Quyết định 3290/QĐ-BGTVT

Quyết định 3290/QĐ-BGTVT năm 2012 về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Quyết định 3290/QĐ-BGTVT năm 2012 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3290/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước của Bộ GTVT;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng;
- Tổng cục ĐBVN, các Cục trực thuộc Bộ;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Báo GTVT; tạp chí GTVT;
- Công đoàn GTVT VN;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn cơ quan Bộ;
-  Lưu: VT, TCCB (LeHa).

BỘ TRƯỞNG




Đinh La Thăng

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3290/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trách nhiệm và chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của Bộ GTVT (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ và Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 trong lĩnh vực GTVT

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

1. Ban Chỉ đạo đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ trưởng và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về thực hiện các nhiệm vụ CCHC nhà nước của Bộ GTVT.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia vào các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo về các nhiệm vụ được phân công.

Chương 2.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 4. Trưởng ban

1. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

3. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Phó Trưởng ban thường trực

1. Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC đã được phê duyệt

2. Triệu tập các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo.

3. Thay mặt Trưởng ban xử lý công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban vắng mặt.

Điều 6. Các Phó Trưởng ban

Thực hiện những nhiệm vụ được phân công theo từng lĩnh vực tại Quyết định số 490/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 trong lĩnh vực GTVT và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau đây:

1. Phó trưởng ban - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Chủ trì xây dựng và đôn đốc thực hiện kế hoạch cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Bộ GTVT hàng năm và theo từng giai đoạn;

b) Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ GTVT hàng năm và theo từng giai đoạn;

c) Chủ trì xây dựng kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC;

d) Tổng hợp kế hoạch CCHC của Bộ GTVT hàng năm và theo từng giai đoạn;

đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về nội dung cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

e) Tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ;

g) Là đầu mối của Ban Chỉ đạo trong phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các chủ trương, đề án của Chính phủ về CCHC và là đầu mối cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ GTVT.

2. Phó trưởng Ban - Vụ trưởng Vụ Pháp chế:

a) Chủ trì xây dựng và đôn đốc thực hiện kế hoạch cải cách thể chế hàng năm và theo từng giai đoạn; phối hợp xây dựng kế hoạch CCHC của Bộ GTVT;

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về nội dung cải cách thể chế của Bộ GTVT;

c) Là đầu mối của Ban Chỉ đạo về cải cách thể chế của Bộ GTVT.

3. Phó trưởng Ban - Chánh Văn phòng Bộ:

a) Chủ trì xây dựng và đôn đốc thực hiện kế hoạch cải cách thủ tục hành chính hàng năm và theo từng giai đoạn; phối hợp xây dựng kế hoạch CCHC của Bộ GTVT;

b) Chủ trì xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cơ quan Bộ;

c) Chủ trì xây dựng nâng cấp phần mềm quản lý văn bản của Bộ GTVT;

d) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về cải cách thủ tục hành chính của Bộ GTVT;

đ) Là đầu mối của Ban Chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính.

Điều 7. Các ủy viên

Thực hiện những nhiệm vụ được phân công theo từng lĩnh vực tại Quyết định số 490/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 trong lĩnh vực GTVT và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau đây:

1. Ủy viên - Vụ trưởng Vụ Tài chính:

a) Chủ trì xây dựng và đôn đốc thực hiện kế hoạch cải cách tài chính công của Bộ GTVT; phối hợp xây dựng kế hoạch CCHC của Bộ GTVT;

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về cải cách tài chính công của Bộ GTVT;

c) Là đầu mối của Ban Chỉ đạo về cải cách tài chính công.

2. Ủy viên - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin:

a) Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hiện đại hóa hành chính thuộc Bộ GTVT, phối hợp xây dựng kế hoạch CCHC của Bộ GTVT;

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về việc thực hiện kế hoạch hiện đại hóa hành chính thuộc Bộ GTVT;

c) Là đầu mối của Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa hành chính.

3. Ủy viên - Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và TCVN ISO 9001:2008;

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và TCVN ISO 9001:2008;

c) Là đầu mối của Ban Chỉ đạo về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và TCVN ISO 9001:2008.

4. Các ủy viên: Là Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ

Thực hiện những nhiệm vụ được phân công theo từng lĩnh vực tại Quyết định số 490/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 trong lĩnh vực GTVT và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau đây:

a) Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC của cơ quan mình theo tất cả các nội dung về CCHC;

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về CCHC của cơ quan mình.

5. Các ủy viên khác:

Thực hiện những nhiệm vụ được phân công theo từng lĩnh vực tại Quyết định số 490/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 trong lĩnh vực GTVT và các nhiệm vụ cải hành chính có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình; là đầu mối của Ban Chỉ đạo về thực hiện các nhiệm vụ CCHC có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8. Chế độ làm việc

Thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận tập thể để tham mưu cho Bộ trưởng quyết định những vấn đề về nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời chủ động kiến nghị với Bộ trưởng những vấn đề về chủ trương và biện pháp chỉ đạo CCHC.

Điều 9. Các cuộc họp của Ban chỉ đạo

Ban Chỉ đạo họp định kỳ mỗi quý một lần, họp đột xuất, họp theo chuyên đề theo yêu cầu của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban thường trực.

Điều 10. Sử dụng con dấu và nhân lực

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu Bộ GTVT. Các thành viên Ban Chỉ đạo là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được sử dụng bộ máy của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Các Phó ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC thuộc lĩnh vực phân công phụ trách; theo dõi, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện theo tháng, quý, năm.

2. Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ định kỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng.

3. Các thành viên ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3290/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3290/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3290/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3290/QĐ-BGTVT năm 2012 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3290/QĐ-BGTVT năm 2012 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3290/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýĐinh La Thăng
       Ngày ban hành20/12/2012
       Ngày hiệu lực20/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3290/QĐ-BGTVT năm 2012 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3290/QĐ-BGTVT năm 2012 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách

          • 20/12/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/12/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực