Quyết định 3295/QĐ-UBND

Quyết định 3295/QĐ-UBND năm 2015 về ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường do Tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3295/QĐ-UBND quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Bình Định 2015


 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3295/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 629/TTr-STNMT ngày 26/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường như sau:

1. Đối với việc thẩm định và hậu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

- Tổ chức thẩm định Báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền thẩm định của UBND tỉnh. Sau khi hoàn thành công tác thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt báo cáo ĐTM.

- Xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra và cấp Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

- Xem xét, quyết định những thay đổi so với nội dung Báo cáo và yêu cầu Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM, trừ việc thay đổi chủ đầu tư dự án.

2. Đối với việc thẩm định, phê duyệt và kiểm tra hoàn thành “phương án cải tạo, phục hồi môi trường (CTPHMT):

- Thẩm định phương án CTPHMT/CTPHMT bổ sung đối với các dự án khai thác khoáng sản thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. Sau khi hoàn thành công tác thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án CTPHMT/CTPHMT bổ sung.

- Thẩm định, phê duyệt phương án CTPHMT/phương án CTPHMT bổ sung đối với các dự án thuộc đối tượng lập Kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Kiểm tra việc đã hoàn thành từng phần/toàn bộ nội dung phương án CTPHMT/CTPHMT bổ sung đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Xem xét, quyết định những thay đổi so với nội dung phương án và yêu cầu Quyết định phê duyệt CTPHMT/CTPHMT bổ sung.

- Xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án CTPHMT/CTPHMT bổ sung đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Đối với việc thẩm định và hậu thẩm định Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết

- Tổ chức thẩm định Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết. Sau khi hoàn thành công tác thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết.

- Xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

- Xem xét, quyết định những thay đổi so với nội dung Đề án và yêu cầu của Quyết định phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết, trừ việc thay đổi chủ đầu tư dự án

- Kiểm tra việc thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về môi trường được ủy quyền theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1145/QĐ-CTUBND ngày 17/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3295/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3295/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2015
Ngày hiệu lực24/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3295/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3295/QĐ-UBND quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Bình Định 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3295/QĐ-UBND quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Bình Định 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3295/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành24/09/2015
        Ngày hiệu lực24/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3295/QĐ-UBND quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Bình Định 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3295/QĐ-UBND quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường Bình Định 2015

            • 24/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực