Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trong phong trào “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2019-2025

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2019/QĐ-UBND thi đua phong trào Bảo đảm trật tự an toàn giao thông Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2019/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO “BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN” GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định s91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư s91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng">08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 365/TTr-SNV ngày 30/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019 và thay thế Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định thi đua khen thưởng phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Trưởng ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; thủ trưởng các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm
tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: VT, NC.phuong
Phuongvk/QD192/T
ĐKT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

QUY ĐỊNH

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO “BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN” GIAI ĐOẠN 2019 – 2025
(Kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thi đua khen thưởng trong phong trào “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên” (sau đây gọi tắt là phong trào) giai đoạn 2019 - 2025, bao gồm: Đối tượng áp dụng; nguyên tắc thi đua, khen thưởng; mục tiêu, nội dung thi đua; tổ chức phong trào thi đua; hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.

2. Đối tượng áp dụng

Cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức hợp pháp trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên; cá nhân, tập thngười Việt Nam ở nước ngoài; cá nhân, tchức hp pháp nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

Nguyên tắc thi đua, khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Luật Thi đua, Khen thưởng và Điều 2, Thông tư số 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng">08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các nguyên tắc sau:

1. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện, tham gia phong trào. Tỷ lệ cá nhân trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện, tham gia phong trào được đề nghị khen thưng phải đạt trên 40% tổng số cá nhân đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện khen thưởng là chủ yếu; trường hợp có thành tích xuất sắc trong phong trào, có sức lan tỏa lớn trong phạm vi toàn tỉnh thì đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Điều 3. Mục tiêu thi đua

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân vcông tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường st, đường thủy nội địa và khc phục ùn tc giao thông; thực hiện toàn diện, đng bộ, liên tục các chủ trương, giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phn đấu hng năm kiềm chế, giảm tai nạn giao thông từ 3% đến 5% trên cả 3 tiêu chí và giảm ùn tắc giao thông đường bộ.

2. Huy động mọi nguồn lực xã hội và hợp tác Quốc tế để bảo đảm các điều kiện phát trin v kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông công cộng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

3. Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đủ năng lực, trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Điều 4. Nội dung thi đua

Thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ các đề án giai đoạn và hằng năm về ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên, tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

1. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; hoàn thiện cơ chế, thể chế; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ.

2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người qua đó nâng cao ý thức, phát huy tinh thn trách nhiệm, tự giác chp hành luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội.

3. Tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nâng cao đạo đức, trách nhiệm, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác an toàn giao thông các cấp và lực lượng thực thi công vụ. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

4. Tăng cường đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; tổ chức giao thông khoa học, hp lý; lập lại trật tự hành lang giao thông, vỉa hè, lòng đường; rà soát xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

5. Tổ chức tốt hoạt động vận tải; nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng; tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện.

Điều 5. Tchức phong trào thi đua

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức phong trào thi đua theo quy định tại Điều 16 Luật Thi đua, Khen thưởng, Điều 5 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ cụ th sau:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào hằng năm và giai đoạn; hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, khen thưởng hằng năm; tổng kết, khen thưởng giai đoạn vào cuối năm 2025.

2. Tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua, phát huy tính chủ động, tích cực, trách nhiệm, tự giác của tập thể, cá nhân tham gia thi đua.

3. Xây dựng tiêu chí đánh giá, tổ chức đánh giá, phân loại, xếp hạng thi đua hng năm và giai đoạn đi với tập th, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

4. Tổ chức đăng ký thi đua hằng năm và giai đoạn gồm các nội dung: Chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ trọng tâm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, hình thức khen thưởng phấn đấu đạt được. Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký thi đua hằng năm theo hướng dẫn của cơ quan thường trực phong trào.

5. Thực hiện xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 6. Hình thức, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn khen thưởng hằng năm

1. Hình thức khen thưởng

a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Giấy khen của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Cơ cấu, số lượng khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Khen thưởng tối đa 15 tập thể, trong đó khen thưởng không quá: 05 tập thể là sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thành phố, thị xã; 10 tập thể là phòng, ban, ngành, đoàn th cp huyện, xã, phường, thị trn, tchức, đơn vị khác.

b) Khen thưởng tối đa 15 cá nhân.

3. Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể, cá nhân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Tập thể: Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào. Có giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông được áp dụng và mang lại hiệu quả trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổ chức phong trào sâu rộng, hiệu quả, đúng quy định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Cá nhân: Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có thành tích nổi bật được bình xét trong phong trào. Có giải pháp trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông được áp dụng đem lại hiệu quả trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cá nhân là người đứng đầu và cá nhân phụ trách công tác an toàn giao thông của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, phong trào của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó phải được tổ chức đúng quy định, sâu rộng, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Điều 7. Khen thưởng tổng kết

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện khen thưởng, trình cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền vào dịp tổng kết giai đoạn 2019 - 2025.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng

1. Thủ tục, số lượng hồ sơ thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và hướng dẫn của Ban An toàn giao thông, bảo đảm yêu cầu của công tác thẩm định và lưu trữ hồ sơ ở các cấp.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Giao thông Vận tải (cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông) theo thời gian như sau:

a) Khen thưởng hằng năm: Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

b) Khen thưởng tổng kết giai đoạn: Vào dịp tổng kết giai đoạn.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên là cơ quan thường trực trong phong trào, chịu trách nhiệm:

a) Tham mưu công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tt quy định này.

b) Phối hp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phong trào của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

d) Xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua hằng năm và giai đoạn.

đ) Tổ chức đăng ký thi đua đối với sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổng hp đăng ký thi đua báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Chủ trì phối hp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

g) Tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả phong trào thi đua của năm trưc 15 tháng 12 hằng năm, kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2025 vào tháng 12 năm 2025.

h) Tổ chức đánh giá thi đua, xét đề xuất khen thưởng hằng năm và giai đoạn 2019 - 2025, lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng). Trường hợp khen thưởng thành tích đột xuất khác, Ban An toàn giao thông chủ động, kịp thời phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và phối hp với Ban An toàn giao thông đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

3. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lp nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào.

4. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung quy định này và quy định cụ thể cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn khen thưởng theo thẩm quyền.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, điển hình tiên tiến trong phong trào.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh về Ban An toàn giao thông và Sở Nội vụ để tổng họp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 33/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/11/2019
Ngày hiệu lực 01/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2019/QĐ-UBND thi đua phong trào Bảo đảm trật tự an toàn giao thông Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND thi đua phong trào Bảo đảm trật tự an toàn giao thông Thái Nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 33/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành 18/11/2019
Ngày hiệu lực 01/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 33/2019/QĐ-UBND thi đua phong trào Bảo đảm trật tự an toàn giao thông Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2019/QĐ-UBND thi đua phong trào Bảo đảm trật tự an toàn giao thông Thái Nguyên

  • 18/11/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/12/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực