Quyết định 3297/QĐ-BYT

Quyết định 3297/QĐ-BYT năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới được quy định tại Thông tư 34/2015/TT-BYT sửa đổi Thông tư 17/2012 quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3297/QĐ-BYT cấp Giấy chứng sinh trẻ sinh do mang thai hộ theo 34/2015/TT-BYT 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3297/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 34/2015/TT-BYT NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2015 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 17/2012/TT-BYT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH CẤP VÀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG SINH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sĐiều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh. Thủ trưởng các Vụ/Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ tr
ưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ tr
ưởng (để biết);
- Cục Kiểm soát th
tục hành chính, BTP;
- Cổng Thông tin điện tử, Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BMTE, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ban hành kèm theo quyết định số
     /QĐ-BYT ngày    tháng    năm 2016

Phần I

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Mã số thủ tục

Tên thủ tc hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phương

1.

 

Cấp giy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.

Cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ

TTHC được ban hành tại thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 và Thông tư s34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THCỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I.Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phương

I. Thủ tục:

Cấp giy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kthuật mang thai hộ.

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Bên cha mẹ đẻ (nhờ mang thai hộ) hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Hồ sơ cho cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra:

Bước 2: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.

Cách thức thực hiện

 

Nộp trực tiếp tại Cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra.

Thành phn, s lượng h

 

I/ Thành phn h sơ bao gm:

I.1. Bn xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ quy định tại Phụ lục s05 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015.

I.2. Bn thỏa thuận (bản sao có chứng thực hoặc bn phô tô kèm bn chính đ đi chiếu) về mang thai hộ về mang thai hộ vì Mục đích nhân đạo giữa Vợ chồng bên nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ.

II/ Slượng hồ sơ: 01 bộ

Thi hạn giải quyết

 

Trước khi trẻ xuất viện

Đi tượng thực hiện thtục hành chính

 

Cha mẹ đcủa trẻ (Bên nhờ mang thai hộ) hoặc Bên mang thai hộ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở khám cha bệnh Trung ương và địa phương đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Giy chứng sinh

Lệ phí

 

Không

Tên mu đơn, mu tkhai (đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Phụ lục 05: Bản xác nhận về việc sinh con bng kthuật mang thai hộ.

Yêu cu, Điều kiện thủ tục hành chính

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1/ Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014;

2/ Luật Hộ tịch năm 2014;

3/ Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 Quy định về sinh con bng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và Điều kiện mang thai hộ vì Mục đích nhân đạo

4/ Nghị định s06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

5/ Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

 

Phụ lục số 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
--------------------

 

BẢN XÁC NHẬN

Về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ

Kính gửi: ………………………………………………………………………….

1. Thông tin của bên nhờ mang thai hộ:

Họ và tên vợ:…………………………….…………… Năm sinh….……………………………

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………………………Dân tộc:………………………………

Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………….……………………

Họ và tên chồng:…………………………………..……Năm sinh………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………………………Dân tộc:……………………………….

Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………….…………………….

Giấy đăng ký kết hôn số (nếu có):……………………………..…………………………………

2. Thông tin của bên mang thai hộ

Họ và tên vợ:…………………………………… Năm sinh….………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: …………………………….………Dân tộc:………………………………..

Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………….………………………

Họ và tên chồng (nếu có):………………………….……………Năm sinh………………………

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………………………Dân tộc:…………………………………

Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………….………………………

Giấy đăng ký kết hôn số (nếu có):……………………………………………………

Chúng tôi xác nhận đã thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thành công tại Bệnh viện:

………………………………………………………………………………………

Vào ngày…… tháng….. năm…….. theo Bản Thỏa thuận mang thai hộ vì Mục đích nhân đạo đã được chứng thực (công chứng) tại:……………………………………...

.......……, ngày…........tháng…......... năm 20…

NGƯỜI VỢ NHỜ
MANG THAI HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỒNG NHỜ
MANG THAI HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI VỢ
MANG THAI HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỒNG
MANG THAI HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3297/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3297/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2016
Ngày hiệu lực01/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3297/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3297/QĐ-BYT cấp Giấy chứng sinh trẻ sinh do mang thai hộ theo 34/2015/TT-BYT 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3297/QĐ-BYT cấp Giấy chứng sinh trẻ sinh do mang thai hộ theo 34/2015/TT-BYT 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3297/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành01/07/2016
        Ngày hiệu lực01/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3297/QĐ-BYT cấp Giấy chứng sinh trẻ sinh do mang thai hộ theo 34/2015/TT-BYT 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3297/QĐ-BYT cấp Giấy chứng sinh trẻ sinh do mang thai hộ theo 34/2015/TT-BYT 2016

           • 01/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực