Quyết định 33/2005/QĐ-UB-NV

Quyết định 33/2005/QĐ-UB-NV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 33/2005/QĐ-UB-NV chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 39/2008/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2005/QĐ-UB-NV chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 33/2005/QĐ-UB-NV

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 05 năm 2005.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 21/2004/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 23/7/2004 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo địa phương;

Xét đ nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của SGiáo dục Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Giám đốc Sở Nội vụ triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SNội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3; (Để b/cáo)
- Bộ Nội vụ; (Để b/cáo)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; (Để b/cáo)
- TTTU, TTHĐND tỉnh; (Để t/hiện)
- CT, các PCT UBND tỉnh; (Để t/hiện)
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (Để t/hiện)
- Sở Tư pháp; (Để t/hiện)
- Lưu VP.UBND tỉnh.

TM. UBND TỈNH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chất

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2005/QĐ-UB-NV ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Điều 1. Vị trí và chức năng

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi địa phương; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, qun lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị về quản lý lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

2. Trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, dự án phát triển Giáo dục và Đào tạo phù hợp với quy hoạch và kế hoạch tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Trình UBND tỉnh quyết định phân công, phân cấp hoặc ủy quyn quản lý GD & ĐT cho UBND huyn, thị xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của pháp lut.

4. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chương trình, kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về Giáo dục và Đào tạo.

5. Về quản lý trường học:

5.1. Trình UBND tỉnh quy hoạch mạng lưới trường THPT, THCS, trường bổ túc văn hóa, Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, Trường Phổ thông dân tộc nội trú và các Trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh.

5.2. Trình UBND tỉnh mức thu học phí cụ thể trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra việc thu học phí trên địa bàn.

5.3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi. Kiểm tra và phát huy quyền tự chủ hoạt động của các trường: Trường Cao Đẳng Sư Phạm, Trường Trung học chuyên nghiệp khối sư phạm, Trường THPT, trường Bổ túc văn hóa, trường phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh, Trung tâm giáo dục kỹ thuật - hướng nghiệp, trường, lớp, cơ sở bồi dưỡng, đào tạo tại chức, trường lớp dành cho người tàn tật, trường, cơ sở thực hành sư phạm và các trường khác theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của UBND tỉnh.

5.4. Trình UBND tỉnh ban hành các quy định về thành lập, sát nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường THCS, Tiểu học, Mầm non; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định đã được ban hành đối với UBND huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn.

5.5. Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sát nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường THPT trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

5.6. Quản lý chỉ đạo công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cấp bng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT.

5.7. Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung kế hoạch và các hoạt động giáo dục đối với các trường, các cơ sở giáo dục đào tạo được UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền cho squản lý theo điều lệ, quy chế, tiêu chuẩn, định mức và các quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh việc cấp phép hoạt động của các tổ chức dịch vụ du học tự túc trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hoạt động của tổ chức này theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo ở địa phương theo phân cấp của UBND tỉnh.

8. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc lập kế hoạch biên chế; tổng hợp và lập kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế.

9. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm của tỉnh gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, lập dự toán chi các chương trình, mục tiêu quốc gia theo quy định của pháp luật. Sau khi được UBND tỉnh giao dự toán ngân sách, phối hợp với Sở tài chính phân bổ và giao dự toán chi ngân sách, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

10. Trình UBND tỉnh về chương trình, biện pháp và tổ chức thực hiện cải cách hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn; giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện xã hội hóa hoạt động Giáo dục và Đào tạo ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật.

11. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ đối với phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc các sở, ngành khác.

12. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn.

13. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ trong các trường, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở quản lý.

14. Hướng dn, chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn.

15. Trình UBND tỉnh ban hành các quy định về bảo quản, sử dụng tài sản và các cơ sở vật chất trường học, công tác phát hành sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục, thiết bị, thí nghiệm và các phương tiện giáo dục khác; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định đó sau khi đã ban hành.

16. Thực hiện hợp tác quốc tế vgiáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh.

17. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, gii quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật vcác lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

19. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc địa phương quản lý.

20. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

21. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

3.1. Lãnh đạo Sở:

Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc được Giám đốc phân công một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

3.2- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Giáo dục Mm non;

- Phòng Giáo dục Tiểu học;

- Phòng Giáo dục Trung học Phổ thông;

- Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp;

- Phòng Giáo dục Thường xuyên;

- Phòng Tổ chức - Cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - tài chính - tài sản.

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lưng

Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định trên cơ sở Quy chế hoạt động của Sở.

3.3- Các đơn vị sự nghiệp:

+ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh.

+ Trung tâm GDTX tỉnh

+ Các trường THPT, THPT Bán công.

+ Trung tâm GDTX-KT-TH, Trung tâm GDTX, Trung tâm KTTH-HN các huyện, thị xã.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở do Giám đốc Sở phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3.4- Biên chế:

Biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trong tổng biên chế hành chính sự nghiệp của tỉnh.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Trưởng, Phó các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng quy chế làm việc của cơ quan, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện quy định này nếu có những vấn đcần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cu, nhiệm vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2005/QĐ-UB-NV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2005/QĐ-UB-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2005
Ngày hiệu lực06/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2005/QĐ-UB-NV

Lược đồ Quyết định 33/2005/QĐ-UB-NV chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2005/QĐ-UB-NV chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2005/QĐ-UB-NV
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Văn Chất
        Ngày ban hành06/05/2005
        Ngày hiệu lực06/05/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2005/QĐ-UB-NV chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2005/QĐ-UB-NV chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục Hà Tĩnh