Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2019/QĐ-UBND hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN HTRỢ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG CHO NGƯỜI TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO NGHỊ QUYẾT S19/2019/NQ-HĐND NGÀY 03/5/2019 CỦA HĐND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn c Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Hội đng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ giống lúa chất lượng cao cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 84/TTr-SNN&PTNT ngày 15 tháng 7 năm 2019 và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tạin bản số 140/BC-STP ngày 10 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chnh

Quyết định này quy định về thực hiện hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người trồng lúa trên địa bàn tỉnh sử dụng giống lúa chất lượng (theo danh mục được Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành hàng năm) vào sản xuất.

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan tới việc thực hiện hỗ trợ.

Điều 3. Điều kiện được hỗ trợ

Các loại giống lúa chất lượng phải có trong Danh mục giống cây trồng, được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 4. Trình tự thực hiện hỗ trợ

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế) các huyện, thành phố phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tuyên truyền, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ giống lúa chất lượng của người trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

2. Hàng năm, trước ngày 30/9, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế) tổng hợp nhu cầu gửi đơn vị triển khai; trước ngày 15/10, đơn vị triển khai tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt dự toán và cấp kinh phí, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) lựa chọn đơn vị cung ứng giống theo quy định Luật Đấu thầu; phối hp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế), UBND cấp xã thu phần kinh phí đối ứng của người trồng lúa, giao giống lúa chất lượng đến UBND cấp xã để cấp phát cho người trồng lúa theo nhu cầu đã đăng ký.

4. Trong quá trình triển khai sản xuất, đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế), UBND cấp xã tiến hành theo dõi, nghiệm thu kết quả thực hiện. Kết quả nghiệm thu là cơ sở để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán.

Điều 5. Trách nhiệm của các ngành, các cấp

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực)

a) Chủ trì, phối hp với các sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định.

b) Hàng năm, ban hành danh mục các loại giống lúa chất lượng được ngân sách tỉnh hỗ trợ.

c) Tổng hp nhu cầu đăng ký hỗ trợ của các địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch hàng năm báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

d) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, các nội dung phát sinh (nếu có), kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hp.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp kinh tế.

b) Chủ trì, phối hp với các Sở, ngành hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán việc hỗ trợ giống lúa chất lượng theo quy định.

3. UBND các huyện, thành phố

a) Tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ cho người trồng lúa trên địa bàn.

b) Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế) các huyện, thành phố phối hp với đơn vị triển khai thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hp nhu cầu đăng ký thực hiện hỗ trợ giống lúa chất lượng của người trồng lúa trên địa bàn gửi về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

c) Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế) các huyện, thành phố phối hp với đơn vị triển khai thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

d) Giám sát, đánh giá, tổng hp báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. UBND cấp xã

a) Phối hp với đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế) tổng hp nhu cầu hỗ trợ giống la chất lượng của người trồng lúa trên địa bàn.

b) Thu phần kinh phí đối ứng của người trồng lúa, chịu trách nhiệm quản lý, cấp phát lượng giống lúa được hỗ trợ tại địa phương.

c) Tuyên truyền, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về quy trình sản xuất lúa do các cơ quan chuyên môn hướng dẫn.

5. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện hỗ trợ sản xuất giống lúa chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh hoặc cần bổ sung, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT;
- Cục KTVB-B
Tư pháp;
- Website chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- CPVP;
- Các s
, ban, ngành; đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh; Đài PTTH, Báo Vĩnh Phúc, Cổng TTGTĐT t
nh;
- Lưu: VT, NN2./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2019
Ngày hiệu lực15/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2019/QĐ-UBND hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2019/QĐ-UBND hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Khước
        Ngày ban hành05/08/2019
        Ngày hiệu lực15/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2019/QĐ-UBND hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2019/QĐ-UBND hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc

           • 05/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực