Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 27 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng kèm theo Quyết định 52/2015/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tài nguyên tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2019/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 27 CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2015/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định t chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch s 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hưng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành ph thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 27 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng như sau:

“1. Các tổ chức hành chính của Sở gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Quản lý đất đai;

- Phòng Quản lý khoáng sản và Tài nguyên nước;

- Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

- Chi cục Bảo vệ Môi trường là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng”.

Điều 2. Tổ chức thc hin

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2019; các nội dung khác trong Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng không thay đổi./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm
tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Website Chính phủ;
- Trung t
âm Công báo - Tin học; Chi cục VTLT;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2019
Ngày hiệu lực25/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tài nguyên tỉnh Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tài nguyên tỉnh Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành07/08/2019
       Ngày hiệu lực25/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tài nguyên tỉnh Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức năng nhiệm vụ Sở Tài nguyên tỉnh Lâm Đồng

           • 07/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực