Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2013/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2013/QĐ-UBND Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2018/-UBND

Hải Dương, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2013/QĐ-UBND NGÀY 11/12/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. a. Sửa đổi nội dung của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức hội nghị trên hệ thống truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

Sửa cụm từ "Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký" thành cụm từ "Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2013"

b. Bãi bỏ Điều 4 của Quy chế tổ chức hội nghị trên hệ thống truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ban hành tại Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh.

Các nội dung khác của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin;
- Lưu: VT, Nam(45b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2018
Ngày hiệu lực15/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2013/QĐ-UBND Hải Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2013/QĐ-UBND Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành06/12/2018
       Ngày hiệu lực15/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2013/QĐ-UBND Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2013/QĐ-UBND Hải Dương

           • 06/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực