Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2019/QĐ-UBND

Long An, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2013/QĐ-UBND NGÀY 14/6/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một s điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một s điều của Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải tại tờ trình Liên sở số 2348/TTrLS-STC-SGTVT ngày 24/7/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: Nội dung của Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2019.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các sở, ngành tnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc SGiao thông vận tải, Thtrưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục KSTTHC - Văn ph
òng Chính phủ;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU; TT.HĐND t
nh;
- CT; các PCT.UBND t
nh;
- Cổng thông tin điện t
tnh;
- Phòng KTTC;
- L
ưu: VT, Dung.
Q
Đ-STC,SGTVT-BAI BO QĐ 20/2013

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 33/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/08/2019
Ngày hiệu lực 20/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 tháng trước
(27/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ Long An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 33/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Trần Văn Cần
Ngày ban hành 06/08/2019
Ngày hiệu lực 20/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 tháng trước
(27/08/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ Long An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ Long An

  • 06/08/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/08/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực