Quyết định 33/2017/QĐ-UBND

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2017/QĐ-UBND hỗ trợ khoán bảo vệ rừng khoanh nuôi tái sinh rừng Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2017/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KHOÁN BẢO VỆ RỪNG VÀ KHOANH NUÔI TÁI SINH RỪNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2016/QĐ-TTG NGÀY 14/9/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ và phát triển rng và đầu tư h trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 449/TTr-SNN ngày 20 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu từ ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT tnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PC
T UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Phú 30b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cầm Ngọc Minh

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỨC HỖ TRỢ KHOÁN BẢO VỆ RỪNG VÀ KHOANH NUÔI TÁI SINH RỪNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2016/QĐ-TTG NGÀY 14/9/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3
3/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định cụ thể mức hỗ trợ khoán bảo vệ rng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên theo quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn, bản có liên quan thực hiện khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Chương II

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KHOÁN BẢO VỆ RỪNG VÀ KHOANH NUÔI TÁI SINH TỰ NHIÊN

Điều 2. Quy định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng theo khon 3, Điều 6 Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng là 300.000 đồng/ha/năm, trong đó:

- Hỗ trợ chi phí lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng là 50.000 đồng/ha/5năm (gồm: năm thứ nhất 42.000 đồng/ha; các năm tiếp theo bình quân là 2.000 đng/ha).

- Hỗ trợ chi phí vật liệu làm biển báo, biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn, bảng quy ước bảo vệ rng là 15.000 đồng/ha (kinh phí hỗ trợ này được tính trong mức h trợ năm thứ nht).

Mức hỗ trợ chi phí nêu trên được tính trực tiếp trong mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng là 300.000 đồng/ha/năm.

Điều 3. Quy định mức hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh tự nhiên không trồng bổ sung theo điểm a, khoản 4, Điều 6 Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Mức hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh tự nhiên không trồng bổ sung là 3.000.000 đồng/ha/6năm, trong đó:

- Năm thứ nhất là 1.000.000 đồng/ha, gồm:

+ Hỗ trợ chi phí nhân công cho công tác khoanh nuôi tái sinh rừng là 700.000đồng/ha;

+ Hỗ trợ chi phí lập hồ sơ khảo sát, thiết kế là 250.000 đồng/ha;

+ Hỗ trợ chi phí vật liệu làm biển báo, biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn là 50.000 đồng/ha.

- Htrợ nhân công khoanh nuôi tái sinh rừng các năm tiếp theo (năm thứ 2, 3, 4, 5, 6) mức hỗ trợ bình quân là 400.000 đồng/ha/năm (trong đó hỗ trợ chi phí lập hồ sơ khoanh nuôi tái sinh hàng năm bình quân 2.000 đng/ha/năm).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phê duyệt hồ sơ, dự toán kinh phí hỗ trợ khoán bảo vệ rùng và khoanh nuôi tái sinh rừng theo quy định tại Điều 2, Điều 3 của Quyết định này.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các Ban quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển rừng và các đơn vị có liên quan, các chủ rừng tổ chức thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và dự toán khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng theo các quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư quản lý xây dựng công trình lâm sinh.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các Ban quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển rừng và các đơn vị có liên quan, các chủ rừng tổ chức quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo các phòng ban chức năng, Ban qun lý dự án Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên. Tổ chức kiểm tra, quản lý, nghiệm thu các hạng mục đầu tư theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2017/QĐ-UBND hỗ trợ khoán bảo vệ rừng khoanh nuôi tái sinh rừng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2017/QĐ-UBND hỗ trợ khoán bảo vệ rừng khoanh nuôi tái sinh rừng Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành10/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 33/2017/QĐ-UBND hỗ trợ khoán bảo vệ rừng khoanh nuôi tái sinh rừng Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2017/QĐ-UBND hỗ trợ khoán bảo vệ rừng khoanh nuôi tái sinh rừng Sơn La

            • 10/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực