Quyết định 33/2020/QĐ-UBND

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quản lý về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2020/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ TN&MT; Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Email: [email protected]:
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

b) Đối với các nội dung khác trong Quy chế không quy định thì áp dụng pháp luật chuyên ngành.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và các quy định của pháp luật có liên quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động riêng của từng cơ quan, đơn vị, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân liên quan.

2. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất nhằm đảm bảo hoạt động quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh được thuận lợi, kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng.

Điều 3. Mục đích phối hợp và hình thức phối hợp

1. Mục đích phối hợp: Tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối với lĩnh vực này.

2. Hình thức phối hợp: Hoạt động phối hợp được thực hiện thông qua các hình thức:

a) Bằng văn bản.

b) Tổ chức tập huấn, họp giao ban, sơ kết, tổng kết.

c) Trao đổi qua thư điện tử, điện thoại và các hình thức khác.

Điều 4. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan sau đây có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Cơ quan Thi hành án dân sự;

d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng;

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

e) Các cơ quan thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

g) Các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức tín dụng và Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh;

h) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Rà soát các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho người thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

5. Cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm.

6. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

7. Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu; công bố thông tin về biện pháp bảo đảm và trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức họp giao ban nhằm giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh.

9. Báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

Chương II

NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 6. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, cơ quan truyền thông và các cơ quan có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin, xây dựng chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn.

Điều 7. Rà soát các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát các quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do tỉnh ban hành để kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định còn chồng chéo, chưa rõ ràng có liên quan đến các hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm.

2. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, cập nhật và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 8. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã: Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện đúng các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các văn bản liên quan; làm đầu mối tiếp nhận thông tin liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm của các tổ chức tín dụng.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định pháp luật.

Điều 9. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho người thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác liên quan đến đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, các tổ chức công chứng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Điều 10. Cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bảo đảm vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm (sau khi hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm được hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng).

Điều 11. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh về kết quả thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chuẩn bị các điều kiện liên quan phục vụ việc kiểm tra, thanh tra về hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia đầy đủ việc kiểm tra định kỳ về công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.

Điều 12. Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu; công bố thông tin về biện pháp bảo đảm và trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của cơ quan mình cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu, trừ trường hợp có căn cứ từ chối cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

2. Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm gửi thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án, giải tỏa kê biên tài sản thi hành án tới Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất, tài sản gắn liền với đất bị kê biên theo quy định khoản 3 Điều 9 Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Văn phòng Thừa phát lại trong phạm vi chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật có trách nhiệm như Cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 13. Tổ chức họp giao ban nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh

Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp giao ban nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh với sự tham gia của đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng đăng ký đất đai, các tổ chức tín dụng trong quá trình thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 14. Báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương

1. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gửi Sở Tư pháp theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

2. Sở Tư pháp định kỳ hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp kết quả hoạt động đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan thông tin đại chúng và các đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vấn đề chưa phù hợp hoặc mới phát sinh, thì các cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm phối hợp kịp thời thông báo cho Sở Tư pháp để Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật hiện hành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2020
Ngày hiệu lực10/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(23/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quản lý về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quản lý về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu33/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLâm Hoàng Nghiệp
        Ngày ban hành21/10/2020
        Ngày hiệu lực10/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (23/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quản lý về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quản lý về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng

            • 21/10/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực