Quyết định 33/2017/QĐ-UBND

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2012/QĐ-UBND quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2017/QĐ-UBND mức chi lập dự toán quản lý xây dựng và hoàn thiện văn bản Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2017/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2012/QĐ-UBND NGÀY 12/9/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI, VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CP TRÊN ĐỊA BÀN TNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015,

Căn cứ Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tnh Sóc Trăng quy định mức phân b kinh phí bo đảm công tác xây dựng và hoàn thiện văn bn quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân tnh Sóc Trăng vviệc quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành tnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Ki
m tra văn bản QPPL);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Ht
đt: phongkiemtravanban2012@gmail.com:
- Lưu: VT, NC, TH, KT,
VX, XD, CN, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2017/QĐ-UBND mức chi lập dự toán quản lý xây dựng và hoàn thiện văn bản Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2017/QĐ-UBND mức chi lập dự toán quản lý xây dựng và hoàn thiện văn bản Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýTrần Văn Chuyện
       Ngày ban hành06/10/2017
       Ngày hiệu lực20/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2017/QĐ-UBND mức chi lập dự toán quản lý xây dựng và hoàn thiện văn bản Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2017/QĐ-UBND mức chi lập dự toán quản lý xây dựng và hoàn thiện văn bản Sóc Trăng

           • 06/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực