Quyết định 33/2009/QĐ-UBND

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 90/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND sửa đổi 90/2008/QĐ-UBND quy định giá đất tỉnh Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 105/2009/QĐ-UBND giá đất năm 2010 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2009/QĐ-UBND sửa đổi 90/2008/QĐ-UBND quy định giá đất tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 33/2009/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 11 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/2008/QĐ-UBND NGÀY 23/12/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004,
Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường tại Tờ trình số 186/TTr-STNMT ngày 29 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Phụ lục 7.3 Bảng giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn các xã thuộc huyện Ninh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

STT

Tên xã

Hệ số xã

Khu vực

Giá đất theo hệ số (đồng/m2)

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

21

Ninh Xuân

 

 

 

 

 

 

Thôn Phước Lâm: thửa đất tiếp giáp đường từ nhà ông Nguyễn Văn Thông đến đỉnh đèo Sát.

1,0

1

150.000

110.000

80.000

 

Thôn Vân Thạch

1,0

1

150.000

110.000

80.000

 

Thôn Vân Sơn

1,0

2

110.000

80.000

60.000

 

Thôn Tân Mỹ

1,0

2

110.000

80.000

60.000

 

Thôn Tân Phong

1,0

2

110.000

80.000

60.000

 

Những vị trí còn lại của Thôn Phước Lâm

1,0

2

110.000

80.000

60.000

 

Thôn Ngũ Mỹ (khu vực khó khăn, tính bằng 80% giá đất khu vực 2)

 

 

88.000

64.000

48.000

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ nguyên giá trị thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 33/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/05/2009
Ngày hiệu lực 21/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2009/QĐ-UBND sửa đổi 90/2008/QĐ-UBND quy định giá đất tỉnh Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND sửa đổi 90/2008/QĐ-UBND quy định giá đất tỉnh Khánh Hòa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 33/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành 11/05/2009
Ngày hiệu lực 21/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 33/2009/QĐ-UBND sửa đổi 90/2008/QĐ-UBND quy định giá đất tỉnh Khánh Hòa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2009/QĐ-UBND sửa đổi 90/2008/QĐ-UBND quy định giá đất tỉnh Khánh Hòa