Quyết định 3293/QĐ-CT

Quyết định 3293/QĐ-CT năm 2007 ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập tổ chức Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã hoặc liên xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3293/QĐ-CT ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3293/QĐ-CT

Vĩnh Yên, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP THÀNH LẬP TỔ CHỨC HỘI HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI CẤP XÃ HOẶC LIÊN XÃ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 88/2003/NĐ-CP">01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003;

Căn cứ Quyết định số 43/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của UBND tỉnh về việc Quy định phân cấp tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 133/TTr-SNV ngày 26/9/2007 về việc uỷ quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập tổ chức Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã hoặc liên xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh (gọi chung cấp huyện) được quyết định cho phép thành lập tổ chức Hội hoạt động trong phạm vi xã, phường, thị trấn, hoặc liên xã thuộc huyện (gọi chung cấp xã).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện, thị trong tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3293/QĐ-CT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3293/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/11/2007
Ngày hiệu lực 12/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3293/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 3293/QĐ-CT ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3293/QĐ-CT ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3293/QĐ-CT
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành 12/11/2007
Ngày hiệu lực 12/11/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3293/QĐ-CT ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3293/QĐ-CT ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

  • 12/11/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/11/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực