Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2018/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định chi tiết việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (trừ các công trình quốc phòng - an ninh) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là UBND cấp huyện) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Những nội dung liên quan quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình không quy định tại Quy định này thực hiện theo các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý

Phân định rõ trách nhiệm, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm trong quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện.

Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Xây dựng với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện để thống nhất quản lý, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Điều 3. Nội dung quản lý, kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

1. Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động đối với các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng.

2. Kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu.

Trường hợp công trình xây dựng thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo phân công, phân cấp tại Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh, công tác kiểm tra an toàn lao động được phối hợp kiểm tra đồng thời.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn lao động của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; việc lập và thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động của chủ đầu tư và các nhà thầu trên công trường xây dựng.

3. Tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố về máy móc, thiết bị, vật tư đối với công trình xây dựng đã được phân cấp quản lý, kiểm tra tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quy định này.

Nội dung điều tra theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

4. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; thanh tra, kiểm tra vi phạm pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật mất an toàn lao động.

5. Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trong phạm vi được phân công, phân cấp về UBND tỉnh thông qua Sở Xây dựng. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Sở Xây dựng

Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, thực hiện các công việc như sau:

1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

2. Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế; công trình giao thông trong đô thị thuộc đối tượng các công trình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường Quốc lộ, các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện quy định tại Điều 5 của Quy định này. Nội dung quản lý, kiểm tra thực hiện theo Điều 3 Quy định này.

3. Cập nhật thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 5. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình chuyên ngành trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng các công trình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP trừ các công trình do Sở Xây dựng quản lý và các công trình thuộc thẩm quyền quản lý kiểm tra của Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND cấp huyện quy định tại Điều 5 của Quy định này. Cụ thể như sau:

1. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình giao thông.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Sở Công Thương chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình công nghiệp.

Nội dung quản lý, kiểm tra thực hiện theo Điều 3 Quy định này.

Điều 6. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện

1. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trong các khu công nghiệp trừ các công trình do Bộ, ngành Trung ương, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành làm chủ đầu tư.

2. UBND cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư và các công trình cấp phép xây dựng theo thẩm quyền; các công trình cấp III, cấp IV sử dụng nguồn vốn khác trên địa bàn trừ các công trình do Bộ, ngành Trung ương, các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư.

Nội dung quản lý, kiểm tra thực hiện theo Điều 3 Quy định này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Xử lý vi phạm

Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan phải thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện triển khai, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có phát sinh vướng mắc, các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2018
Ngày hiệu lực24/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành12/12/2018
        Ngày hiệu lực24/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công Quảng Trị

           • 12/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực