pháp chế

Quý II

Kết quả rà soát, phương án đơn giản hoá

2

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng; điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi có thưởng.

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được xác định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30c/NQ-CP

Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tin dụng

Vụ Pháp chế

Quý III

Kết quả thực hiện

3

Đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tin dụng

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Kết quả thực hiện

4

Công nhận tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tin dụng

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Kết quả thực hiện

5

Thủ tục cấp phép doanh nghiệp hoạt động định mức tín nhiệm

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được xác định tại điểm a, c khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30c/NQ-CP

Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tin dụng

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Ban hành VBQPPL quy định

6

Thủ tục Cấp, đổi thẻ thẩm định viên về giá

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được xác định tại điểm a, c khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30c/NQ-CP

Cục Quản lý giá

Cục TH và TKTC

Quý II

Phương án đơn giản hoá

7

Thủ tục Đăng ký hành nghề thẩm định giá

Cục Quản lý giá

Cục TH và TKTC

Quý II

8

Nhóm thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được xác định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30c/NQ-CP

Cục Quản lý giá

Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan

Quý III

Kết quả rà soát, phương án đơn giản hoá

9

Thủ tục quản lý sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được xác định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30c/NQ-CP

Cục Quản lý công sản

Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan

Quý IV

Kết quả thực hiện

10

Nhóm thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức kinh doanh bảo hiểm và văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ được xác định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 30c/NQ-CP

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Vụ Pháp chế

Quý III

Kết quả rà soát, phương án đơn giản hoá

11

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của DN bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm trường hợp thay đổi Chủ tịch, Tổng GĐ, (Giám đốc).

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Vụ Pháp chế

Quý IV

Phương án đơn giản hoá

12

Thủ tục bổ nhiệm/thay đổi Chuyên gia tính toán của DNBH.

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Vụ Pháp chế

Quý IV

Phương án đơn giản hoá

13

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách trung ương)

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ tại Nghị quyết 68/2010/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Kết quả thực hiện

14

Cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư năm trong kế hoạch vốn đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách trung ương)

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ tại Nghị quyết 68/2010/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Kết quả thực hiện

15

Cấp mã số các đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư năm trong kế hoạch vốn đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách trung ương)

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ tại Nghị quyết 68/2010/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Kết quả thực hiện

16

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển giai đoạn (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện dự án)-( trường hợp chủ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển giai đoạn sau khi có quyết định thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án, thuộc cấp ngân sách trung ương)

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo nhiệm vụ tại Nghị quyết 68/2010/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ

Cục Tin học và Thống kê tài chính

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Kết quả thực hiện

17

Nhóm thủ tục cấp chứng chỉ và giấy chứng nhận (chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán)

Rà soát theo yêu cầu Đề án 896

Vụ chế độ kế toán và kiểm toán

Vụ Pháp chế

Quý II-III

Kết quả rà soát, phương án đơn giản hoá

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 329/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu329/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 329/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 329/QĐ-BTC 2014 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 329/QĐ-BTC 2014 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu329/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 329/QĐ-BTC 2014 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 329/QĐ-BTC 2014 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

         • 20/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực