Quyết định 33/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định 33/2006/QĐ-BGTVT bãi bỏ các Quyết định 06/2005/QĐ-BGTVT, 337/1998/QĐ-BGTVT, 1781/CGĐ-KHĐT-TCKT, Thông tư 167/1998/TT-BGTVT , Chỉ thị 23/2002/CT-BGTVT, 423/1998/CT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2006/QĐ-BGTVT bãi bỏ Quyết định, Thông tư, Chỉ thị Bộ Giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/2006/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH, THÔNG TƯ, CHỈ THỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định & QLCL CTGT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị sau đây:

1. Quyết định số 06/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trong nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

2. Quyết định số 337/1998/QĐ-BGTVT ngày 04/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi khoản 16.3 Điều 16 của Quy trình thực hiện trình tự đầu tư và xây dựng trong ngành giao thông vận tải được ban hành theo Quyết định số 1781/CGĐ-KHĐT-TCKT ngày 17/7/1997 của Bộ Giao thông vận tải.

3. Quyết định số 1781/CGĐ-KHĐT-TCKT ngày 17/7/1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy trình thực hiện trình tự đầu tư và xây dựng trong ngành giao thông vận tải.

4. Thông tư số 167/1998/TT-BGTVT ngày 18/6/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành giao thông vận tải.

5. Chỉ thị số 23/2002/CT-BGTVT ngày 03/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong Giao thông vận tải.

6. Chỉ thị số 423/1998/CT-BGTVT ngày 22/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc đào tạo tư vấn giám sát các công trình xây dựng giao thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Công báo; Website Chính phủ;
- Lưu VT, CGĐ (3).

BỘ TRƯỞNG


 
 
Hồ Nghĩa Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2006/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2006/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2006
Ngày hiệu lực11/11/2006
Ngày công báo27/10/2006
Số công báoTừ số 53 đến số 54
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2006/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 33/2006/QĐ-BGTVT bãi bỏ Quyết định, Thông tư, Chỉ thị Bộ Giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2006/QĐ-BGTVT bãi bỏ Quyết định, Thông tư, Chỉ thị Bộ Giao thông vận tải
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2006/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýHồ Nghĩa Dũng
       Ngày ban hành16/10/2006
       Ngày hiệu lực11/11/2006
       Ngày công báo27/10/2006
       Số công báoTừ số 53 đến số 54
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2006/QĐ-BGTVT bãi bỏ Quyết định, Thông tư, Chỉ thị Bộ Giao thông vận tải

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2006/QĐ-BGTVT bãi bỏ Quyết định, Thông tư, Chỉ thị Bộ Giao thông vận tải

           • 16/10/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực