Quyết định 33/2017/QĐ-UBND

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2017/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 2, KHOẢN 3 ĐIỀU 3 CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2016/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 96/TTr-SVHTTDL ngày 01/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn như sau:

Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

a. Văn phòng;

b. Thanh tra;

c. Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d. Phòng Quản lý Văn hóa;

e. Phòng Quản lý thdục thể thao;

g. Phòng Quản lý du lịch;

Các đơn vị sự nghiệp công lập:

a. Bảo tàng tỉnh;

b. Thư viện tỉnh;

c. Trung tâm Văn hóa tỉnh;

d. Đoàn Nghệ thuật dân tộc;

e. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao;

g. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch;

h. Ban Quản lý di tích;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VHTTDL;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư pháp;
- TT T
U, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo Bắc Kạn;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT
, TH-VX, NC(P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Bắc Kạn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành10/11/2017
       Ngày hiệu lực20/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Bắc Kạn

           • 10/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực