Quyết định 33/2014/QĐ-UBND

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Kiến Tường Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/QĐ-UBND

Long An, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 145/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 10 về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt, đổi tên 24 con đường trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường tổ chức thực hiện, gắn biển tên đường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Đại biểu QH tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Như Điều 3;
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT, MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

PHỤ LỤC

TÊN ĐƯỜNG CỦA THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh)

STT

Tên đường cũ

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiu dài (m)

Nn rng (m)

Mặt rộng (m)

Kết cấu

Tên đường mới

Tóm tắt tiểu sử

I. PHƯỜNG 1, 2

1

Đường số 6

Khu 2 ao

Quốc lộ 62

Đường Lê Quốc Sản

179

12

6,5

Bê tông nhựa

Võ Văn Thành

Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1950 - 1973), quê quán: xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

2

Đường số 2

Khu 2 ao

Đường số 7

Đường Lý Thường Kiệt

128

12

6,5

Bê tông nhựa

Trần Văn Hoàng

Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (không rõ năm sinh, mất năm 1963), quê quán: xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, tham gia cách mạng với nhiều chiến công.

3

Đường số 3

Khu 2 ao

Đường số 7

Đường Lê Dun

201,62

12

6,5

Bê tông nhựa

Lê Văn Dảo

(1932 - 1998), quê quán: xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, nguyên Trưởng ty An ninh tỉnh Kiến Tường, Chính ủy Biên phòng Long An, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa (1978 - 1991).

4

Đường số 4

Đường Nguyễn Thành A

Đường Lý Thường Kiệt

553

17

7

Bê tông nhựa

Trần Văn Giàu

Nhà hoạt động cách mạng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, triết học, nhà giáo Việt Nam (1911 - 2010), quê quán: xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945 ở miền Nam, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ (9/1945).

5

Đường số 5

Đường Nguyễn Thành A

Đường Bạch Đng

1171,3

24

12

Bê tông nhựa

Nguyễn Tri Phương

Đại danh thần yêu nước (1800 - 1873), quê quán: huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng chỉ huy quân đội Triều Nguyễn chống quân Pháp xâm lược ở các mặt trận Đà Nẵng (1858), Gia Định (1861) và Hà Nội (1873). Đêm 19, rạng sáng ngày 20/11/1873, Pháp đánh úp thành Hà Nội, ông bị trọng thương, sau đó đã tuyệt thực và mất ngày 20/12/1873.

6

Đường số 1

Khu 2 ao

Đường Lê Lợi

Đường Lê Dun

247,18

15

7

Bê tông nhựa

Bùi Thị Của

Mẹ Việt Nam anh hùng (1927 - 1969), quê quán: xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có 4 con là liệt sĩ.

7

Đường số 7

Khu 2 ao

Đường số 1

Kênh nông trường

263,13

12

6,5

Bê tông nhựa

Nguyễn Quang Đại

Nghệ nhân tiền phong nhạc lễ, nhạc tài tử Nam Bộ, sinh năm 1858 không rõ năm mất, quê quán: tỉnh Quảng Trị, có công khai sáng ra bộ môn đờn ca tài tử và nhạc lễ Nam Bộ mang đậm nét đặc thù bản sắc văn hóa dân tộc cuối thế kỷ 19.

8

Đường số 8

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường số 10

220

12

6

Bê tông nhựa

Lê Thị Đến

Mẹ Việt Nam anh hùng (1902 - 2012), quê quán: xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có 4 con là liệt sĩ.

9

Đường số 9

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường số 10

231,91

12

6

Bê tông nhựa

Nguyễn Thị Hồng

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1951 - 1970), quê quán: xã Tuyên Bình, huyện Mộc Hóa (nay là huyện Vĩnh Hưng), tỉnh Long An.

10

Đường số 10

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Nguyễn Thành A

286,97

17

8

Bê tông nhựa

Huỳnh Công Thân

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1923 - 2003), quê quán: xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Tỉnh đội trưởng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, có công trong thực hiện chủ trương khai thác Đồng Tháp Mười.

II. PHƯỜNG 3

11

Đường số 1

Đường số 11A

Đường cặp rạch Cá Rô

285,34

16

9

Đá 0 x 4

Lưu Văn Tế

(1915 - 1980), quê quán: xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Mộc Hóa, Phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến Hành chánh huyện Mộc Hóa năm 1953, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An (12/1976- 1977).

12

Đường số 3

Đường số 14

Đường số 11A

169

16

9

Bê tông nhựa

Nguyễn Thị Kỷ

Mẹ Việt Nam anh hùng (1910 - 2005), quê quán: xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có 4 con là liệt sĩ.

13

Đường số 5

Đường số 14

Đường cặp rạch Cá Rô

161,3

16

9

Bê tông nhựa

Nguyễn Văn Tịch

Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp (1931 - 1975), quê quán: xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An, tham gia đánh trận Đồn Ông Tờn tháng 3/1953, Đại đội trưởng Đặc công Tiểu đoàn 303.

14

Đường số 10A

Đường số 11B

Đường số 8

211,9

16

9

Bê tông nhựa

Trần Thị Biền

Mẹ Việt Nam anh hùng (1921 - 2000), quê quán: xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có chồng và 2 con là liệt sĩ.

15

Đường số 10B

Đường số 11 B

Đường số 8

207,2

16

9

Bê tông nhựa

Nguyễn Thị Song

Mẹ Việt Nam anh hùng (1900 - 1999), quê quán: xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có 3 con là liệt sĩ.

16

Đường số 11A và đường số 7

Đường Cầu Dây cũ

Đường số 10 A

905,94

16

9

Đá 0 x 4

Nguyễn Đình Chiểu

(1822 - 1888), quê quán: làng Tân Thới, tổng Bình Trị Thượng, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, là nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam trong thời kỳ chống Pháp với bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” bất hủ.

17

Đường số 11B

Đường số 11A

Đường cặp rạch Cá Rô

366

16

9

Đá 0 x 4

Phan Đình Phùng

Nhà yêu nước, nhà thơ (1847 - 1895), quê quán: làng Đông Thái, huyện La Sơn nay là làng Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Hương Khê trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19.

18

Đường 12

Đường số 3

Đường số 7

299,58

14

9

Bê tông nhựa

Nguyễn Thị Lẹ

Mẹ Việt Nam anh hùng (1918 - 1999), quê quán: xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có 3 con là liệt sĩ.

19

Đường số 13 A

Đường số 3

Đường số 12

258,81

14

9

Bê tông nhựa

Nguyễn Thị Diện

Mẹ Việt Nam anh hùng (1906 - 1988), quê quán: xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có 4 con là liệt sĩ.

20

Đường 13 B

Đường số 1

Đường số 3

119

12

8

Bê tông nhựa

Nguyễn Thị Tư

Mẹ Việt Nam anh hùng (1921 - 1966), quê quán: xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có chồng và 3 con là liệt sĩ.

21

Đường số 14

Đường Hùng Vương

Quốc lộ 62 (Đường Đôi)

577,15

23

14

Bê tông nhựa

Võ Văn Tần

Nhà cách mạng (1894 - 1941), quê quán: làng Đức Hòa (nay là xã Đức Hòa Thượng), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tham gia hoạt động yêu nước vào An Nam Cộng sản Đảng năm 1959, vào Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930, nguyên Bí thư Huyện ủy Đức Hòa cùng với Châu Văn Liêm tham gia chỉ đạo cuộc biểu tình ngày 4/6/1930, Bí thư Xứ ủy Nam kỳ và ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1937. Bị Pháp bắt và xử bắn tại Hóc Môn ngày 28/8/1941.

22

Đường số 15

Đường Hùng Vương

Đường số 11B

193

16

9

Bê tông nhựa

Lê Văn Tao

Liệt sĩ (1916 - 1970), quê quán: xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, nguyên Tư lệnh phó Quân khu 8 (Sư đoàn Trưởng Sư 330).

23

Đường số 8 nối dài đường cặp rạch Cá Rô và đường cặp sông Vàm Cỏ Tây.

Quốc lộ 62

Đường số 14

1445,8

16

9

Đá 0 x 4

Nguyễn Hữu Thọ

Luật sư (1910 - 1996), quê quán: thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTDTGP Miền Nam Việt Nam, quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

24

Đường vào Cầu Dây cũ

Quốc lộ 62

Đường cặp rạch Cá Rô

333

16

9

Đá 0 x 4

Châu Văn Liêm

Nhà cách mạng (1902 - 1930), quê quán: làng Thới Thạnh, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản năm 1930, lãnh đạo cuộc biểu tình “chống sưu cao, thuế nặng” lớn nhất Nam Bộ tại Đức Hòa, Long An ngày 4/6/1930 và đã hi sinh anh dũng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 33/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/08/2014
Ngày hiệu lực 11/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Kiến Tường Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Kiến Tường Long An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 33/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành 01/08/2014
Ngày hiệu lực 11/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 33/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Kiến Tường Long An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Kiến Tường Long An

  • 01/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực