Quyết định 33/2004/QĐ-UB

Quyết định 33/2004/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ trên cơ sở tổ chức tại Trung tâm Điều tra cơ bản" do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Tin học Thông tin khoa học công nghệ tổ chức tại Trung tâm Điều tra cơ bản


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÊN CƠ SỞ TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU TRA CƠ BẢN"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘi

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;
Căn cứ Quyết định số 126/2003/QĐ-UB ngày 10/10/2003 của UBND Thành phố về việc đổi tên và xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của hệ thống quản lý Nhà Nước về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Xét Tờ trình số 55/TTr – SKHCN ngày 02/3/2004 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm Điều tra cơ bản, thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

I Thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trên cơ sở tổ chức tại Trung tâm Điều tra cơ bản.

- Tên giao dịch quốc tế: Center for Informatics and Scientific – Technological Information(CISTI).

II – Trụ sở của Trung tâm đặt tại: Số 2, ngõ Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại giao dịch: 04.8242161; 04.8251493.

Điều 2: Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ là đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản theo quy định hiện hành.

Điều 3: Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ có chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy được xác định như sau:

1-Chức năng: Hoạt động trong các lĩnh vực về tin học và thông tin khoa học công nghệ phục vụ công tác quản lý Nhà Nước của Sở Khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2- Nhiệm vụ:

2.1. Giúp Giám đốc Sở lập kế hoạch công tác thông tin khoa học công nghệ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được giao.

2.2. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tin học và thông tin khoa học công nghệ phục vụ công tác khoa học công nghệ; phát triển nguồn tin giúp Giám đốc Sở quản trị mạng thông tin khoa học công nghệ trên địa bàn Thành phố.

2.3. Thu thập, bổ sung, xử lý, biên tập, lưu trữ thông tin khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Quản lý và cung cấp dữ liệu thông tin khoa học công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và phục vụ cho việc triển khai thực hiện các trương trình, đề tài, dự án khoa học của Thành phố theo đúng quy định hiện hành của Nhà Nước.

2.4. Tổ chức biên tập, xuất bản tạp chí và các ấn phẩm thông tin khoa học công nghệ. Là đơn vị thường trực Ban biên tập Website khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội.

2.5. Thực hiện hợp tác, trao đổi với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về tin học và thông tin khoa học công nghệ; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về thông tin khoa học công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

2.6. Là đầu mối của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành lập kế hoạch và xây dựng hệ thống điều tra cơ bản của Thành phố.

2.7. Tư vấn thẩm định những nội dung nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tin học và thông tin khoa học công nghệ.

2.8. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về khoa học và công nghệ.

2.9. Được ủy quyền của Giám đốc Sở quản lý mạng công nghệ thông tin nội bộ và triển khai thực hiện các đề tài, dự án về lĩnh vực tin học và thông tin khoa học công nghệ.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3- Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm:

a- Trung tâm có Giám đốc và một số Phó Giám đốc được bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

b- Các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ gồm:

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Phòng Tin học

- Phòng Xuất bản

- Phòng Thông tin

Các trưởng, phó phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm theo cơ cấu cán bộ, công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c- Biên chế và hợp đồng lao động:

Biên chế cán bộ, công chức, nhân viên của Trung tâm do UBND Thành phố phân bổ hàng năm theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cụ thể:

- Biên chế ban đầu của Trung tâm 15 (mười lăm) người bao gồm: Những cán bộ, công chức trong biên chế của Sở, của Trung tâm Điều tra cơ bản và số cán bộ, công chức, nhân viên do Giám đốc Trung tâm tuyển chọn báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định tiếp nhận.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, căn cứ nhu cầu công tác Trung tâm được ký thêm hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.

Điều 4: Giám đốc Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm báo cáo Giám đốc Sở, trình UBND Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 6: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2004
Ngày hiệu lực09/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 33/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Tin học Thông tin khoa học công nghệ tổ chức tại Trung tâm Điều tra cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Tin học Thông tin khoa học công nghệ tổ chức tại Trung tâm Điều tra cơ bản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành09/03/2004
        Ngày hiệu lực09/03/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 33/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Tin học Thông tin khoa học công nghệ tổ chức tại Trung tâm Điều tra cơ bản

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2004/QĐ-UB thành lập Trung tâm Tin học Thông tin khoa học công nghệ tổ chức tại Trung tâm Điều tra cơ bản

            • 09/03/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/03/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực