Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ thiệt hại cho chủ vật nuôi khi tiêu hủy heo (lợn) do bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2019/QĐ-UBND mức hỗ trợ khi tiêu hủy heo do bệnh Dịch tả heo Châu Phi Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2019/QĐ-UBND , NGÀY 17/6/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ THIỆT HẠI CHO CHỦ VẬT NUÔI KHI TIÊU HỦY HEO (LỢN) DO BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg , ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành quy định mức hỗ trợ thiệt hại cho chủ vật nuôi khi tiêu hủy heo (lợn) do bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Lý do: Nội dung quy định không còn phù hợp với Quyết định số 793/QĐ-TTg , ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, đoàn thể, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo (lợn) Châu phi trên địa bàn tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Sở Tư Pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các Phòng nghiên cứu;
- Lưu: VT…..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2019
Ngày hiệu lực31/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2019/QĐ-UBND mức hỗ trợ khi tiêu hủy heo do bệnh Dịch tả heo Châu Phi Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2019/QĐ-UBND mức hỗ trợ khi tiêu hủy heo do bệnh Dịch tả heo Châu Phi Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrần Hoàng Tựu
       Ngày ban hành18/12/2019
       Ngày hiệu lực31/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (09/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2019/QĐ-UBND mức hỗ trợ khi tiêu hủy heo do bệnh Dịch tả heo Châu Phi Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2019/QĐ-UBND mức hỗ trợ khi tiêu hủy heo do bệnh Dịch tả heo Châu Phi Vĩnh Long

           • 18/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực